Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Geologia stosowana (S1-GES)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3,5-letnie
Język: polski

Kierunek geologia stosowana, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku.

Program studiów I stopnia na kierunku geologia stosowana jest oryginalnym, autorskim projektem edukacyjnym wprowadzającym w kształceniu uniwersyteckim możliwość uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. W ramach studiów I stopnia wyróżniono 3 specjalizacje:

  • Inżynierię surowców mineralnych,
  • Geodynamikę i kartografię geologiczną,
  • Geoinżynierię.

Specjalizacja geoinżynieria może być rozbudowywana w postaci zindywidualizowanych ścieżek tematycznych w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii czy ochrony środowiska. Wybór specjalizacji przez studenta ma miejsce po pierwszym roku studiów. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część kursów terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Studia na kierunku geologia stosowana obejmują kluczowe zagadnienia aplikacji wiedzy i umiejętności w zakresie: dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych, geologicznych uwarunkowań rozwoju budownictwa i planowania przestrzennego, kartograficznych odwzorowań danych geologicznych, dokumentowania i udostępniania złóż oraz geologicznych aspektów inżynierii surowców mineralnych.

W profilu przedmiotów prowadzonych w toku studiów wiodącym celem jest przygotowanie absolwentów do rozwijania modeli różnorodnych procesów identyfikowanych w środowisku geologicznym oraz przygotowanie do wykorzystywania w tym celu sprawnego warsztatu badawczego. Istotną rolę w kształtowaniu treści programowych odgrywa prezentacja aktualnych naukowych trendów w naukach geologicznych oraz duża liczba zajęć prowadzonych w formie praktików i wyjazdów terenowych.

Celem studiów na kierunku geologia stosowana jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

  • rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej, geomechaniki, geofizyki, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi oraz ochrony środowiska;
  • wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych;
  • umiejętność zastosowań statystyki matematycznej dla potrzeb ilościowych analiz i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych;
  • umiejętność planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym;
  • znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie umożliwiającym optymalne planowanie i prowadzenie dokumentacyjnych prac geologicznych;
  • certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W dziedzinach tych nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami. Są oni przygotowani także do podjęcia pracy zarówno w jednostkach administracji regionalnej (urzędy wojewódzkie i powiatowe) jak i centralnej (np. Ministerstwo Klimatu i Środowiska), w firmach prowadzących różnorodne prace geologiczne (oddział geologiczny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), czy też w instytucjach państwowych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, jednostki badawcze PAN).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier na kierunku geologia stosowana

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:
- zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk przyrodniczych
- zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego
- przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń
- zna systemy informatyczne, zasady pozyskiwania wykorzystywania danych geoinformatycznych
- rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym
- zna zakres geologicznej i geofizycznej obsługi wierceń, zróżnicowane metody prac wiertniczych i wymagania dotyczące koniecznych uprawnień geologicznych
- ma wiedzę na temat kartowania struktur geologicznych dla celów poszukiwania i eksploatacji wód podziemnych, złóż rud metali i węglowodorów, rozpoznawania krasu i in. metodami geofizycznymi
- identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych
- jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
kt - Kurs terenowy
prak - Praktikum
sem_dyp - Seminarium dyplomowe
e - Egzamin
k - Kolokwium na oceny
z - Zaliczenie
z/zo - Zaliczenie lub ocena
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr I roku na kierunku geologia stosowanaECTSwykćwkonkintktpraksem_dypzal
Chemia445zo
Chemia230e
Geochemia230e
Geologia dynamiczna360e
Kurs terenowy geologii ogólnej6108zo
Matematyka360e
Ochrona i kształtowanie środowiska43030zo
1300-OTIGIS
Razem:2421075108
Drugi rok GES, specjalizacja inżynieria surowców mineralnychECTSwykćwkonkintktpraksem_dypzal
Fizyka245e
Geodezja33030zo
Geologia historyczna (dla II r. kier. geologia stosowana)230zo
Geologia historyczna (dla II r. kier. geologia stosowana)230e
Geomorfologia i geologia czwartorzędu (dla kier. geologia stosowana)230zo
Geomorfologia i geologia czwartorzędu (dla kier. geologia stosowana)230e
Gruntoznawstwo43045zo
Geologia strukturalna230zo
Geologia strukturalna230e
Geochemia środowiska przyrodniczego43015zo
Mineralogia (dla II r. kierunek geologia stosowana)33030zo
Kurs terenowy z geologii historycznej (dla II roku)230zo
Kurs kartowania geologicznego6108zo
Kurs terenowy z geomorfologii i geologii czwartorzędu224k
Kartowanie geologiczne33030zo
Odnawialne źródła energii230zo
Podstawy statystyki33030zo
Razem:46345270162
Trzeci rok GES, specjalizacja inżynieria surowców mineralnychECTSwykćwkonkintktpraksem_dypzal
Wstęp do geofizykie
Geofizyka stosowana460zo
Geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń (dla kierunku geologia stosowana)41530zo
Geoinformatyka w geologii21515zo
Geologia regionalna Polski115zo
Geologia regionalna Polski245e
Geologia złóż (dla kierunku geologia i kierunku geologia stosowana - spec. inżynieria surowców mineralnych)zo
Geologia złóż230e
Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego215zo
Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego230e
Inżynierska grafika komputerowa230zo
Inżynieria surowców mineralnych230zo
Inżynieria surowców mineralnych230e
Kurs terenowy z geologii złóż472k
Kurs terenowy w Sudetach236k
Kurs terenowy z wiertnictwa z elementami górnictwa236k
Metody poszukiwania i rozpoznawania złóż33015zo
Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)230zo
Petrologia techniczna33030zo
Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)230e
Wiertnictwo z elementami górnictwa23015zo
Zagospodarowanie przestrzenne33015zo
Razem:482852403014460
Pierwszy semestr czwartego roku GES, specjalizacja inżynieria surowców mineralnychECTSwykćwkonkintktpraksem_dypzal
Ceramika i inżynieria surowców skalnych43030zo
1300-OMBS4W
Metody eksploatacji złóż43030zo
Oceny oddziaływań na środowisko43045zo
Projektowanie i dokumentowanie geologiczno-złożowe31530zo
Seminarium dyplomowe (inżynieria surowców mineralnych)530zo
Razem:2010513530
Drugi rok GES, specjalizacja geoinżynieriaECTSwykćwkonkintktpraksem_dypzal
Fizyka245e
Geodezja33030zo
Geologia historyczna (dla II r. kier. geologia stosowana)230zo
Geologia historyczna (dla II r. kier. geologia stosowana)230e
Geomorfologia i geologia czwartorzędu (dla kier. geologia stosowana)230zo
Geomorfologia i geologia czwartorzędu (dla kier. geologia stosowana)230e
Gruntoznawstwo43045zo
Geologia strukturalna230zo
Geologia strukturalna230e
Hydrologia i hydraulika215zo
Hydrologia i hydraulika230e
Mineralogia (dla II r. kierunek geologia stosowana)33030zo
Kurs terenowy z geologii historycznej (dla II roku)230zo
Kurs kartowania geologicznego6108zo
Kurs terenowy z geomorfologii i geologii czwartorzędu224k
Kartowanie geologiczne33030zo
Mechanika i wytrzymałość materiałów43030zo
Podstawy statystyki33030zo
Razem:48345300162
Trzeci rok GES, specjalizacja geoinżynieriaECTSwykćwkonkintktpraksem_dypzal
Wstęp do geofizykie
Geofizyka stosowana460zo
Geoinformatyka w geologii21515zo
Geologia regionalna Polski115zo
Geologia regionalna Polski245e
Geotechnika i fundamentowanie230zo
Geotechnika i fundamentowanie230e
Geologia złóż (dla kierunku geologia stosowana: spec. geoinżynieria oraz geodynamika i kartografia geologiczna)115zo
Geologia złóż230e
Inżynierska grafika komputerowa230zo
Kurs terenowy z geologii stosowanej i ochrony środowiska472k
Kurs terenowy w Sudetach236k
Kurs terenowy z wiertnictwa z elementami górnictwa236k
Metody obliczeń przepływu wód podziemnych31530zo
Ochrona wód podziemnych230zo
Ochrona wód podziemnych115e
Odwodnienia złóż i wykopów budowlanych43045zo
Podstawy mechaniki gruntów330zo
Podstawy mechaniki gruntów230e
Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)230zo
Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)230e
Wiertnictwo z elementami górnictwa23015zo
Zagospodarowanie przestrzenne33015zo
Razem:5030030014460
Drugi rok GES, specjalizacja geodynamika i kartografia geologicznaECTSwykćwkonkintktpraksem_dypzal
Fizyka245e
Geodezja33030zo
Geologia historyczna (dla II r. kier. geologia stosowana)230zo
Geologia historyczna (dla II r. kier. geologia stosowana)230e
Geomorfologia i geologia czwartorzędu (dla kier. geologia stosowana)230zo
Geomorfologia i geologia czwartorzędu (dla kier. geologia stosowana)230e
Gruntoznawstwo43045zo
Geologia strukturalna230zo
Geologia strukturalna230e
Mineralogia (dla II r. kierunek geologia stosowana)33030zo
Kurs terenowy z geologii historycznej (dla II roku)230zo
Kurs kartowania geologicznego6108zo
Kurs terenowy z geomorfologii i geologii czwartorzędu224k
Kartowanie geologiczne33030zo
Mechanika i wytrzymałość materiałów43030zo
Podstawy statystyki33030zo
Sedymentologia230zo
Sedymentologia230e
Razem:48345315162
Trzeci rok GES, specjalizacja geodynamika i kartografia geologicznaECTSwykćwkonkintktpraksem_dypzal
Wstęp do geofizykie
Fotointerpretacja geologicznazo
Geologia dynamiczna – zagadnienia wybrane330zo
Geofizyka otworowa53030zo
Geofizyka stosowana460zo
Geoinformatyka w geologii21515zo
Kartografia geologiczna wgłębnazo
Kartografia geologiczna wgłębnae
Geologia regionalna Polski115zo
Geologia regionalna Polski245e
Geologia złóż (dla kierunku geologia stosowana: spec. geoinżynieria oraz geodynamika i kartografia geologiczna)115zo
Geologia złóż230e
Inżynierska grafika komputerowa230zo
Kurs terenowy z geologii stosowanej i ochrony środowiska472k
Kurs terenowy w Sudetach236k
Kurs terenowy z wiertnictwa z elementami górnictwa236k
Metody poszukiwania i rozpoznawania złóż33015zo
Paleontologia stosowana230zo
Paleontologia stosowana230e
Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)230zo
Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)230e
Wiertnictwo z elementami górnictwa23015zo
Zagospodarowanie przestrzenne33015zo
Razem:4630021014460
Pierwszy semestr czwartego roku GES, specjalizacja geodynamika i kartografia geologicznaECTSwykćwkonkintktpraksem_dypzal
Dokumentacja powierzchniowych ruchów masowych345zo
Kartografia geologiczna płytka43030zo
Laboratoryjne metody badań skał osadowychzo
Oceny oddziaływań na środowisko43045zo
Seminarium dyplomowe (geodynamika i kartografia geologiczna)530zo
Razem:1660754530

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/