Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia iberyjska > Filologia iberyjska, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia iberyjska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLIB)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: hiszpański, polski, portugalskiLimit miejsc: 63 w tym: Język hiszpański - 45
- 35 miejsc w I turze (rekrutacji lipcowej) i 10 miejsc w II turze (rekrutacji wrześniowej);  Język portugalski - 18.

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20 (dla obu specjalności łącznie)

Absolwent kierunku Filologia iberyjska wykazuje się doskonałą znajomością języka kierunkowego hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz drugiego języka iberyjskiego języka hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie B2+), co pozwala na wykorzystanie tych języków w pracy zawodowej. Absolwenta filologii iberyjskiej cechuje bardzo dobra orientacja w literaturze hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego oraz zdolność analizy dzieła literackiego w kontekście wiedzy teoretycznoliterackiej i historycznoliterackiej. Wiedza z zakresu problematyki społeczno-politycznej i kulturoznawczej pozwala mu na dokonanie krytycznej analizy oraz interpretacji aktualnie zachodzących zjawisk w krajach Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Absolwent filologii iberyjskiej odznacza się wysokim poziomem przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie ustnego i pisemnego przekładu tekstów literackich i specjalistycznych. Posiada również wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metodyki nauczania języka hiszpańskiego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia iberyjska

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU:

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, translatologii, antropologii kultury, historii oraz systemów politycznych Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej,
- ma pogłębioną wiedzę o miejscu Filologii Iberyjskiej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,

- ma szczegółową wiedzę, niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka hiszpańskiego/portugalskiego,
- ma pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, kulturowych i literackich półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej,
- ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka hiszpańskiego/portugalskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń,
- ma pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie teorii, metodyki i praktyki translatologii, umożliwiające tłumaczenie tekstów literackich, urzędowych, prawniczych, biznesowych, etc.
- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskich i hiszpańskim/portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, translatologii, antropologii kultury, historii oraz systemów politycznych Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej,
- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego/portugalskiego na poziomie zaawansowanym w rejestrze pisanym i mówionym (poziom C2),
- posiada pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych hiszpańskich/portugalskich, potrafi je wykorzystać indywidualnie, we współdziałaniu i pracy w grupie,
- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii krajów obszaru hispanojęzycznego/luzojęczycznego oraz przeprowadzać ich krytyczną analizą i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kultorowym,
- potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska),
- ma nawyk śledzenia współ czesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej.

2. WYMIAR STUDIÓW W PUNKTACH ECTS
Łączna liczba punktów ECTS to 120 (60 ECTS rocznie). Liczba semestrów: 4.

3. –

4. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPADAJĄCA NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 53 ECTS
LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPADAJĄCA NA ZAJĘCIA DO WYBORU: 67 ECTS

5. INFORMACJA O PRAKTYKACH: BRAK PRAKTYK

Plan studiów:

<
Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/