Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FBM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Celem studiów I stopnia na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie jest zapewnienie studentom wiedzy ogólnej w zakresie podstaw nauk ścisłych, fizyki, matematyki, technologii informatycznych i chemii, a także biologii oraz podstawowej, niezbędnej wiedzy w zakresie nauk medycznych. Uzyskana wiedza zapewni umiejętność interdyscyplinarnego łączenia metod i idei z różnych, wymienionych dziedzin, obsługi aparatury badawczej oraz stosowania metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biofizycznych i/lub biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz komunikacji z personelem medycznym. Absolwent studiów o profilu ogólnoakademickim będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym, zbierać i przetwarzać informacje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i zyska przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się badaniami biofizycznymi lub biomedycznymi, a więc w placówkach badawczych, badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody, instytucjach medycznych. Absolwent studiów o profilu praktycznym uzyska umiejętności techniczne i manualne do wykonywania zawodu optyka okularowego. Dzięki uzyskanej wiedzy oraz nabytym umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci kierunku zyskają przygotowanie i motywację do dalszego uczenia się, a w szczególności podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie wybranej specjalności lub kierunków pokrewnych. Działania reformatorskie ulepszające nauczanie, inicjacja kierunków interdyscyplinarnych i związane z tym nowe techniki nauczania, które dostarczają zróżnicowaną ofertę edukacyjną, są zapisane w „Strategii Uniwersytetu Warszawskiego” oraz „ Misji i Strategia Wydziału Fizyki UW”. Nowe programy studiów i zdefiniowane dla nich efekty kształcenia są oparte na prowadzonych na Wydziale badaniach naukowych o wysokiej jakości w zakresie fizyki i nauk interdyscyplinarnych, co zapewnia szerokie otwarcie na otoczenie społeczno-gospodarcze i potrzeby kadrowe gospodarki opartej na wiedzy, a także rozwój różnych form popularyzacji i upowszechniania nauk.

Celem studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim w zakresiebiofizyki molekularnej jest zapewnienie studentom harmonijnego i interdyscyplinarnego kształcenia w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, według programu studiów wymagającego opracowania szeregu nowatorskich zajęć, jak na przykład unikalny w skali światowej wykład z pokazami i ćwiczeniami „Fizyka z matematyką”. Oba przedmioty są wykładane w ramach jednego bloku zajęć, w którym jest położony nacisk na dobre zrozumienie zjawisk, pojęć i praw fizycznych, a matematyka jest ujęta jako zbiór narzędzi do opisu konkretnych zjawisk, pojęć i praw, także dotyczących obiektów materii ożywionej. Absolwenci specjalności Biofizyka molekularna uzyskują umiejętności stosowania metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych, rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania biomolekuł pod katem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Potrafią także praktycznie wykorzystać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznych i diagnostycznych.
Więcej informacji na stronie: biofizyka.uw.edu.pl

Celem studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim w zakresiefizyki medycznej jest zapewnienie studentom obszernej wiedzy i praktyki w podstawowych obszarach fizyki, chemii i biologii, pod względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym oraz nauka interpretowania problemów o charakterze medycznym zgodnie z metodyką i narzędziami badawczymi nauk ścisłych i przyrodniczych, w zakresie dozymetrii i technik obrazowania medycznego opartego na promieniowaniu. Absolwent fizyki medycznej posiada umiejętność łączenia podstawowych metod i idei z różnych obszarów fizyki; chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny.. Ponadto absolwenci będą przygotowani i zostaną wysłani do zdawania egzaminu na uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej w zakresie IOR. Studia licencjackie przygotują specjalistów ochrony radiologicznej i dozymetrii dla Zakładów Medycyny Nuklearnej i Zakładów Radioterapii, a także dla przemysłu stosującego techniki radiacyjne.
Więcej informacji na stronie: fizykamedyczna.uw.edu.pl

Celem studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim w zakresie neuroinformatyki jest zapewnienie studentom wykształcenia w dziedzinie informatyki i statystyki potrzebne w klinikach i laboratoriach. W szczególności będą kształceni w dziedzinie pomiaru i analizy sygnałów takich jak EEG, EMG, EKG szeroko stosowanych w diagnostyce klinicznej, zapoznają się również z technikami takimi jak: neurofeedback czy interfejsy mózg-komputer (BCI), stanowiące jedyną szansę dla pacjentów w ciężkich stadiach chorób neurodegeneracyjnych. Absolwent neuroinformatyki zna podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz potrafi opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki; zna podstawy programowania oraz korzystania z komputerowych baz danych. Znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznych analizy danych zapewni im szeroki dostęp do rynku pracy. Absolwenci będą cennymi pracownikami potrafiącymi mierzyć i analizować sygnały stosowane w praktyce klinicznej, wykonywać opracowania statystyczne danych medycznych, zestawiać systemy do zyskującego na popularności neurofeedbacku.
Więcej informacji na stronie: neuroinformatyka.uw.edu.pl

Celem studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim w zakresieprojektowania molekularnego i bioinformatyki jest przygotowanie studentów do operowania wiedzą z zakresu biologii, fizyki, chemii, a przede wszystkim informatyki stosowanej. Absolwenci uzyskają podstawowe wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod projektowania molekularnego i bioinformatyki. Studia przygotują do prowadzenia wspomaganych komputerowo prac o charakterze interdyscyplinarnym, jak również dobrego rozumienia prac eksperymentalnych i umiejętności komunikowania się z eksperymentatorami i specjalistami z innych dziedzin przyrodniczych i medycznych.
Więcej informacji na stronie: bioinformatyka.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z zastosowań fizyki w biologii i medycynie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie
Specjalność: Biofizyka Molekularna

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 180
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 98
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 67
zajęcia modułowe do wyboru 70,5
Odbyte praktyki: 3

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• posiada podstawową wiedzę ogólną w wybranych obszarach nauk fizycznych, chemicznych i biologicznych; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody; rozumie podstawowe zjawiska i procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w zakresie specjalności przewidzianej programem studiów; rozumie znaczenie i możliwości wykorzystania, naukowego i praktycznego, interdyscyplinarnego podejścia w naukach ścisłych i przyrodniczych;
• posiada wiedzę w zakresie matematyki wyższej oraz technik informatycznych niezbędną do rozwiązywania problemów fizycznych o średnim poziomie złożoności w wybranym ze względu na specjalność obszarze nauk fizycznych, chemicznych, przyrodniczych i medycznych przewidzianych programem studiów;
• zna podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz potrafi opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki; zna podstawy programowania oraz korzystania z komputerowych baz danych;
• posiada wiedzę szczegółową z fizyki chemii lub biologii w zakresie wybranej specjalności, obejmującą podstawowe problemy, kategorie pojęciowe i terminologię stosowaną w naukach ścisłych, przyrodniczych i medycznych, rozumie wzajemne powiązanie zjawisk i procesów ujmowanych na gruncie wymienionych nauk oraz wykorzystanie wyników badań w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego;
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych.

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawowe narzędzia badawcze w rozwiązywaniu problemów, analizie i planowaniu prostych eksperymentów oraz obserwacji naukowych;
• potrafi wykonywać proste eksperymenty, obserwacje, obliczenia numeryczne i symulacje komputerowe z wykorzystaniem standardowych pakietów oprogramowania oraz krytycznie analizować wyniki pomiarów, obserwacji i obliczeń wraz z oceną dokładności wyników; potrafi programować i analizować komputerowe bazy danych w pracy doświadczalnej i teoretycznej;
• potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub obliczeniowych) w formie pisemnego raportu, w formie ustnego wystąpienia z wykorzystaniem technik komputerowej prezentacji multimedialnej; posiada umiejętności niezbędne do opracowania materiału badawczego w formie pracy licencjackiej oraz podstawowe umiejętności przygotowania danych do plakatu konferencyjnego i publikacji naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• potrafi współdziałać i pracować w grupach, w tym w interdyscyplinarnych zespołach zrzeszających pracowników różnych dziedzin i dyscyplin badawczych;
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; ma świadomość problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej (plagiat czy autoplagiat); ma świadomość rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych; ma świadomość istnienia metody naukowej w gromadzeniu wiedzy.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Praktyki wakacyjne, 4 tygodniowe tj. trwające 20 dni roboczych, odbywają się różnych zewnętrznych, w stosunku do Uniwersytetu Warszawskiego, instytutach naukowych, akademickich lub PAN, po drugim roku studiów i są zaliczane na ocenę. Studenci wybierają z zaproponowanej listy (różnej w kolejnych latach), konkretną grupę badawczą w danej instytucji. Studenci mają także możliwość samodzielnego wyboru miejsca odbycia praktyk, spoza tych z listy. Temat praktyk musi wtedy zostać zaakceptowany przez opiekuna specjalności.
Studenci biorą udział w aktualnie prowadzonych przez grupę badaniach naukowych, poznają różnorodne techniki eksperymentalne stosowane w biofizyce molekularnej, uczą się planowania, wykonywania i opracowywania eksperymentów, uczestniczą w seminariach i roboczych spotkaniach grupy, zwykle otrzymują do wykonania samodzielne zdanie lub zadania badawcze. Po zakończeniu praktyk przedstawiają opiekunowi specjalności raport, który wraz z oceną bezpośredniego opiekuna praktyk, stanowi podstawę do wystawienia końcowej oceny.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinarnej grupie badawczej, przyjmując w niej różne role;
• potrafi planować, wykonywać i opracowywać wyniki eksperymentów z zakresu biofizyki molekularnej, a także opisać je w formie zrozumiałej dla osób nie będących specjalistami w danej dziedzinie;
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
prac_lic - Pracownia licencjacka
praktyka - Praktyka
psem - Proseminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku, fizyka medycznaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna5 lub 42040zo
Fizyka II6 lub 7453015e
Wnioskowanie statystyczne5 lub 4,53030e
Razem:141851501540
Drugi semestr pierwszego roku, neuroinformatykaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna5 lub 42040zo
Fizyka II6 lub 7453015e
Wnioskowanie statystyczne5 lub 4,53030e
Razem:141851501540
Pierwszy semestr pierwszego roku, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej10,55z
Matematyka I14609030e
Fizyka I8 lub 7454515e
Technologia informacyjna6 lub 5,5 lub 53045e
Podstawy chemii z elementami biochemii2230e
Razem:17170180454
Drugi semestr pierwszego roku, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna5 lub 42040zo
Fizyka II6 lub 7453015e
Wnioskowanie statystyczne5 lub 4,53030e
Razem:141851501540
Trzeci rok, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Elementy prawa12,530zo
Podstawy prezentacji naukowej230zo
Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka2,530e
Bazy danych i usługi sieciowe4 lub 53030e
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. I4 lub 4,5 lub 63060e
Programowanie i projektowanie obiektowe53030e
Wstęp do bioinformatyki część I51545e
Proseminarium licencjackie Projektowania Molekularnego1,5 lub 230zo
Wstęp do bioinformatyki część II5 lub 61545e
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. II6 lub 83060e
Pracownia i praca licencjacka, Projektowanie Molekularne14 lub 1090z
Pracownia technik obliczeniowych S330zo
Razem:202403009030
Pierwszy semestr pierwszego roku, biofizyka molekularnaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej10,55z
Technologia informacyjna2,5 lub 330e
Chemia ogólna21,5 lub 2,530e
Wstęp do biologii32 lub 2,530e
Pracownia technologii informacyjnej42,530zo
Fizyka z matematyką I, ćwiczenia58 lub 7 lub 6,590zo
Fizyka z matematyką I, wykład69 lub 7,5105e
Razem:3,52001204
Drugi semestr pierwszego roku, biofizyka molekularnaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Fizyka z matematyką II, ćwiczenia790zo
Fizyka z matematyką II, wykład560e
Chemia organiczna3,5 lub 33015e
Chemia bioorganiczna3,5 lub 33015e
Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych5 lub 4,52040zo
Fizyka w doświadczeniach445e
Praktikum z chemii ogólnej115zo
Razem:1718512055
Drugi rok, biofizyka molekularnaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Biologia molekularna z genetyką cz. I2,530e
Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych53636e
Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych42424e
Pracownia chemii790zo
Chemia fizyczna3,5 lub 33015e
Biochemia3,545e
Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii1,5 lub 115zo
Spektroskopia molekularna3,5 lub 4e
Biologia molekularna z genetyką cz. II2,530e
Pracownia biologii molekularnej7 lub 690zo
Biologia komórki B5 lub 4e
Pracownia wykorzystania zasobów internetowych2,5 lub 2 lub 1,530zo
Metody biofizyki molekularnej5 lub 4,5 lub 76030e
Struktura i funkcje makrocząsteczek biologicznych3,5 lub 3 lub 43030e
Bioetyka dla biologów2,530e
Praktyki zawodowe (dla ZFBM-BM)370zo
Razem:3031513522570

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/