Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logopedia ogólna i kliniczna > Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne pierwszego stopnia

Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne pierwszego stopnia (S1-LOG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Specjalności:

• logopedia ogólna - limit miejsc 29;
• logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - limit miejsc 29.

Studia na specjalności logopedia ogólna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Wydziale Polonistyki mają charakter akademicki i zawodowy. W czasie studiów pierwszego stopnia student uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II w placówkach oświatowych, a także kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy ogólnego w placówkach ochrony zdrowia. Studia I stopnia przygotowują studenta do odbycia studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, dających kwalifikacje i uprawnienia konieczne do wykonywania zawodu logopedy klinicznego.
W ramach przygotowania do zawodu nauczyciela-logopedy student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • lingwistycznych podstaw logopedii, w tym w zakresie wiedzy o języku, kultury języka, komunikacji językowej i pozajęzykowej;
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii;
 • stymulacji rozwoju języka i mowy dzieci w normie rozwojowej, w zakresie uwarunkowań psychologicznych, społecznych, kulturowych nabywania i rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej, etiologii zaburzeń i opóźnień rozwoju mowy i języka, pedagogicznych aspektów nabywania języka i mowy;
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw wykonywania zawodu nauczyciela, a w tym w zakresie psychologii ogólnej, rozwojowej i klinicznej dziecka, pedagogiki ogólnej i specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej czy dydaktyki nauczania początkowego, medycznych podstaw logopedii, w tym w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, foniatrii, audiologii, psychoakustyki, techniki medycznej w zakresie metod wspomagania słuchu, równowagi, mowy, elektrofizjologii narządu słuchu i informatyki medycznej, zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym w zakresie klasyfikacji zaburzeń mowy, profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej.

Ponadto studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu prawa medycznego i oświatowego, ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej oraz wybranego języka nowożytnego na poziomie B2.

Poza przygotowaniem stricte zawodowym studia na specjalności logopedia ogólna dają studentom podstawowe przygotowanie do prowadzenia badań naukowych oraz przygotowują do studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, na co wskazują ww. obszary kształcenia. Przygotowanie w tym zakresie umożliwiają seminaria, konwersatoria oraz inne zajęcia fakultatywne, które stwarzają możliwość poszerzenia i pogłębienia wiedzy i umiejętności o charakterze akademickim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności logopedia ogólna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ma wiedzę i przygotowanie metodyczne do pracy jako nauczyciel logopeda na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II oraz podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozy i terapii zaburzeń języka/mowy dzieci i młodzieży w zakresie dyslalii, dysleksji oraz zaburzeń rozwoju językowego, w tym opóźnionego rozwoju mowy oraz współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalenia metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności logopedia ogólna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych: przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne; szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne; poradnie społeczno-zawodowe; gabinety logopedyczne.

Studia na specjalności logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Wydziale Polonistyki mają charakter akademicki i zawodowy.
W czasie studiów pierwszego stopnia student uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego na II etapie kształcenia oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy szkolnego.
W ramach przygotowania do zawodu nauczyciela języka polskiego zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literaturoznawstwa (przedmioty historyczno- i teoretycznoliterackie);
 • językoznawstwa (przedmioty z zakresu wiedzy o dziejach i współczesności języka polskiego);
 • dydaktyki nauczania / uczenia się języka polskiego.

W ramach przygotowania do zawodu logopedy szkolnego zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • językoznawczych podstaw logopedii;
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii;
 • medycznych podstaw logopedii;
 • praktycznego postępowania logopedycznego (poznaje zasady i metody postępowania logopedycznego głównie w zakresie terapii oraz narzędzia do badań logopedycznych; poznaje zasady współpracy z rodzicami dzieci, innymi nauczycielami, lekarzem, psychologiem i pedagogiem).

Poza przygotowaniem stricte zawodowym studia na specjalności logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna, dając studentom podstawowe przygotowanie do prowadzenia badań naukowych, przygotowują do studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna (i/lub studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska), na co wskazują ww. obszary kształcenia. Przygotowanie w tym zakresie umożliwiają seminaria, konwersatoria oraz inne zajęcia fakultatywne, które stwarzają możliwość poszerzenia i pogłębienia wiedzy i umiejętności o charakterze akademickim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ma wiedzę i przygotowanie metodyczne do pracy jako nauczyciel języka polskiego w szkole na II etapie kształcenia oraz podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozy i terapii zaburzeń języka/mowy dzieci i młodzieży w zakresie dyslalii, dysleksji, tzw. afazji dziecięcej oraz specyficznych zaburzeń rozwoju językowego (SLI) oraz współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalenia metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych: (przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne; szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne; poradnie społeczno-zawodowe; gabinety logopedyczne).

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku logopedia ogólna i kliniczna
Licencjat na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Licencjat na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura i sprawdzian predyspozycji

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Kierunek studiów: Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia, specjalizacja glottodydaktyczna

Efekty kształcenia dla programu:

Absolwent:

Ma elementarną wiedzę dotyczącą systemu językowego, rozumianego jako kompetencja osób mówiących, zna zasady rozpoznawania i identyfikowania jednostek różnych podsystemów; ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o budowie i funkcjach narządów mowy; ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o zróżnicowaniu stylistycznym (terytorialnym, społecznym i funkcjonalnym) polszczyzny, a także wiedzę dotyczącą norm poprawnościowych (normy ortofonicznej i ortograficznej – normy w zakresie morfologii, składni, leksyki), pozwalającą opisać zjawiska obserwowane w zachowaniach współczesnych Polaków.

Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju osobniczego; wie czym charakteryzują się procesy poznawcze: spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, uczenie się; ma podstawową wiedzę o rozwoju poznawczym, emocjonalnym i moralnym człowieka.

Zna cele i treści oraz zasady kształcenia (reguły, normy), metody kształcenia i wychowania (sposób postępowania nauczyciela), formy organizacyjne kształcenia i wychowania oraz metody i zasady oceniania postępów uczniów w nauce i wychowaniu, zwłaszcza w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zna cele i zasady obowiązujące w pedagogice specjalnej, wybrane metody pedagogiki specjalnej stosowane dla celów edukacyjnych i w rehabilitacji niepełnosprawnych; zna podstawowe pojęcia i terminy z zakresu pedagogiki specjalnej; zna system opieki, edukacji i poradnictwa dla niepełnosprawnych.

Zna paradygmaty zdrowia oraz zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia, posiada świadomość stanów zagrożenia zdrowia i życia.

Umie wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, psycholingwistyki, psychologii, pedagogiki i logopedii oraz medycyny do formułowania ocen i sądów dotyczących mowy, poziomu jej rozwoju i zaburzeń, a także do programowania postępowania terapeutycznego i współpracy z innymi specjalistami.

Zna budowę i funkcję narządów mowy; aparatu: oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego; ma podstawową, uporządkowaną wiedzę dotyczącą zaburzeń i opóźnień systemu językowego i mowy, zna podstawowe klasyfikacje zaburzeń mowy i opóźnień jej rozwoju.

Ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o zaburzeniach mowy, tj. afazji, dyzartrii, niedokształceniu mowy, uwarunkowanym: niedosłuchem, anatomicznym uszkodzeniem i/lub mózgowa dysfunkcją, upośledzeniem umysłowym, autyzmem; zna podstawową terminologię logopedyczną, umie rozpoznawać objawy zaburzeń mowy i planować proces usprawniania mowy w zakresie różnych rodzajów dyslalii oraz opóźnionego rozwoju mowy, czytania i pisania; zna różne podstawowe metody i techniki badań logopedycznych.

Ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o komunikacji alternatywnej i metodach wspomagających rozwój mowy.

Wymiar studiów w punktach ECTS: 180 ECTS; liczba semestrów: 6.

Standardy kształcenia nauczycieli oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.

Liczba punktów ECTS przypadająca na:
- zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 134 ECTS
- zajęcia o charakterze praktycznym ( w tym laboratoria i zajęcia projektowe): 27 ECTS
- zajęcia modułowe do wyboru: 59 ECTS

Informacja o praktykach z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS

Praktyki logopedyczne:

Praktyki logopedyczne odbywają się w gabinetach logopedycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i przedszkolach w wymiarze 90 godzin (4 ECTS) w formie śródrocznej: ciągłej i nieciągłej.

Specjalizacja glottodydaktyczna:

Praktyki nauczycielskie obejmują praktyki dydaktyczne w szkołach podstawowych (II etap edukacyjny, klasy IV-VI) w wymiarze 120 godzin (4 ECST) oraz praktyki z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego w wymiarze 40 godzin (4 ECTS). Wymiar i charakter praktyk jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. Praktyki glottodydaktyczne mają wymiar 40 godzin w ramach przedmiotu Metodyka języka polskiego jako obcego (wspólna liczba punktów 2 ECTS).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
praktyka - Praktyka
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, logopediaECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Anatomia i fizjologia człowieka6 lub 73030e
Dykcja i autokorekcja330zo
Emisja głosu2 lub 330zo
Elementy prawa medycznego i oświatowego3 lub 1 lub 1,515zo
Funkcjonalny opis języka4 lub 73030zo
Kwalifikowana pierwsza pomoc2 lub 115zo
Logorytmika2 lub 115zo
Wprowadzenie do nauki o języku330zo
Ortodoncja31515zo
Pedagogika ogólna2 lub 330zo
Pediatria2 lub 115zo
Psychologia ogólna330zo
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Psychologia rozwoju dziecka6 lub 7 lub 430e
Pedagogika specjalna3 lub 1 lub 215zo
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna6 lub 7 lub 5 lub 41515e
Technologie informacyjne230zo
Wprowadzenie do logopedii3 lub 1 lub 1,515zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim2,5
Razem:17,52441353475

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/