Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Specjalność: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce. Współcześnie studia na kierunku filologia polska przyjęły atrakcyjną formułę kształcenia filologicznego dostępną dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Kształcą specjalistów w zakresie literaturoznawstwa polskiego oraz językoznawstwa. W czasie studiów można realizować różne specjalizacje zawodowe, które uwzględniają aktualne wymogi rynku pracy. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu (również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako języka obcego), w redakcjach pism, czasopism, wydawnictw oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi. Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” nastawiona jest na ukazywanie wielostronnych relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi – głównie z innymi literaturami europejskimi – z innymi sztukami (plastyka, muzyka) oraz z innymi niż książka i druk mediami. Na studiach pierwszego stopnia specjalność ta, nie zaniedbując podstaw edukacji polonistycznej, proponuje studentom spojrzenie na literaturę i kulturę polską z perspektywy komparatystycznej, umożliwia kształcenie w stopniu podstawowym kompetencji interliterackich, interartystycznych i interkulturowych, a także sprawności komunikacyjnych i analitycznych w tym zakresie. Kształceniu tego rodzaju kompetencji służą także lektoraty dwóch nowożytnych języków obcych oraz warsztatowe zajęcia z przekładu tekstu literackiego. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne studenta specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” pozwalają mu na podjęcie studiów drugiego stopnia, a także czynią go świadomym uczestnikiem życia kulturalnego regionu, kraju oraz Europy.

Specjalność:  literaturoznawcze-językoznawcza

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce. Współcześnie studia na kierunku filologia polska przyjęły atrakcyjną formułę kształcenia filologicznego dostępną dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Kształcą specjalistów w zakresie literaturoznawstwa polskiego oraz językoznawstwa. W czasie studiów można realizować różne specjalizacje zawodowe, które uwzględniają aktualne wymogi rynku pracy. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu (również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako języka obcego), w redakcjach pism, czasopism, wydawnictw oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi. Cele kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, nakierowane są na wiedzę ogólnohumanistyczną i podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze oraz z zakresu nauki o języku. Student w trakcie sześciu semestrów studiów uczy się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej, rozumieć istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, pisać rozprawki naukowe, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Podczas studiów licencjackich studenci zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, uczą się dokonywać analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów należących do różnych odmian współczesnej polszczyzny, uczą się kultury języka polskiego oraz nabywają umiejętność samodzielnej oceny wartości artystycznej, językowej i poznawczej dzieła literackiego. Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, dają także wiedzę, jak pozyskiwać i selekcjonować informacje z zasobów bibliotecznych i sieci internetowej oraz interpretować dane z poszanowaniem etyki badań naukowych. Kształcenie na specjalności literaturoznawczo-językoznawczej ma również na celu zaznajomienie studentów z językiem łacińskim, tak by posiadali orientację w zakresie gramatyki i słownictwa tego języka, oraz opanowanie przez studentów wybranego nowożytnego języka obcego na poziomie B2.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia polska, specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"
Licencjat na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo - językoznawcza

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Kierunek studiów: Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), specjalizacja glottodydaktyczna

Efekty kształcenia dla programu:

Absolwent:

zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji literaturoznawczej (historycznoliterackiej, teoretycznoliterackiej, komparatystycznej) i językoznawczej (synchronicznej i diachronicznej) w kształtowaniu kultury

zna podstawową terminologię literaturoznawczą (z zakresu historii literatury, teorii literatury, poetyki, komparatystyki) i językoznawczą (diachroniczną i synchroniczną) w języku polskim

zna tematy i idee pisarskie wybranych twórców literatury polskiej od średniowiecza po współczesność oraz orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego

ma świadomość kompleksowej natury języka polskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności znaczeń

wyszukuje w źródłach pisanych i elektronicznych, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa

samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

ma umiejętność krytycznego ujęcia procesu historycznoliterackiego i właściwego sytuowania w nim różnych zjawisk społeczno-kulturowych

ma podstawowe umiejętności z zakresu:
a) prowadzenia lekcji języka polskiego w szkole podstawowej
b) nauczania języka polskiego jako języka obcego

rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporów naukowych i ideowych

ma pogłębione kompetencje w zakresie języka polskiego i literatury polskiej, czyniące go świadomym uczestnikiem życia kulturalnego regionu, kraju i Europy

Wymiar studiów w punktach ECTS: 180, liczba semestrów: 6.

Standardy kształcenia nauczycieli oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, wynosi 111 punktów ECTS, zaś dla studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza wynosi 112 punktów ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, wynosi 31 punktów ECTS. Są to punkty przypisane do specjalizacji zawodowej.

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów stacjonarnych wynosi 61 ECTS.

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów niestacjonarnych wynosi 59 ECTS.

Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż: 4 tygodnie, tj. 40 godzin, za co otrzymuje 4 punkty ECTS i zaliczenie.

Praktyki dydaktyczne realizowane w ramach specjalizacji glottodydaktycznej:

Praktyki nauczycielskie obejmują praktyki dydaktyczne w szkołach podstawowych (II etap edukacyjny, klasy IV-VI) w wymiarze 120 godzin (4 ECST) oraz praktyki z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego w wymiarze 40 godzin (4 ECTS) – realizowane w ramach praktyk kierunkowych. Wymiar i charakter praktyk jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. Praktyki glottodydaktyczne mają wymiar 40 godzin w ramach przedmiotu Metodyka języka polskiego jako obcego (wspólna liczba punktów 2 ECTS).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowejECTSwykćwkintpraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54 lub *z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Nauki pomocnicze filologii polskiej: podstawy przygotowania i edycji tekstu2zo
Korespondencja sztuk: literatura - muzyka115zo
Korespondencja sztuk: literatura - sztuki plastyczne115zo
Literatura i kultura epok dawnych860e
Poetyka z elementami teorii literatury660e
Tradycje antyczne i biblijne w literaturze4 lub 330zo
Wiedza o kulturze5 lub 43030zo
Technologie informacyjne2zo
Gramatyka opisowa języka polskiego8 lub 106060e
Kultura języka polskiego106060e
Semantyka wypowiedzi230zo
Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wstęp do językoznawstwa synchronicznego2zo
Historia filozofii3zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim3,5
Razem:41,51803304
Pierwszy rok, specjalność literaturoznawczo-językoznawczaECTSwykćwkintpraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54 lub *z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie1106060e
Poetyka z elementami teorii literatury26e
Tradycje antyczne i biblijne w literaturze34 lub 330zo
Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wprowadzenie do nauki o literaturze42zo
Współczesne zjawiska literackie2 lub 3zo
Gramatyka opisowa języka polskiego 15zo
Kultura języka polskiego11 lub 10e
Leksykografia1 lub 3zo
Słownictwo polszczyzny XXI w.1 lub 3zo
Stylistyka1 lub 2zo
Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wstęp do językoznawstwa synchronicznego2zo
Technologie informacyjne2zo
Propedeutyka języka łacińskiego4 lub 560zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim2,5
Razem:30,5601504
Trzeci rok, specjalność literaturoznawczo-językoznawczaECTSwykćwkintpraktykazal
Historia literatury polskiej po 1864 roku1030 lub 6060e
Historia literatury polskiej współczesnej460zo
Elementy teorii literatury2 lub 330zo
Dialektologia1 lub 215zo
Praktyki kierunkowe4 lub 240z
Historia Polski4 lub 230zo
Historia filozofii4 lub 330zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim8,5
Razem:22,51507540

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/