Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Slawistyka > Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1-SL)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: bułgarski, chorwacki, czeski, serbski, słowacki, słoweński

Studia slawistyczne mają na celu dogłębne poznanie kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego, dzięki czemu po trzech latach nauki absolwenci uzyskują kompetencje językowe na poziomie C1. Od drugiego roku niektóre, a od trzeciego wszystkie, zajęcia obowiązkowe prowadzone są w języku specjalności. Ponadto po pierwszym roku studiów studenci rozpoczynają kurs drugiego języka słowiańskiego, w trakcie którego nabywają umiejętności językowe na poziomie B2. Absolwenci studiów slawistycznych zyskują dzięki temu kompetencje w zakresie dwóch języków słowiańskich, a także doskonałą znajomość kultury obu krajów specjalności. Cechą charakterystyczną warszawskiej slawistyki jest wielodyscyplinowość, a więc łączenie perspektywy kulturoznawczej, językoznawczej i literaturoznawczej. Do niewątpliwych atutów studiów slawistycznych należą m.in. nastawienie na współpracę między kadrą a studentami i studentkami, bogata oferta wyjazdowa oraz możliwość realizacji własnych inicjatyw naukowych i popularyzatorskich przez studentów. Instytut współpracuje ponadto z instytucjami kultury oraz innymi uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą, co umożliwia tworzenie sieci kontaktów oraz pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych. W roku akademickim 2024/2025 będzie to:

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • bułgarystyka (język i kultura Bułgarii),
  • słowacystyka (język i kultura Słowacji).

Zajęcia poszczególnych specjalności uzupełniane są o przedmioty wprowadzające w metodologię badań humanistycznych oraz zapewniające znajomość szerokiego kontekstu kulturowego i regionalnego danego kraju i języka. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Kampusie Głównym UW, doskonale wyposażonym technologicznie, m.in. we własne laboratorium językowe. Do dyspozycji studentów pozostają także bogate zbiory dwóch mieszczących się w Instytucie bibliotek slawistycznych: biblioteki uniwersyteckiej oraz biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Studia na kierunku slawistyka mogą być realizowane częściowo za granicą, dzięki współpracy w ramach sieci Erasmus i Ceepus oraz umowom dwustronnym zawartym między Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami partnerskimi w zakresie wymiany akademickiej.

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Absolwent/ka licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranych krajów słowiańskich. Posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego dwóch języków słowiańskich, jak również zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami danego systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz zna ich uwarunkowania polityczne i specyfikę oddziaływania. Ponadto potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie historycznej. Wszystko to sprawia, że absolwent/ka slawistyki posiada umiejętności językowe na wysokim poziomie oraz pogłębioną wiedzę kulturoznawczą o wybranym kraju słowiańskim.

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i rozszerzyć kompetencje slawistyczne na studiach drugiego stopnia. Absolwenci slawistyki podejmują pracę w firmach i instytucjach prowadzących działalność w krajach specjalności, wykorzystując zarówno znajomość języka słowiańskiego, jak i zdobytą podczas studiów wiedzę kulturową. Często też zatrudniają się w instytucjach kultury czy w fundacjach, w których istotną rolę odgrywają kompetencje humanistyczne, umiejętności analityczne i kreatywność. Czasem wybierają pracę w kraju specjalności.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie bohemistyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie bułgarystyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie kroatystyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie serbistyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie słowacystyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie słowenistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
1.1.) dobrze zna realia społeczne, polityczne i kulturowe Czech w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie
1.2) posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury czeskiej z różnych dziedzin praktyk kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach
1.3) dysponuje faktograficzną wiedzą o wartościach kanonu głównych dyscyplin sztuki i literatury Czech
1.4) dysponuje wiedzą antropologiczną odpowiednią do interpretowania i rozumienia dawnej i współczesnej kultury Czech i regionu Europy Środkowej
1.5) potrafi interpretować zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w Czechach w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań kulturoznawczych oraz lingwistycznych
1.6) potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla slawistyki, w języku polskim i języku czeskim
1.7) posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku czeskim
1.8) potrafi przygotować i obronić rozumowanie na podstawie samodzielnie zebranych, zanalizowanych i zintegrowanych informacji
2) Wymiar studiów – minimum 180 punktów ECTS, czas trwania: 6 semestrów.
3) Nie dotyczy.
4) Liczba punktów przypadająca na zajęcia:
4.1. z zakresu nauk podstawowych – 31
4.2. o charakterze praktycznym – 74
4.3. do wyboru – 59.
5) Dla danego programu nie są przewidziane praktyki studenckie.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lek - Lektorat
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Trzeci rok, slawistyka, serbistykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka serbskiego (C1)12240e
Współczesne życie społeczno-polityczne Serbii i instytucje kulturye
Razem:12240
Trzeci rok, slawistyka, słowacystykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka słowackiego (C1)12240e
Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji i instytucje kulturye
Razem:12240
Trzeci rok, slawistyka, bohemistykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka czeskiego (C1)12240e
Literatura Czech II63030e
Współczesne życie społeczno-polityczne Czech i instytucje kulturye
Razem:183030240

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/