Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FBM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
 • studia interdyscyplinarne
 • cztery specjalności do wyboru: biofizyka molekularna, fizyka medyczna, neuroinformatyka, projektowanie molekularne i bioinformatyka
 • wybór specjalności po pierwszym semestrze studiów
 • kształcenie w ramach specjalności od drugiego semestru studiów
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii.

Charakterystyka specjalności

 • biofizyka molekularna : kształcenie przygotowuje do stosowania i rozwijania metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł, makromolekuł i ich układów;specjalność rozwija umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób, projektowaniu nowych leków, terapii i metod diagnostycznych.
  http://biofizyka.fuw.edu.pl/
 • fizyka medyczna : kształcenie przygotowuje do pracy z urządzeniami obrazowej diagnostyki medycznej stosowanej między innymi w onkologii; do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii; program studiów fizyki medycznej spełnia wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).
  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl
 • neuroinformatyka : kształcenie przygotowuje do zastosowania metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki; na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli", czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer .
  http://neuroinformatyka.pl
 • projektowanie molekularne i bioinformatyka : kształcenie koncentruje się na nowoczesnych metodach bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanych np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.
  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności biofizyka molekularna uzyskują umiejętności stosowania metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych, rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania nowych molekuł i makromolekuł o pożądanych właściwościach pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Potrafią także praktycznie wykorzystać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznym i diagnostycznym.

Absolwent specjalności fizyka medyczna posiada umiejętność łączenia podstawowych metod i idei z różnych obszarów fizyki, chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny. Ponadto absolwenci będą przygotowani do zdawania egzaminu na uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej. Studia licencjackie przygotują specjalistów ochrony radiologicznej i dozymetrii dla Zakładów Medycyny Nuklearnej i Zakładów Radioterapii, a także dla przemysłu stosującego techniki radiacyjne.

Absolwent specjalności neuroinformatyka zna podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz potrafi opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki; zna podstawy programowania, korzystania z komputerowych baz danych oraz uczenia maszynowego. Znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznych analizy danych zapewni im szeroki dostęp do rynku pracy. Absolwenci będą cennymi pracownikami potrafiącymi mierzyć i analizować sygnały stosowane w praktyce klinicznej, wykonywać opracowania statystyczne danych medycznych.

Absolwenci specjalności projektowanie molekularne i bioinformatyka uzyskają podstawowe wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod projektowania molekularnego i bioinformatyki. Studia przygotują do prowadzenia wspomaganych komputerowo prac o charakterze interdyscyplinarnym, jak również dobrego rozumienia prac eksperymentalnych i umiejętności komunikowania się z eksperymentatorami i specjalistami z innych dziedzin przyrodniczych i medycznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z zastosowań fizyki w biologii i medycynie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
• zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy fizyczne mające zastosowanie w biologii i medycynie
• zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy chemiczne mające zastosowanie w biologii i medycynie
• zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w kontekście zastosowania fizyki w biologii i medycynie
• zna i rozumie matematykę wyższą oraz techniki informatyczne niezbędne do rozwiązywania problemów fizycznych o średnim poziomie złożoności
• zna i rozumie budowę i funkcje organizmów żywych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego zastosowania wiedzy fizycznej w wybranych działach nauk biologicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
• zna i rozumie fizykochemiczne podstawy wybranych aspektów nauk o zdrowiu wraz z odpowiednią terminologią.
• zna i rozumie fizykochemiczne podstawy wybranych aspektów nauk medycznych wraz z odpowiednią terminologią.
• zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne stosowane do badania zjawisk i procesów fizycznych, w szczególności w związku z funkcjonowaniem, projektowaniem i badaniem biomolekuł
• zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne stosowane do badania zjawisk i procesów chemicznych, w szczególności w związku z funkcjonowaniem, projektowaniem i badaniem biomolekuł
• zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne stosowane do badania zjawisk i procesów biologicznych
• zna i rozumie zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej właściwej dla nauk fizycznych stosowanej w różnych obszarach fizyki, chemii i biologii
• zna i rozumie podstawy analizy danych w kontekście badania biomolekuł metodami fizycznymi
• zna i rozumie wzajemne powiązanie zjawisk i procesów ujmowanych na gruncie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, a także możliwości wykorzystania wyników badań z tych dziedzin w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego
• zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na pracę w obszarze biofizyki molekularnej
• zna i rozumie podstawowe uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych
• zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu

Umiejętności: absolwent
• potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawowe narzędzia badawcze w rozwiązywaniu problemów, analizie i planowaniu prostych eksperymentów oraz obserwacji naukowych, w szczególności związanych z funkcjonowaniem, projektowaniem i badaniem biomolekuł
• potrafi analizować typowe problemy w naukach fizycznych pod względem ilościowym i jakościowym uogólniać wyniki tych analiz
• potrafi analizować typowe problemy w naukach chemicznych pod względem ilościowym i jakościowym uogólniać wyniki tych analiz
• potrafi wykonywać proste eksperymenty fizyczne, obserwacje, obliczenia numeryczne i symulacje komputerowe z wykorzystaniem standardowych pakietów oprogramowania oraz krytycznie analizować wyniki pomiarów, obserwacji i obliczeń wraz z oceną dokładności wyników
• potrafi twórczo zastosować poznane metody informatyczne i statystyczne analizy danych związane z badaniem biomolekuł, również w innych kontekstach
• potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg eksperymentu opisanego w literaturze, potrafi poszerzać na tej podstawie wiedzę w zakresie uprawianej przez siebie dyscypliny
• potrafi planować i nadzorować proste eksperymenty fizyczne, obserwacje, obliczenia numeryczne i symulacje komputerowe, działając indywidualnie lub w zespole
• potrafi łączyć podstawowe metody i idee z różnych nauk ścisłych i przyrodniczych oraz z wybranych działów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zauważając, że odległe pozornie zjawiska mogą być opisane przy użyciu podobnego modelu, i dyskutować je ze specjalistami różnych dziedzin
• potrafi wykorzystać wiedzę i metodykę z dziedziny nauk fizycznych do pokrewnych dyscyplin naukowych: nauk chemicznych, nauk biologicznych i wybranych zagadnień z nauk medycznych i nauk o zdrowiu
• potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub obliczeniowych) w formie pisemnego raportu, w formie ustnego wystąpienia z wykorzystaniem technik komputerowej prezentacji multimedialnej, plakatu konferencyjnego i publikacji naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego
• potrafi komunikować się zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w zakresie obszarów badawczych leżących na pograniczu nauk fizycznych i pokrewnych dyscyplin naukowych
• potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia)
• posługuje się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na uzupełnianie wykształcenia w zakresie dyscypliny naukowej właściwej dla studiowanego kierunku, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
• potrafi wykorzystywać technologie informatyczne i komunikacyjne, w szczególności w celu dostępu do zasobów wiedzy w Internecie

Kompetencje społeczne: absolwent
• jest gotów do uczenia się przez całe życie w warunkach szybkiego wzrostu poziomu wiedzy naukowej, w szczególności związanych z badaniem biomolekuł, i zmieniających się warunkach życia
• jest gotów do współdziałania i pracy w grupach, w tym w interdyscyplinarnych zespołach zrzeszających pracowników różnych dziedzin i dyscyplin badawczych
• jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służące realizacji określonych zadań i przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze
• jest gotów do troszczenia się o uczciwość intelektualną w działaniach własnych i innych osób; do rozwiązywania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej i stosowania metody naukowej w gromadzeniu wiedzy
• jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w szczególności w zakresie badania biomolekuł, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz do przeciwdziałania zagrożeniom przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł
• jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, w szczególności w zakresie badania biomolekuł, oraz do przyjęcia związanej z tym odpowiedzialności wobec społeczeństwa
• jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
prac_lic - Pracownia licencjacka
praktyka - Praktyka
psem - Proseminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku, fizyka medycznaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Fizyka IIe
Wnioskowanie statystyczne43030e
Razem:18120120
Drugi semestr pierwszego roku, neuroinformatykaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Fizyka IIe
Wnioskowanie statystyczne43030e
Razem:18120120
Drugi semestr pierwszego roku, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemzal
Matematyka II149090e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Fizyka IIe
Wnioskowanie statystyczne43030e
Razem:18120120
Trzeci rok, projektowanie molekularne i bioinformatykaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemzal
Elementy prawa12,530zo
Podstawy prezentacji naukowej230zo
Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowiekae
Bazy danych i usługi sieciowe53030e
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. I63060e
Programowanie i projektowanie obiektowe43030e
Wstęp do bioinformatyki część I53060e
Proseminarium licencjackie projektowania molekularnego230zo
Wstęp do bioinformatyki część II61545e
Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna cz. IIe
Pracownia i praca licencjacka, projektowanie molekularne1090z
Pracownia technik obliczeniowych Szo
Razem:42,51952259030
Pierwszy semestr pierwszego roku, biofizyka molekularnaECTSwykćwcwwkonkintlabprac_licpraktykapsemzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej10,54z
Technologia informacyjnae
Chemia ogólna2124e
Wstęp do biologii3e
Pracownia technologii informacyjnej4zo
Fizyka z matematyką I, ćwiczenia5zo
Fizyka z matematyką I, wykład6e
Razem:2284

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/