Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Fizyka > Fizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Fizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FZ)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • cztery ścieżki kształcenia: fizyka standardowa, fizyka medyczna, neuroinformatyka (dostępne dla wszystkich kandydatów) i fizyka indywidualna (dostępna dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 90 punktów rekrutacyjnych);
 • ścieżka fizyka indywidualna charakteryzuje się zaawansowanym poziomem nauczania przedmiotów matematycznych i fizycznych oraz dużą indywidualizacją planu studiów przygotowywanego zgodne z zainteresowaniami studenta pod opieką mentora naukowego; ewentualnego wyboru ścieżki dokonuje się przed rozpoczęciem kształcenia;
 • kształcenie na ścieżce neuroinformatyka przygotowuje do zastosowania metod fizyki w analizie sygnałów i uczeniu maszynowym; jest związane z badaniami naukowymi na pograniczu fizyki, biologii, neurokognitywistyki i sztucznej inteligencji;
 • kształcenie na ścieżce fizyka medyczna przygotowuje do pracy z urządzeniami obrazowej diagnostyki medycznej stosowanej między innymi w onkologii; program studiów fizyki medycznej spełnia wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR);
 • wyboru ścieżki kształcenia dokonuje się przed rozpoczęciem kształcenia; dostęp do niektórych ścieżek jest możliwy na podstawie wyników rekrutacyjnych w ramach limitów miejsc na ścieżkach: fizyka indywidualna – 36 miejsc, minimum 90 punktów rekrutacyjnych, neuroinformatyka – 12 miejsc, fizyka medyczna – 16 miejsc; każda osoba przyjęta na kierunek ma prawo do kształcenia w ramach ścieżki fizyka standardowa;
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych;
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW;
 • praktyki zawodowe w ramach studiów;
 • przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych zgodnie ze standardami kształcenia (tj. po magisterium z fizyki);
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5).

Sylwetka absolwenta

Absolwent

 • ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w fizyce i naukach pokrewnych;
 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych;
 • potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych;
 • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych;
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym;
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych;
 • ma niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych, również kierowniczych rolach;
 • dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, posiadającego wypracowany nawyk ustawicznego samokształcenia;
 • potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, przygotować i wygłaszać referaty, również w języku angielskim.
 • jest gruntownie przygotowana/y do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki UW są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych, badawczych i oświatowych, jak również w sektorze związanym z technologiami informacyjnymi i sztuczną inteligencją, a ze względu na zdobyte w czasie studiów umiejętności twórczego rozwiązywania problemów znajdują zatrudnienie w przemyśle, w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i ubezpieczeniowych, bankach, ośrodkach medycznych, meteorologicznych oraz środkach masowego przekazu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z fizyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
- zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje fizyki klasycznej i kwantowej, rozumie ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości
- zna i rozumie podstawy wiedzy o podstawowych składnikach materii i rządzących nimi oddziaływaniach, rozumie przejawy tych oddziaływań w zjawiskach fizycznych w różnych skalach od subatomowej do astronomicznej
- zna i rozumie elementy matematyki wyższej i metod matematycznych używanych w mechanice klasycznej, elektrodynamice, fizyce statystycznej oraz mechanice kwantowej
- zna i rozumie podstawowe techniki informatyczne i metody numeryczne niezbędne przy rozwiązywaniu problemów fizycznych, zna wybrane języki programowania, systemy operacyjne oraz podstawowe oprogramowanie wykorzystywane w fizyce, w tym wybrane pakiety symboliczne i biblioteki numeryczne
- zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne niezbędne do zaplanowania i wykonania prostych eksperymentów fizycznych z zakresu fizyki klasycznej i kwantowej i posiada wiedzę teoretyczną niezbędną do opisu i interpretacji ich wyników
- zna i rozumie teoretyczne zasady działania podstawowych układów pomiarowych i aparatury badawczej używanej w eksperymentach, ma świadomość ograniczeń technologicznych, aparaturowych i metodologicznych w badaniach naukowych, zna elementy teorii niepewności pomiarowych w zastosowaniu do eksperymentów fizycznych
- zna i rozumie budowę, zasadę działania i zastosowanie prostych elementów elektronicznych; zna podstawowe układy elektroniki analogowej i cyfrowej; rozumie znaczenie układów elektronicznych we współczesnej fizyce eksperymentalnej
- zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w stopniu pozwalającym na bezpieczny udział w zajęciach dydaktycznych na pracowni fizycznej
- zna i rozumie podstawy uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych
- zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z fizyki
Umiejętności: absolwent potrafi
- potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej i metodami matematycznymi fizyki przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych, potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia i równania opisujące podstawowe zjawiska i prawa przyrody, potrafi przeprowadzić dowody tych twierdzeń i praw
- potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować eksperymenty fizyczne o średnim stopniu złożoności, działając samodzielnie lub w zespole
- potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z ilościową oceną dokładności wyników
- potrafi stosować metody numeryczne, wykorzystywać biblioteki numeryczne, bazy danych i podstawowe oprogramowanie używane w fizyce, w tym wybrany pakiet symboliczny
- potrafi w sposób przystępny przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zjawisk i praw fizyki i skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie fizyki
- potrafi uczyć się samodzielnie, znajdując niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach oraz krytycznie oceniając informacje pochodzące ze źródeł niezweryfikowanych
- potrafi przygotować opracowanie dotyczące zarówno określonego, zadanego problemu literaturowego z dziedziny fizyki, jak również opracowanie dotyczące badań własnych (eksperymentalnych lub teoretycznych) i przedstawić je w formie pisemnej, ustnej, prezentacji multimedialnej lub plakatu, zarówno w języku polskim jak i angielskim
- potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalającym na samodzielne korzystanie z podstawowej literatury anglojęzycznej oraz komunikację ze specjalistami w zakresie fizyki
- potrafi posługiwać się współczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, w szczególności do wyszukiwania wiarygodnych informacji
Kompetencje społeczne: absolwent
- jest gotów uczenia się przez całe życie
- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach
- jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych - zadania
- jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej w gromadzeniu wiedzy
- jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku fizykiECTSwykćwcwwkintlabzal
Matematyka II1149090e
Fizyka II (elektryczność i magnetyzm)9456015e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Programowanie31530zo
Razem:2615018015
Drugi rok fizykiECTSwykćwcwwkintlabzal
Matematyka III96060e
Fizyka III (drgania i fale)74545e
Mechanika klasyczna74545e
Pracownia technik pomiarowych445zo
Razem:2715015045
Trzeci rok fizykiECTSwykćwcwwkintlabzal
Pracownia fizyczna dla zaawansowanych A12150zo
Elektrodynamika84560e
Razem:204560150

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/