Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FBM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
 • studia interdyscyplinarne
 • cztery specjalności do wyboru: biofizyka molekularna, fizyka medyczna, neuroinformatyka, projektowanie molekularne i bioinformatyka
 • wybór specjalności po pierwszym semestrze studiów
 • kształcenie w ramach specjalności od drugiego semestru studiów
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii.

Charakterystyka specjalności

 • biofizyka molekularna : kształcenie przygotowuje do stosowania i rozwijania metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł, makromolekuł i ich układów;specjalność rozwija umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób, projektowaniu nowych leków, terapii i metod diagnostycznych.
  http://biofizyka.fuw.edu.pl/
 • fizyka medyczna : kształcenie przygotowuje do pracy z urządzeniami obrazowej diagnostyki medycznej stosowanej między innymi w onkologii; do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii; program studiów fizyki medycznej spełnia wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).
  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl
 • neuroinformatyka : kształcenie przygotowuje do zastosowania metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki; na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli", czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer .
  http://neuroinformatyka.pl
 • projektowanie molekularne i bioinformatyka : kształcenie koncentruje się na nowoczesnych metodach bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanych np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.
  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności biofizyka molekularna uzyskują umiejętności stosowania metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych, rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania nowych molekuł i makromolekuł o pożądanych właściwościach pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Potrafią także praktycznie wykorzystać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznym i diagnostycznym.

Absolwent specjalności fizyka medyczna posiada umiejętność łączenia podstawowych metod i idei z różnych obszarów fizyki, chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny. Ponadto absolwenci będą przygotowani do zdawania egzaminu na uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej. Studia licencjackie przygotują specjalistów ochrony radiologicznej i dozymetrii dla Zakładów Medycyny Nuklearnej i Zakładów Radioterapii, a także dla przemysłu stosującego techniki radiacyjne.

Absolwent specjalności neuroinformatyka zna podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz potrafi opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki; zna podstawy programowania, korzystania z komputerowych baz danych oraz uczenia maszynowego. Znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznych analizy danych zapewni im szeroki dostęp do rynku pracy. Absolwenci będą cennymi pracownikami potrafiącymi mierzyć i analizować sygnały stosowane w praktyce klinicznej, wykonywać opracowania statystyczne danych medycznych.

Absolwenci specjalności projektowanie molekularne i bioinformatyka uzyskają podstawowe wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod projektowania molekularnego i bioinformatyki. Studia przygotują do prowadzenia wspomaganych komputerowo prac o charakterze interdyscyplinarnym, jak również dobrego rozumienia prac eksperymentalnych i umiejętności komunikowania się z eksperymentatorami i specjalistami z innych dziedzin przyrodniczych i medycznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z zastosowań fizyki w biologii i medycynie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
prac_lic - Pracownia licencjacka
praktyka - Praktyka
psem - Proseminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku, fizyka medycznaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemwarzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Fizyka IIe
Wnioskowanie statystyczne43030e
Razem:18120120
Drugi semestr pierwszego roku, neuroinformatykaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemwarzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Fizyka IIe
Wnioskowanie statystyczne43030e
Razem:18120120
Drugi semestr pierwszego roku, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemwarzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Fizyka IIe
Wnioskowanie statystyczne43030e
Razem:18120120
Trzeci rok, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemwarzal
Elementy prawa12,530zo
Podstawy prezentacji naukowej230zo
Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka2,530e
Bazy danych i usługi sieciowe53030e
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. I63060e
Programowanie i projektowanie obiektowe43030e
Wstęp do bioinformatyki część I53060e
Proseminarium licencjackie projektowania molekularnego230zo
Wstęp do bioinformatyki część II61545e
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. IIe
Pracownia i praca licencjacka, projektowanie molekularne1090z
Pracownia technik obliczeniowych S230zo
Razem:472252559030
Pierwszy semestr pierwszego roku, biofizyka molekularnaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej10,54z
Technologia informacyjnae
Chemia ogólna2124e
Wstęp do biologii3e
Pracownia technologii informacyjnej4zo
Fizyka z matematyką I, ćwiczenia5zo
Fizyka z matematyką I, wykład6e
Razem:2284

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/