Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Fizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FZ)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • dwie ścieżki kształcenia: ścieżka standardowa (dostępna dla wszystkich studentów) i ścieżka indywidualna (dostępna dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 85 punktów rekrutacyjnych); ścieżka indywidualna charakteryzuje się zaawansowanym poziomem nauczania przedmiotów matematycznych i fizycznych oraz dużą indywidualizacją planu studiów przygotowywanego zgodne z zainteresowaniami studenta pod opieką mentora naukowego
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Sylwetka absolwenta

Absolwent

 • ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w fizyce i naukach pokrewnych;
 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych;
 • potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych;
 • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych;
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym;
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych;
 • ma niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych, również kierowniczych rolach;
 • dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, posiadającego wypracowany nawyk ustawicznego samokształcenia;
 • potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, przygotować i wygłaszać referaty, również w języku angielskim.
 • jest gruntownie przygotowana/y do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki UW są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych, badawczych i oświatowych, jak również w firmach komputerowych, a ze względu na zdobyte w czasie studiów umiejętności twórczego rozwiązywania problemów znajdują zatrudnienie w przemyśle, w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i ubezpieczeniowych, bankach, ośrodkach medycznych, meteorologicznych oraz środkach masowego przekazu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z fizyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Fizyka

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 180
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 128
praktyczne (laboratoria, warsztaty i
techniki numeryczne) 38
zajęcia modułowe do wyboru 68
Odbyte praktyki: 3

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• posiada wiedzę o podstawowych składnikach materii oraz rządzących nimi prawach i oddziaływaniach, i rozumie ich przejawy w zjawiskach fizycznych w różnych skalach od subatomowej do astronomicznej
• posiada podstawową wiedzę w zakresie matematyki wyższej i metod matematycznych używanych w fizyce współczesnej
• zna podstawowe techniki informatyczne i metody numeryczne niezbędne przy rozwiązywaniu problemów fizycznych, wybrane języki programowania, systemy operacyjne oraz podstawowe oprogramowanie wykorzystywane w fizyce w tym wybrane pakiety symboliczne i biblioteki numeryczne
• zna podstawowe techniki doświadczalne oraz zasady działania podstawowych układów pomiarowych i aparatury badawczej niezbędne do zaplanowania i wykonania prostych eksperymentów fizycznych z zakresu fizyki klasycznej i kwantowej oraz posiada wiedzę teoretyczną niezbędną do opisu i interpretacji ich wyników
• zna budowę, zasadę działania i zastosowanie prostych elementów elektronicznych oraz podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej stosowanych we współczesnej fizyce eksperymentalnej
UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej i metodami matematycznymi fizyki przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych
• potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować eksperymenty fizyczne o średnim stopniu złożoności
• potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z ilościową oceną dokładności wyników
• potrafi stosować metody numeryczne, wykorzystywać biblioteki numeryczne, bazy danych i podstawowe oprogramowanie używane w fizyce, w tym wybrany pakiet symboliczny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badawcze, rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność i potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.


PRAKTYKI ZAWODOWE
Zdobyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności, a w szczególności umiejętność twórczego rozwiązywania problemów powodują, że absolwenci kierunku mają bardzo szerokie przygotowanie ogólne pozwalające im z powodzeniem współzawodniczyć na szeroko rozumianym rynku pracy obejmującym zarówno placówki naukowo-badawcze i oświatowe jak również przemysł, firmy komputerowe, telekomunikacyjne, konsultingowe i ubezpieczeniowe, banki, ośrodki medyczne oraz środki masowego przekazu. Powoduje to dużą dowolność w wyborze miejsca praktyk, dając jednocześnie unikalną możliwość dopasowania ich do indywidulanych planów i zainteresowań studentów.
Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• potrafi twórczo stosować zdobyte w trakcie studiów kompetencje do realizacji różnorodnych, niekoniecznie związanych z fizyką, zadań;
• potrafi zdefiniować metodykę działań i określić priorytety służące realizacji wykonywanego przez siebie lub innych zadania;
• potrafi współdziałać i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku fizykiECTSwykćwcwwkintlabzal
Matematyka II1149090e
Fizyka II (elektryczność i magnetyzm)9456015e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Programowanie31530zo
Razem:2615018015
Drugi rok fizykiECTSwykćwcwwkintlabzal
Matematyka III96060e
Fizyka III (drgania i fale)74545e
Mechanika klasyczna74545e
Pracownia technik pomiarowych445zo
Razem:2715015045
Trzeci rok fizykiECTSwykćwcwwkintlabzal
Pracownia fizyczna dla zaawansowanych A12150zo
Elektrodynamika74545e
Razem:194545150

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/