Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

W turze sierpniowo-wrześniowej kwalifikacja prowadzona jest tylko na specjalność literaturoznawczo-językoznawczą.

Kształcenie na kierunku filologia polska ma na celu umożliwienie podjęcia specjalistycznych studiów z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska nakierowane są przede wszystkim na potrzeby studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Podstawową formę zajęć stanowią ćwiczenia, wymagające aktywności wszystkich uczestników spotkań.

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska zdobywają wiedzę ogólnohumanistyczną oraz szczegółową wiedzę z zakresu nauki o literaturze polskiej i nauki o języku polskim, pozwalającą na podjęcie studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowywani są także do prowadzenia podstawowych badań w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo. Uczą się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych oraz religijnych. Poznają istotę procesu historycznoliterackiego, uczą się rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, pisać rozprawki naukowe, brać udział w debatach, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, dokonują analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów należących do różnych odmian współczesnej i historycznej polszczyzny. Nabywają kompetencje pozwalające na samodzielną ocenę wartości artystycznej, językowej i poznawczej dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą oraz literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej. Kandydaci zakwalifikowani na studia powinni wybrać specjalność podczas składania dokumentów, przy czym na specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej może zostać przyjętych 50 osób. W wypadku większej liczby zainteresowanych o przyjęciu na tę specjalność decydować będzie wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska.

Niezależnie od wybranej specjalności studenci kierunku filologia polska mają możliwość zdobycia umiejętności i kompetencji zawodowych pozwalających odnaleźć się na krajowym rynku pracy. Na początku drugiego semestru pierwszego roku studenci wybierają jedną z pięciu specjalizacji:

  • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów,
  • filologia dla mediów,
  • specjalizacja translatorska,
  • specjalizacja nauczycielska,
  • specjalizacja glottodydaktyczna.

Kształcenie na wybranej specjalizacji trwa dwa lata i wiąże się z koniecznością odbycia praktyk kierunkowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska po ukończeniu specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów są przygotowani do pracy w charakterze edytorów dzieł literackich oraz innych tekstów kultury, korektorów, adiustatorów i redaktorów w redakcjach czasopism, wydawnictwach książkowych, a także w portalach internetowych. Osoby, które realizowały specjalizację filologia dla mediów, gotowe są do podjęcia pracy na rynku medialnym, zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z public relations. Absolwenci specjalizacji translatorskiej mogą pracować jako tłumacze i redaktorzy przekładów. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej absolwenci kierunku filologia polska posiadają kompetencje uprawniające do podjęcia pracy w szkole, pod warunkiem ukończenia pełnego cyklu kształcenia, a więc kontynuowania specjalizacji nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia. Ponadto absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Wszystkie zajęcia polonistyczne odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie Wydziału Polonistyki, w zakładce „Studia”.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia polska, specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"
Licencjat na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo - językoznawcza

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów, w tym efekty uczenia się zdefiniowane dla obowiązkowej specjalności:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
- rolę refleksji literaturoznawczej (historycznoliterackiej, teoretycznoliterackiej, komparatystycznej) w kształtowaniu kultury
- rolę refleksji językoznawczej (synchronicznej i diachronicznej) w kształtowaniu kultury
- historyczne i współczesne terminologie, teorie i metodologie z zakresu historii literatury polskiej, teorii literatury, poetyki i komparatystyki
- historyczne i współczesne terminologie, teorie i metodologie z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka polskiego, gramatyki historycznej języka polskiego, językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego

Umiejętności: absolwent potrafi:
- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze przygotowujące do podjęcia badań naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych i wykorzystywać je we własnych pracach badawczych z zakresu historii literatury polskiej, poetyki, teorii literatury, komparatystyki
- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze przygotowujące do podjęcia badań naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych i wykorzystywać je we własnych pracach badawczych z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka polskiego, gramatyki historycznej języka polskiego, językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego
- pisać prace z zakresu historii literatury polskiej, poetyki z elementami teorii literatury i komparatystyki oraz samodzielnie dobrać do nich literaturę przedmiotu
- pisać prace z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka polskiego, gramatyki historycznej języka polskiego, językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego oraz samodzielnie dobrać do nich literaturę przedmiotu
- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego
- dokonać edycji naukowej i redakcji językowej tekstów pisanych

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do:
- uznania znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowejECTSwykćwkintpraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Nauki pomocnicze filologii polskiej: podstawy przygotowania i edycji tekstuzo
Korespondencja sztuk: literatura - muzyka115zo
Korespondencja sztuk: literatura - sztuki plastyczne115zo
Literatura i kultura epok dawnych860e
Poetyka z elementami teorii literatury760e
Tradycje antyczne i biblijne w literaturze330zo
Wiedza o kulturze33030zo
Technologie informacyjnezo
Gramatyka opisowa języka polskiego106060e
Kultura języka polskiego106060e
Semantyka wypowiedzizo
Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wstęp do językoznawstwa synchronicznegozo
Historia filozofiizo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim3,5
Razem:47,51503308
Pierwszy rok, specjalność literaturoznawczo-językoznawczaECTSwykćwkintpraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie1106060e
Poetyka z elementami teorii literatury2e
Tradycje antyczne i biblijne w literaturze3330zo
Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wprowadzenie do nauki o literaturze4zo
Współczesne zjawiska literackiezo
Gramatyka opisowa języka polskiego 1zo
Kultura języka polskiegoe
Leksykografiazo
Słownictwo polszczyzny XXI w.zo
Stylistykazo
Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wstęp do językoznawstwa synchronicznegozo
Technologie informacyjnezo
Propedeutyka języka łacińskiego460zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim2,5
Razem:20,5601508

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/