Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest wykształcenie absolwentów wykwalifikowanych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na podjęcie specjalistycznych studiów literaturoznawczych i językoznawczych, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska są̨ nakierowane na studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi, a preferowaną formę zajęć stanowią ćwiczenia, wymagające aktywności wszystkich uczestników spotkań. Studenci mają także możliwość włączania się w działania prowadzone przez liczne koła naukowe.

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą oraz literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej. Kandydaci zakwalifikowani na studia powinni wybrać specjalność podczas składania dokumentów, z tym że: na specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej może zostać przyjętych 50 osób. W wypadku większej liczby zainteresowanych o przyjęciu na tę specjalność decydować będzie wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia polska pozwalają na zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych głównie na rynku krajowym. W związku z tym dużą uwagę poświęca się kształceniu w ramach pięciu specjalizacji. Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje: edytorstwonaukowe i redakcję tekstu dla polonistów, filologię dla mediów, translatorską oraz dające uprawnienia nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej: nauczycielską i glottodydaktyczną. Na początku drugiego semestru pierwszego roku należy wybrać jedną spośród nich. Programy specjalizacji realizowane są na drugim i trzecim roku studiów. Wiążą się z nimi także praktyki kierunkowe, które studenci powinni zrealizować na trzecim roku studiów.

Wszystkie zajęcia polonistyczne odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie: http://www.polon.uw.edu.pl/, w zakładce „studia”.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska mają wiedzę ogólnohumanistyczną i szczegółową wiedzę z zakresu nauki o literaturze polskiej i nauki o języku polskim, pozwalającą im podjąć studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowani są także do prowadzenia podstawowych badań w dyscyplinach: literaturoznawstwo i językoznawstwo. Po ukończeniu studiów absolwenci umieją rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury (również w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych czy religijnych), rozumieją istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniają i potrafią definiować historyczne style i poetyki, umieją pisać rozprawki naukowe, brać udział w debatach, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Potrafią również zgłębiać najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, dokonywać analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów należących do różnych odmian współczesnej i historycznej polszczyzny. Umieją samodzielnie oceniać wartość artystyczną, językową i poznawczą dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Ponadto absolwenci specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów są przygotowani do pracy w charakterze edytorów dzieł literackich i innych tekstów kultury, korektorów, adiustatorów i redaktorów w redakcjach czasopism, wydawnictwach książkowych oraz portalach internetowych.

Absolwenci specjalizacji filologia dla mediów są gotowi do podjęcia pracy na rynku medialnym, a zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z public relations.

Absolwenci specjalizacji translatorskiej mogą pracować jako tłumacze i redaktorzy przekładów.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej mają kompetencje do podjęcia pracy w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII w charakterze nauczyciela języka polskiego. Dzięki realizacji programu studiów drugiego stopnia mogą zdobyć uprawnienia do nauczania szkołach ponadpodstawowych.

Specjalizacja glottodydaktyczna z kolei przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w charakterze lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia polska, specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"
Licencjat na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo - językoznawcza

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

UZUPEŁNIĆ!!!

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowejECTSwykćwkintpraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Nauki pomocnicze filologii polskiej: podstawy przygotowania i edycji tekstuzo
Korespondencja sztuk: literatura - muzyka115zo
Korespondencja sztuk: literatura - sztuki plastyczne115zo
Literatura i kultura epok dawnych860e
Poetyka z elementami teorii literatury660e
Tradycje antyczne i biblijne w literaturze330zo
Wiedza o kulturze43030zo
Technologie informacyjnezo
Gramatyka opisowa języka polskiego106060e
Kultura języka polskiego106060e
Semantyka wypowiedzizo
Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wstęp do językoznawstwa synchronicznegozo
Historia filozofiizo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim3,5
Razem:47,51503308
Pierwszy rok, specjalność literaturoznawczo-językoznawczaECTSwykćwkintpraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie1106060e
Poetyka z elementami teorii literatury2e
Tradycje antyczne i biblijne w literaturze3330zo
Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wprowadzenie do nauki o literaturze4zo
Współczesne zjawiska literackiezo
Gramatyka opisowa języka polskiego 1zo
Kultura języka polskiegoe
Leksykografiazo
Słownictwo polszczyzny XXI w.zo
Stylistykazo
Nauki pomocnicze filologii polskiej: Wstęp do językoznawstwa synchronicznegozo
Technologie informacyjnezo
Propedeutyka języka łacińskiego560zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim2,5
Razem:21,5601508

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/