On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Applied geology (S1-GES)

(in Polish: Geologia stosowana)
first cycle programme
full-time, 3,5-year studies
Language: Polish

Kierunek geologia stosowana, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku.

Program studiów I stopnia na kierunku geologia stosowana jest oryginalnym, autorskim projektem edukacyjnym wprowadzającym w kształceniu uniwersyteckim możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. W ramach studiów I stopnia wyróżniono 3 specjalizacje:

  • Inżynierię surowców mineralnych,
  • Geodynamikę i kartografię geologiczną,
  • Geoinżynierię.

Specjalizacja geoinżynieria może być rozbudowywana w postaci zindywidualizowanych ścieżek tematycznych w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii czy ochrony środowiska. Wybór specjalizacji przez studenta ma miejsce po pierwszym roku studiów. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część kursów terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Studia na kierunku geologia stosowana obejmują kluczowe zagadnienia aplikacji wiedzy i umiejętności w zakresie: dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych, geologicznych uwarunkowań rozwoju budownictwa i planowania przestrzennego, kartograficznych odwzorowań danych geologicznych, dokumentowania i udostępniania złóż oraz geologicznych aspektów inżynierii surowców mineralnych.

W profilu przedmiotów prowadzonych w toku studiów wiodącym celem jest przygotowanie absolwentów do rozwijania modeli różnorodnych procesów identyfikowanych w środowisku geologicznym oraz przygotowanie do wykorzystywania w tym celu sprawnego warsztatu badawczego. Istotną rolę w kształtowaniu treści programowych odgrywa prezentacja aktualnych naukowych trendów w naukach geologicznych oraz duża liczba zajęć prowadzonych w formie praktików i wyjazdów terenowych.

Celem studiów na kierunku geologia stosowana jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

  • rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej, geomechaniki, geofizyki, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi oraz ochrony środowiska;
  • wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych;
  • umiejętność zastosowań statystyki matematycznej dla potrzeb ilościowych analiz i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych;
  • umiejętność planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym;
  • znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie umożliwiającym optymalne planowanie i prowadzenie dokumentacyjnych prac geologicznych;
  • certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W dziedzinach tych nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami. Są oni przygotowani także do podjęcia pracy zarówno w jednostkach administracji regionalnej (urzędy wojewódzkie i powiatowe) jak i centralnej (np. Ministerstwo Klimatu i Środowiska), w firmach prowadzących różnorodne prace geologiczne (oddział geologiczny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), czy też w instytucjach państwowych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, jednostki badawcze PAN).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First-cycle studies - engineer - in applied geology

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
kt - Field course
prak - Placement
sem_dyp - BA Diploma Seminar
c - Pass/fail
c/g - Pass/fail or grading
e - Examination
g - Grading
t - Graded test
Second semester, first year, applied geologyECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Chemistry445g
Chemistry230e
Geochemistry230e
Physical geology360e
Course of field geology672 or 108g
Mathematics360e
Environmental protection and management43030g
1300-OTIGIS
Total:2421075
Third year in applied geology, specialization: engineering of mineral materialsECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Introduction to geophysics230e
Geological geophysics460g
Geological and geophysical drilling service41530g
Geoinformatics in geology21515g
Regional geology of Poland115g
Regional geology of Poland230e
Geology of mineral depositsg
Geology of mineral deposits230e
Geology of oil and gas fields215g
Geology of oil and gas fields230e
Engineering computer graphics230g
Mineral engineeringg
Mineral engineeringe
Field course of geology of mineral deposits472t
Field course in the Sudety Mts.236t
Drilling operations - field course236t
Mineral deposits prospecting and exploration methodes33015g
Petrology I230g
Technical petrology33030g
Petrology I230e
Drilling and elements of mining23015g
Spatial planning33030g
Total:462702253014460
First semester, fourth year in applied geology, specialization: engineering of mineral materialsECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Ceramics and engineering of rock materials43030g
1300-OMBS4W
Mining of mineral deposits43030g
Environmental impact assessments43045g
Designing and reporting of results of geological works in economic geology31530g
Diploma seminar (engineering of mineral materials)530g
Total:2010513530
Third year in applied geology, specialization: geoengineeringECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Introduction to geophysics230e
Geological geophysics460g
Geoinformatics in geology21515g
Regional geology of Poland115g
Regional geology of Poland230e
Geotechnics and foundation engineering230g
Geotechnics and foundation engineering230e
Geology of mineral deposits115g
Geology of mineral deposits230e
Engineering computer graphics230g
Field training in applied geology and the environment protection472t
Field course in the Sudety Mts.236t
Drilling operations - field course236t
Methods of groundwater flow calculations31530g
Groundwater protection230g
Groundwater protection115e
Drainage of deposits and excavations43045g
Basics of soil mechanics330g
Basics of soil mechanics230e
Petrology I230g
Petrology I230e
Drilling and elements of mining23015g
Spatial planning33030g
Total:5231531514460
Third year in applied geology, specialization: geodynamics and geological mappingECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Introduction to geophysics230e
Geological Remote Sensing315g
Dynamic geology - selected issues330g
Well logging53030g
Geological geophysics460g
Geoinformatics in geology21515g
Subsurface geological mapping230g
Subsurface geological mapping215e
Regional geology of Poland115g
Regional geology of Poland230e
Geology of mineral deposits115g
Geology of mineral deposits230e
Engineering computer graphics230g
Field training in applied geology and the environment protection472t
Field course in the Sudety Mts.236t
Drilling operations - field course236t
Mineral deposits prospecting and exploration methodes33015g
Applied palaeontology230g
Applied palaeontology230e
Petrology I230g
Petrology I230e
Drilling and elements of mining23015g
Spatial planning33030g
Total:5533025514475
First semester, fourth year in applied geology, specialization: geodynamics and geological mappingECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Records of surface mass movements345g
Subsurface geological mapping43030g
Laboratory study of sedimentary rocksg
Environmental impact assessments43045g
Diploma seminar (geodynamics and geological mapping)530g
Total:1660754530

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/