Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, stacjonarne, drugiego stopnia

Pedagogika, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PD)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
  • Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Studia są prowadzone w obszarze pedagogiki ogólnej i najważniejszych subdyscyplin pedagogicznych. Pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia pedagogicznego.

Proponowane w ramach kierunku różnorodne ścieżki rozwoju edukacyjnego dostosowane zostały do zapotrzebowania sektora usług edukacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku komercyjnym.

Nowoczesny kierunek studiów umożliwia przyszłym absolwentom nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu dziedziny, ale również wyposażenie w kompetencje przedsiębiorcze, komunikacyjne, dydaktyczne, językowe i inne niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Lista specjalności

  • Trener kompetencji miękkich,
  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych,
  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym,
  • Edukacja artystyczna i medialna,
  • Studia nad dzieckiem i rodziną,
  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Zasady kwalifikacji na specjalności

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie, jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Studenci zainteresowani rekomendowaną ścieżką edukacyjną Trener kompetencji miękkich, po zakwalifikowaniu na studia przechodzą rekrutację wewnętrzną – egzamin ustny polegający na przedstawieniu 10 min. autoprezentacji ukazującej motywację i zainteresowania kandydata związane z planami edukacyjno-zawodowymi.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem akademickim. Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Trener kompetencji miękkich

Absolwent będzie przygotowany do projektowania i prowadzenia profesjonalnych warsztatów i szkoleń m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, podejmowania decyzji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania dynamiką procesu grupowego, zastosowania kreatywnych i nowoczesnych narzędzi oraz metod pracy dydaktycznej. Przykładowe miejsca pracy: trener wewnętrzny w działach HR lub zewnętrzny (własna działalność gospodarcza), edukator i organizator działalności oświatowej dla dorosłych, menager w firmach i instytucjach zajmujących się edukacją dorosłych.

Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy prowadzenia rozmowy doradczej. Przykładowe miejsca pracy: placówki edukacyjno-oświatowe, działy kadr i działy personalne, instytucje administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucje prowadzące działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym. Będzie rozumiał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury i Doradcy zawodowego (zawody te są wpisane do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901 i 242304).

Edukacja artystyczna i medialna

Absolwent będzie posiadał przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.

Przykładowe miejsca pracy: szkoła podstawowa i średnia - nauczyciel plastyki (tylko osoby, które ukończyły studia I stopnia i otrzymały przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne); instytucje artystyczne (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucje medialne i medialno-edukacyjne (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz każda instytucja kulturalna, edukacyjna czy usługowa, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

Studia nad dzieckiem i rodziną

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej, pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności przeżywających kryzysy i trudności. Będzie zdolny analizować z perspektywy interdyscyplinarnej czynniki zagrożenia dziecka i rodziny i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Absolwent będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

Przykładowe miejsca pracy: administracja państwowa, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne, firmy szkoleniowe, działy edukacyjne muzeów i innych placówek kultury.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magister na kierunku pedagogika w zakresie trenera kompetencji miękkich
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie andragogiki-doradztwa zawodowego i edukacyjnego dorosłych
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie polityki oświatowej-menadżer oświaty
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie andragogiki-edukacji pozaformalnej dorosłych – prowadzenia szkoleń
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie animatora kultury i doradcy edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie wielokulturowym
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie edukacji artystycznej i medialnej
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie integracji i inkluzji społeczno-edukacyjnej
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie studiów nad dzieckiem i rodziną
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie transdyscyplinarnych studiów nad kulturą i edukacją

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów, w tym efekty uczenia się zdefiniowane dla obowiązkowej specjalności. Absolwent:
zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakterystykę ontogenetycznego rozwoju człowieka;
zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych ich misję, cele, funkcje oraz zasady organizacji;
zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy edukacji, teorie procesów kształcenia, wychowania oraz wsparcia w rozwoju;
zna i rozumie współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, historyczne i kulturowe konteksty oraz determinanty tego rozwoju, a także rodzaje powiązań i relacji społecznych oraz ich wagę w perspektywie szeroko rozumianej edukacji;
zna i rozumie różnorodność środowisk wychowawczych, w których zakres wchodzą właściwe im zjawiska i procesy;
potrafi obserwować różnorodne zjawiska społeczne, wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria ich interpretacji;
potrafi integrować wiedzę teoretyczną pedagogiki i bliskich jej dyscyplin; analizować, diagnozować oraz projektować rozwiązania praktyczne;
zna i rozumie funkcjonowanie różnorodnych instytucji (edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, kulturalnych) ich misję, cele, funkcje i zasady organizacji, a także relacje występujące między nimi;
zna i rozumie różnorodność środowisk wychowawczych w których funkcjonuje człowiek dorosły oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów;
potrafi prawidłowo przygotować proces doradczy biorąc pod uwagę wiedzę teoretyczna z pedagogiki i bliskich jej dyscyplin.
Kompetencje:
Podczas praktyk studenci kształtują kompetencje dydaktyczne w pracy z ludźmi dorosłymi poprzez :
1) Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania instytucji świadczących usługi doradcze, obserwowanie organizacji pracy placówki.
2) Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną w placówce.
3) Poznanie metod, narzędzi i technik wykorzystywanych w procesie poradnictwa zawodowego.
4) obserwowanie przebiegu procesu doradzania zarówno indywidualnego jak i grupowego.
5) współtworzenie programów szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego.
6) współdziałanie z opiekunem praktyk w zakresie organizacji miejsca praktyk, planowania i akceptacji działań podejmowanych przez studenta w instytucji, podejmowania działań na rzecz praktykantów we wszystkich przypadkach problemowych związanych z bezpieczeństwem, naruszaniem praw innych, nieprzestrzeganiem ustalonych zasad.
7) prowadzenie analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczonych zdarzeń dotyczących sytuacji doradczych oraz pracy placówki, a w szczególności konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką i omawianie zgromadzonych doświadczeń

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
Pierwszy rok pedagogiki, Edukacja artystyczna i medialnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD - Moduł metodyczny-edukacja artystyczna i medialnae
MD - Metodyka nauczania zdalnegoz
MD - Metodyka treningu kreatywnościz
MD - Nowe technologie w projektach edukacyjnychz
MD - Praktyka pedagogiczna w instytucjach artystycznych i medialnychz
MD - Współczesne koncepcje i metody edukacji artystycznez
MD - Warsztaty plastyczne30z
MD-Metodyka zajęć plastycznychz
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MD/KP - Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MS1 - Moduł specjalnościowy 1-Kultura audiowizualna-sztuka i mediae
MS1 - Edukacja medialna w cyberkulturzez
MS1 - Film i teatr w kulturzez
MS1 - Kultura i sztuka etnicznaz
MS1 - Sztuka obrazu: historia i teoriaz
MS1- Warsztaty artystycznez
MS1 - Wybrane zagadnienia sztuki współczesnejz
Razem:191203030
Pierwszy rok pedagogiki, studia nad dzieckiem i rodzinąECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MD/KP - Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MD/PS - MODUŁ METODYCZNY - PRACA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA Z DZIECKIEM I RODZINĄ9*e
MD/PS - Metody pracy z dzieckiem30z
MD/PS - Metody pracy z grupąz
MD/PS - Metody pracy z rodziną30z
MD/PS - Plan pracy z dzieckiem i rodziną15z
MD/PS - Praktyka pedagogiczna w rodzinie i środowiskuz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MS1 - Moduł specjalnościowy 1- Podstawy pracy z dzieckiem i rodzinąe
MS1 - Dzieci świata - badania i projekty pomocyz
MS1 - Formy pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i innych krajachz
MS1 - Obserwacyjna praktyka pedagogiczna-wychowawczaz
MS1 - Opieka, wychowanie, pomoc rodziniez
MS1 - Poznawanie potrzeb dziecka i rodzinyz
MS1 - Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodzinąz
MS1 - Warsztat umiejętności wychowawczychz
Razem:281201590
Pierwszy rok pedagogiki, polityka oświatowa–menedżer oświatyECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MD/KP - Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MD/POME- MODUŁ METODYCZNY - Polityka oświatowa-menedżer oświaty9*e
MD/POME - Instytucje państwa obywatelskiegoz
MD/POMO - Kompetencje edukacyjnez
MD/POME - Praktyka pedagogiczna asystencka u dyrektora placówki45z
MD/POME - Praktyki pedagogiczne w instytucjach i fundacjach45z
MD/POME - Umiejętności negocjacyjno-mediacyjnez
MD/POME - Umiejętności pedagogiczne30z
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
PO - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY - POLITYKA OŚWIATOWAe
PO - Przygotowanie do wystąpień publicznychz
PO - Edukacja w Europiez
PO - Konstruowanie projektów edukacyjnychz
PO - Polityka oświatowaz
PO - Twórcze rozwiązywanie problemówz
Razem:28120309030
Pierwszy rok pedagogiki, andragogika-edukacja pozaformalna dorosłych-prowadzenie szkoleńECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/ANDR - MODUŁ METODYCZNY - ANDRAGOGIKA9*e
MD/ANDR - Analiza doświadczeń 115z
MD/ANDR - Analiza doświadczeń 215z
MD/ANDR - Metodyka kształcenia dorosłych I30z
MD/ANDR - Metodyka kształcenia dorosłych II30z
MD/ANDR - Praktyka pedagogiczna- kształcenie dorosłych I45z
MD/ANDR - Praktyka pedagogiczna-kształcenie dorosłych II45z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MD/KP - Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
KS - Przywództwo w pracy treneraz
KS - Dynamika procesu grupowegoz
KS - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY-EDUKACJA POZAFORMALNA DOROSŁYCH: kompetencje szkoleniowee
KS - Kompetencje komunikacyjnez
KS - Projektowanie szkoleńz
KS - Warsztaty metodycznez
KS - Zarządzanie procesem edukacji w organizacjiz
Razem:2890609060
Pierwszy rok pedagogiki, andragogika-doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłychECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/ANDR - MODUŁ METODYCZNY - ANDRAGOGIKA9*e
MD/ANDR - Analiza doświadczeń 115z
MD/ANDR - Analiza doświadczeń 215z
MD/ANDR - Komunikacja interpersonalna w pracy dydaktycznejz
MD/ANDR - Metodyka kształcenia dorosłych I30z
MD/ANDR - Metodyka kształcenia dorosłych II30z
MD/ANDR - Praktyka pedagogiczna- kształcenie dorosłych I45z
MD/ANDR - Praktyka pedagogiczna-kształcenie dorosłych II45z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MD/KP - Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - DORADZTWO ZAWODOWEe
MS1 - Doradztwo zawodowe dla wybranych grup społecznychz
MS1 - Kompetencje doradcy zawodowegoz
MS1 - Metodyka pracy doradcy zawodowegoz
MS1 - Modele rozwoju zawodowegoz
MS1 - Praktyki pedagogiczne - doradztwo zawodowez
MS1 - Współczesny rynek pracyz
MS1 - Zarządzanie karierąz
Razem:2890609060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/