On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Applied geology (S1-GES)

(in Polish: Geologia stosowana)
first cycle programme
full-time, 3,5-year studies
Language: Polish

Kierunek geologia stosowana, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku.

Program studiów I stopnia na kierunku geologia stosowana jest oryginalnym, autorskim projektem edukacyjnym wprowadzającym w kształceniu uniwersyteckim możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. W ramach studiów I stopnia wyróżniono 3 specjalizacje:

  • Inżynierię surowców mineralnych,
  • Geodynamikę i kartografię geologiczną,
  • Geoinżynierię.

Specjalizacja geoinżynieria może być rozbudowywana w postaci zindywidualizowanych ścieżek tematycznych w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii czy ochrony środowiska. Wybór specjalizacji przez studenta ma miejsce po pierwszym roku studiów. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część kursów terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Studia na kierunku geologia stosowana obejmują kluczowe zagadnienia aplikacji wiedzy i umiejętności w zakresie: dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych, geologicznych uwarunkowań rozwoju budownictwa i planowania przestrzennego, kartograficznych odwzorowań danych geologicznych, dokumentowania i udostępniania złóż oraz geologicznych aspektów inżynierii surowców mineralnych.

W profilu przedmiotów prowadzonych w toku studiów wiodącym celem jest przygotowanie absolwentów do rozwijania modeli różnorodnych procesów identyfikowanych w środowisku geologicznym oraz przygotowanie do wykorzystywania w tym celu sprawnego warsztatu badawczego. Istotną rolę w kształtowaniu treści programowych odgrywa prezentacja aktualnych naukowych trendów w naukach geologicznych oraz duża liczba zajęć prowadzonych w formie praktików i wyjazdów terenowych.

Celem studiów na kierunku geologia stosowana jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

  • rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej, geomechaniki, geofizyki, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi oraz ochrony środowiska;
  • wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych;
  • umiejętność zastosowań statystyki matematycznej dla potrzeb ilościowych analiz i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych;
  • umiejętność planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym;
  • znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie umożliwiającym optymalne planowanie i prowadzenie dokumentacyjnych prac geologicznych;
  • certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W dziedzinach tych nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami. Są oni przygotowani także do podjęcia pracy zarówno w jednostkach administracji regionalnej (urzędy wojewódzkie i powiatowe) jak i centralnej (np. Ministerstwo Klimatu i Środowiska), w firmach prowadzących różnorodne prace geologiczne (oddział geologiczny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), czy też w instytucjach państwowych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, jednostki badawcze PAN).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First-cycle studies - engineer - in applied geology

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate achieves the following learning outcomes defined for the study programme:
- demonstrates basic knowledge of problems and scientific methods in selected branches of natural sciences
- knows simple and advanced instrumental analytical methods used in studies of rocks, minerals and organic substances, chemistry and dynamics of water and other elements of the natural environment
- predicts effects of human influence on the natural environment (soil, water, rocks, resources, waste management, hazards)
- knows information systems and rules concerning acquisition of geoinformatic data
- understands the position of environmental protection politics and principles of sustainable development in social and economic life
- knows the range of activities of geological and geophysical drilling management, diverse methods of drilling works and requirements regarding necessary geological qualifications
- demonstrates knowledge on mapping of geological structures for prospecting and exploitation of groundwater, metal ore and hydrocarbon resources, recognition of karst phenomena etc. using geophysical surveys
- identifies weak and strong sides of standard measures undertaken to solve engineering and environmental issues
- is conscious of political and social-economic geoenvironmental conditions.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kon - Seminar
kint - E-learning course
kt - Field course
prak - Placement
sem_dyp - Diploma seminar
c - Pass/fail
c/g - Pass/fail or grading
e - Examination
g - Grading
t - Graded test
Second semester, first year, applied geologyECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Chemistry445g
Chemistry230e
Geochemistry230e
Physical geology360e
Course of field geology6108g
Mathematics360e
Environmental protection and management43030g
1300-OTIGIS
Total:2421075108
Third year in applied geology, specialization: engineering of mineral materialsECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Introduction to geophysicse
Geological geophysics460g
Geological and geophysical drilling service41530g
Geoinformatics in geology21515g
Regional geology of Poland115g
Regional geology of Poland245e
Geology of mineral depositsg
Geology of mineral deposits230e
Geology of oil and gas fields215g
Geology of oil and gas fields230e
Engineering computer graphics230g
Mineral engineering230g
Mineral engineering230e
Field course of geology of mineral deposits472t
Field course in the Sudety Mts.230t
Drilling operations - field course230t
Mineral deposits prospecting and exploration methodes33015g
Petrology I230g
Technical petrology33030g
Petrology I230e
Drilling and elements of mining23015g
Spatial planning33015g
Total:482852403013260
First semester, fourth year in applied geology, specialization: engineering of mineral materialsECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Ceramics and engineering of rock materials43030g
1300-OMBS4W
Mining of mineral deposits43030g
Environmental impact assessments43045g
Designing and reporting of results of geological works in economic geology31530g
Diploma seminar (engineering of mineral materials)530g
Total:2010513530
Third year in applied geology, specialization: geoengineeringECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Introduction to geophysicse
Geological geophysics460g
Geoinformatics in geology21515g
Regional geology of Poland115g
Regional geology of Poland245e
Geotechnics and foundation engineering230g
Geotechnics and foundation engineering230e
Geology of mineral deposits115g
Geology of mineral deposits230e
Engineering computer graphics230g
Field training in applied geology and the environment protection472t
Field course in the Sudety Mts.230t
Drilling operations - field course230t
Methods of groundwater flow calculations31530g
Groundwater protection230g
Groundwater protection115e
Drainage of deposits and excavations43045g
Basics of soil mechanics330g
Basics of soil mechanics230e
Petrology I230g
Petrology I230e
Drilling and elements of mining23015g
Spatial planning33015g
Total:5030030013260
Third year in applied geology, specialization: geodynamics and geological mappingECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Introduction to geophysicse
Geological Remote Sensingg
Dynamic geology - selected issuesg
Well logging53030g
Geological geophysics460g
Geoinformatics in geology21515g
Subsurface geological mappingg
Subsurface geological mappinge
Regional geology of Poland115g
Regional geology of Poland245e
Geology of mineral deposits115g
Geology of mineral deposits230e
Engineering computer graphics230g
Field training in applied geology and the environment protection472t
Field course in the Sudety Mts.230t
Drilling operations - field course230t
Mineral deposits prospecting and exploration methodes33015g
Applied palaeontology230g
Applied palaeontology230e
Petrology I230g
Petrology I230e
Drilling and elements of mining23015g
Spatial planning33015g
Total:4327021013260
First semester, fourth year in applied geology, specialization: geodynamics and geological mappingECTSlectclkonkintktpraksem_dypexam
Records of surface mass movementsg
Subsurface geological mapping43030g
Laboratory study of sedimentary rocksg
Environmental impact assessments43045g
Diploma seminar (geodynamics and geological mapping)530g
Total:13607530

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/