Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia iberyjska > Filologia iberyjska, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia iberyjska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLIB)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: hiszpański, polski, portugalski

Limit miejsc: 53, w tym: 43 miejsca w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 10 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Filologia iberyjska to studia kształcące w ramach czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylianistycznej. Wybór każdej z nich gwarantuje Studentowi możliwość zgłębiania wybranych zagadnień pod opieką wybitnych specjalistów w dziedzinach badań nad literaturą, kulturą, dziejami Hiszpanii, hiszpańskojęzycznej Ameryki Łacińskiej, Portugalii lub Brazylii, nad problemami społeczno-politycznymi wybranego obszaru czy też zagadnieniami dotyczącymi translatoryki i językoznawstwa. Student podąża ścieżką przedmiotów obowiązkowych przypisanych do danej specjalności oraz ma możliwość wyboru spośród szerokiej gamy różnorodnych przedmiotów fakultatywnych.

Rejestrując się w systemie IRK kandydat wybiera sekcję językową. Dla wszystkich kandydatów obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa układana według wyników rekrutacyjnych.

Niezależnie od dokonanego wyboru, wysoki poziom merytoryczny zajęć, które odbywają się w całości w języku kierunkowym (odpowiednio hiszpańskim lub portugalskim w wariancie brazylijskim lub europejskim) sprawia, iż umiejętności językowe absolwenta filologii iberyjskiej odpowiadają umiejętnościom wykształconego rodzimego użytkownika języka.

Szczegółowe programy studiów znajdują się na stronie Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące programu, planu zajęć i specyfiki poszczególnych specjalności, a także rozwiejemy ewentualne wątpliwości odnośnie do zasad kwalifikacji oraz kierunków, które mogą być uznawane za „kierunki równoważne”. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail podany po prawej stronie w tabeli "Szczegóły".

Wykładowcy filologii iberyjskiej kładą nacisk na stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, łączenie nauczania z prowadzonymi przez siebie badaniami naukowymi, oraz na poruszanie najbardziej aktualnych tematów, zachowując jednocześnie najlepsze tradycje kanonu studiów iberyjskich i iberoamerykańskich. Filologia iberyjska to kierunek dla kandydatów pragnących uzyskać umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w realiach społeczno-kulturowych współczesnego świata oraz na stały rozwój osobisty.

Absolwenci filologii iberyjskiej znajdują zatrudnienie w dyplomacji, są cenionymi pracownikami instytucji państwowych, samorządowych, biur tłumaczeń, muzeów, środków masowego przekazu: prasy, radia, telewizji, placówek kultury, wydawnictw. Bez trudu odnajdują się na rynkach pracy w krajach hiszpańsko i portugalskojęzycznych. Mogą też z powodzeniem uczyć j. hiszpańskiego i portugalskiego w szkołach, a to dzięki zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie publicznym, które Instytut oferuje w ramach fakultatywnego modułu dydaktycznego. Dodatkowo, niezależnie od wybranej ścieżki kariery, nasi absolwenci, dzięki najwyższemu poziomowi znajomości języka, zajmują wysokie stanowiska w branży biznesowej, w której język hiszpański i portugalski są obecnie jednymi z podstawowych narzędzi komunikacji.

Specjalności portugalistyczna i brazylianistyczna zapewniają kształcenie o charakterze unikalnym w skali europejskiej, co sprawia, że ich absolwenci poszukiwani są przez instytucje związane z gospodarką i kulturą krajów portugalskojęzycznych oraz przez coraz liczniejsze placówki edukacyjne nauczające języka portugalskiego.

Kolejnym atutem studiów jest możliwość nauki drugiego języka iberyjskiego (odpowiednio: hiszpańskiego dla portugalistów lub portugalskiego dla hispanistów), co pozwala studentom nie tylko na poszerzenie wiedzy, ale również na zwiększenie szans na rynku pracy.

Studenci kierunku filologia iberyjska mogą również kształtować swoje umiejętności, kreatywność oraz pogłębiać wiedzę i ciekawość świata podczas wyjazdów w ramach Programu Erasmus, oraz umów z uniwersytetami w Ameryce Południowej i Północnej.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć uzależnione są od wyboru grup zajęciowych przez Studentów.

Filologia iberyjska może stać się doskonałą podstawą do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Dzięki wysoko rozwiniętej wrażliwości na język i tekst oraz ukształtowanej postawie interdyscyplinarnej, absolwenci naszych studiów mogą prowadzić badania naukowe korzystając z licznych narzędzi humanistyki i nauk społecznych oraz dostosowując oś poszukiwań do własnych zainteresowań.

Poziom merytoryczny, a także inne atuty studiów II stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę Wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia iberyjska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU:

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, translatologii, antropologii kultury, historii oraz systemów politycznych Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej,
- ma pogłębioną wiedzę o miejscu Filologii Iberyjskiej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,

- ma szczegółową wiedzę, niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka hiszpańskiego/portugalskiego,
- ma pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, kulturowych i literackich półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej,
- ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka hiszpańskiego/portugalskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń,
- ma pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie teorii, metodyki i praktyki translatologii, umożliwiające tłumaczenie tekstów literackich, urzędowych, prawniczych, biznesowych, etc.
- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskich i hiszpańskim/portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, translatologii, antropologii kultury, historii oraz systemów politycznych Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej,
- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego/portugalskiego na poziomie zaawansowanym w rejestrze pisanym i mówionym (poziom C2),
- posiada pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych hiszpańskich/portugalskich, potrafi je wykorzystać indywidualnie, we współdziałaniu i pracy w grupie,
- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii krajów obszaru hispanojęzycznego/portugalskojęzycznego oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia
ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym,
- potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska),
- ma nawyk śledzenia współ czesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej.

2. WYMIAR STUDIÓW W PUNKTACH ECTS
Łączna liczba punktów ECTS to 120 (60 ECTS rocznie). Liczba semestrów: 4.

3. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPADAJĄCA NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 53 ECTS
LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPADAJĄCA NA ZAJĘCIA DO WYBORU: 67 ECTS

Plan studiów:

<
Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/