Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FBM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
 • studia interdyscyplinarne
 • cztery specjalności do wyboru: biofizyka molekularna, fizyka medyczna, neuroinformatyka, projektowanie molekularne i bioinformatyka
 • wybór specjalności na początku studiów
 • kształcenie w ramach specjalności od początku studiów
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii.

Charakterystyka specjalności

 • biofizyka molekularna : kształcenie przygotowuje do stosowania i rozwijania metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł, makromolekuł i ich układów;specjalność rozwija umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób, projektowaniu nowych leków, terapii i metod diagnostycznych.
  http://biofizyka.fuw.edu.pl/
 • fizyka medyczna : kształcenie przygotowuje do pracy z urządzeniami obrazowej diagnostyki medycznej stosowanej między innymi w onkologii; do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii; program studiów fizyki medycznej spełnia wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).
  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl
 • neuroinformatyka : kształcenie przygotowuje do zastosowania metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki; na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli", czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer .
  http://neuroinformatyka.pl
 • projektowanie molekularne i bioinformatyka : kształcenie koncentruje się na nowoczesnych metodach bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanych np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.
  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności biofizyka molekularna uzyskują umiejętności stosowania metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych, rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania nowych molekuł i makromolekuł o pożądanych właściwościach pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Potrafią także praktycznie wykorzystać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznym i diagnostycznym.

Absolwent specjalności fizyka medyczna posiada umiejętność łączenia podstawowych metod i idei z różnych obszarów fizyki, chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny. Ponadto absolwenci będą przygotowani do zdawania egzaminu na uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej. Studia licencjackie przygotują specjalistów ochrony radiologicznej i dozymetrii dla Zakładów Medycyny Nuklearnej i Zakładów Radioterapii, a także dla przemysłu stosującego techniki radiacyjne.

Absolwent specjalności neuroinformatyka zna podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz potrafi opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki; zna podstawy programowania, korzystania z komputerowych baz danych oraz uczenia maszynowego. Znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznych analizy danych zapewni im szeroki dostęp do rynku pracy. Absolwenci będą cennymi pracownikami potrafiącymi mierzyć i analizować sygnały stosowane w praktyce klinicznej, wykonywać opracowania statystyczne danych medycznych.

Absolwenci specjalności projektowanie molekularne i bioinformatyka uzyskają podstawowe wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod projektowania molekularnego i bioinformatyki. Studia przygotują do prowadzenia wspomaganych komputerowo prac o charakterze interdyscyplinarnym, jak również dobrego rozumienia prac eksperymentalnych i umiejętności komunikowania się z eksperymentatorami i specjalistami z innych dziedzin przyrodniczych i medycznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z zastosowań fizyki w biologii i medycynie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie
Specjalność: Biofizyka Molekularna

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 180
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 98
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 67
zajęcia modułowe do wyboru 70,5
Odbyte praktyki: 3

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• posiada podstawową wiedzę ogólną w wybranych obszarach nauk fizycznych, chemicznych i biologicznych; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody; rozumie podstawowe zjawiska i procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w zakresie specjalności przewidzianej programem studiów; rozumie znaczenie i możliwości wykorzystania, naukowego i praktycznego, interdyscyplinarnego podejścia w naukach ścisłych i przyrodniczych;
• posiada wiedzę w zakresie matematyki wyższej oraz technik informatycznych niezbędną do rozwiązywania problemów fizycznych o średnim poziomie złożoności w wybranym ze względu na specjalność obszarze nauk fizycznych, chemicznych, przyrodniczych i medycznych przewidzianych programem studiów;
• zna podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz potrafi opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki; zna podstawy programowania oraz korzystania z komputerowych baz danych;
• posiada wiedzę szczegółową z fizyki chemii lub biologii w zakresie wybranej specjalności, obejmującą podstawowe problemy, kategorie pojęciowe i terminologię stosowaną w naukach ścisłych, przyrodniczych i medycznych, rozumie wzajemne powiązanie zjawisk i procesów ujmowanych na gruncie wymienionych nauk oraz wykorzystanie wyników badań w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego;
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych.

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawowe narzędzia badawcze w rozwiązywaniu problemów, analizie i planowaniu prostych eksperymentów oraz obserwacji naukowych;
• potrafi wykonywać proste eksperymenty, obserwacje, obliczenia numeryczne i symulacje komputerowe z wykorzystaniem standardowych pakietów oprogramowania oraz krytycznie analizować wyniki pomiarów, obserwacji i obliczeń wraz z oceną dokładności wyników; potrafi programować i analizować komputerowe bazy danych w pracy doświadczalnej i teoretycznej;
• potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub obliczeniowych) w formie pisemnego raportu, w formie ustnego wystąpienia z wykorzystaniem technik komputerowej prezentacji multimedialnej; posiada umiejętności niezbędne do opracowania materiału badawczego w formie pracy licencjackiej oraz podstawowe umiejętności przygotowania danych do plakatu konferencyjnego i publikacji naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• potrafi współdziałać i pracować w grupach, w tym w interdyscyplinarnych zespołach zrzeszających pracowników różnych dziedzin i dyscyplin badawczych;
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; ma świadomość problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej (plagiat czy autoplagiat); ma świadomość rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych; ma świadomość istnienia metody naukowej w gromadzeniu wiedzy.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Praktyki wakacyjne, 4 tygodniowe tj. trwające 20 dni roboczych, odbywają się różnych zewnętrznych, w stosunku do Uniwersytetu Warszawskiego, instytutach naukowych, akademickich lub PAN, po drugim roku studiów i są zaliczane na ocenę. Studenci wybierają z zaproponowanej listy (różnej w kolejnych latach), konkretną grupę badawczą w danej instytucji. Studenci mają także możliwość samodzielnego wyboru miejsca odbycia praktyk, spoza tych z listy. Temat praktyk musi wtedy zostać zaakceptowany przez opiekuna specjalności.
Studenci biorą udział w aktualnie prowadzonych przez grupę badaniach naukowych, poznają różnorodne techniki eksperymentalne stosowane w biofizyce molekularnej, uczą się planowania, wykonywania i opracowywania eksperymentów, uczestniczą w seminariach i roboczych spotkaniach grupy, zwykle otrzymują do wykonania samodzielne zdanie lub zadania badawcze. Po zakończeniu praktyk przedstawiają opiekunowi specjalności raport, który wraz z oceną bezpośredniego opiekuna praktyk, stanowi podstawę do wystawienia końcowej oceny.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinarnej grupie badawczej, przyjmując w niej różne role;
• potrafi planować, wykonywać i opracowywać wyniki eksperymentów z zakresu biofizyki molekularnej, a także opisać je w formie zrozumiałej dla osób nie będących specjalistami w danej dziedzinie;
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
prac_lic - Pracownia licencjacka
praktyka - Praktyka
psem - Proseminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku, fizyka medycznaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna5 lub 42040zo
Fizyka II6 lub 7 lub 9453015e
Wnioskowanie statystyczne5 lub 4,5 lub 43030e
Razem:141851501540
Drugi semestr pierwszego roku, neuroinformatykaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna5 lub 42040zo
Fizyka II6 lub 7 lub 9453015e
Wnioskowanie statystyczne5 lub 4,5 lub 43030e
Razem:141851501540
Pierwszy semestr pierwszego roku, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej10,55 lub 4z
Matematyka I14609030e
Fizyka I8 lub 7 lub 94545 lub 6015e
Technologia informacyjna6 lub 5,5 lub 53045e
Podstawy chemii z elementami biochemii2230e
Razem:17165135454
Drugi semestr pierwszego roku, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna5 lub 42040zo
Fizyka II6 lub 7 lub 9453015e
Wnioskowanie statystyczne5 lub 4,5 lub 43030e
Razem:141851501540
Drugi rok, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Biologia molekularna z genetyką cz. I2,530e
Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych53636e
Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych42424e
Biochemia3,5 lub 345e
Wstęp do programowania (dla PM)6 lub 3,53030e
Biologia molekularna z genetyką cz. II2,530e
Pracownia wykorzystania zasobów internetowych2,5 lub 2 lub 1,530zo
Struktura i funkcje makrocząsteczek biologicznych3,5 lub 3 lub 4 lub 53030e
Bioetyka dla biologów2,530e
Matematyka konkretna33030e
Języki programowania wysokiego poziomu6,5 lub 63030e
Techniki programowania6 lub 6,53030e
Praktyki zawodowe (dla ZFBM-PM)370zo
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. I4 lub 4,5 lub 63060e
Razem:22,53752703070
Trzeci rok, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Elementy prawa12,530zo
Podstawy prezentacji naukowej230zo
Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka2,530e
Bazy danych i usługi sieciowe4 lub 53030e
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. I4 lub 4,5 lub 63060e
Programowanie i projektowanie obiektowe5 lub 5,53030e
Wstęp do bioinformatyki część I53060e
Proseminarium licencjackie Projektowania Molekularnego1,5 lub 230zo
Wstęp do bioinformatyki część II5 lub 61545e
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. II6 lub 83060e
Pracownia i praca licencjacka, Projektowanie Molekularne14 lub 1090z
Pracownia technik obliczeniowych S3zo
Razem:152552859030
Pierwszy semestr pierwszego roku, biofizyka molekularnaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej10,55 lub 4z
Technologia informacyjna2,5 lub 330e
Chemia ogólna21,5 lub 2,530e
Wstęp do biologii32 lub 2,530e
Pracownia technologii informacyjnej42,530zo
Fizyka z matematyką I, ćwiczenia58 lub 7 lub 6,5zo
Fizyka z matematyką I, wykład69 lub 7,5e
Razem:3,590304
Drugi semestr pierwszego roku, biofizyka molekularnaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Fizyka z matematyką II, ćwiczenia7zo
Fizyka z matematyką II, wykład5e
Chemia organiczna3,5 lub 33015e
Chemia bioorganiczna3,5 lub 33015e
Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych5 lub 4,52040zo
Fizyka w doświadczeniach4 lub 345e
Praktikum z chemii ogólnej115zo
Razem:131253055
Drugi rok, biofizyka molekularnaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Biologia molekularna z genetyką cz. I2,530e
Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych53636e
Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych42424e
Pracownia chemii790zo
Chemia fizyczna3,5 lub 33015e
Biochemia3,5 lub 345e
Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii1,5 lub 115zo
Spektroskopia molekularna3,5 lub 4 lub 23015e
Biologia molekularna z genetyką cz. II2,530e
Pracownia biologii molekularnej7 lub 690zo
Biologia komórki B5 lub 4e
Pracownia wykorzystania zasobów internetowych2,5 lub 2 lub 1,530zo
Metody biofizyki molekularnej5 lub 4,5 lub 76030e
Struktura i funkcje makrocząsteczek biologicznych3,5 lub 3 lub 4 lub 53030e
Bioetyka dla biologów2,530e
Praktyki zawodowe (dla ZFBM-BM)370z
Razem:26,534515022570
Trzeci rok, biofizyka molekularnaECTSwykćwcwwkintlabprac_licpraktykapsemzal
Elementy prawa12,530zo
Podstawy prezentacji naukowej230zo
Pracownia podstaw biofizyki890zo
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna, biofizyka4,53030e
Praktyka programowania2,530zo
Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka2,530e
Chemia medyczna i podstawy projektowania leków3,53015e
Pracownia fizyczna i elektroniczna S2,530zo
Proseminarium licencjackie Biofizyki Molekularnej1,5 lub 230zo
Metody fizyczne w biologii i medycynie3 lub 2,530e
Pracownia biofizyki dla zaawansowanych11,5 lub 14 lub 12150zo
Pracownia i praca licencjacka, Biofizyka molekularna14 lub 1090z
Razem:28180752709030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/