Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Gospodarka przestrzenna > Gospodarka przestrzenna, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia

Gospodarka przestrzenna, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia (NZ1-GP)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Kierunek Gospodarka przestrzenna przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne

Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Gospodarka przestrzenna ze względu na swój interdyscyplinarny charakter jest atrakcyjna dla studentów. Zarówno w planowaniu przestrzennym, jak i w dokonywanych wyborach strategicznych (w administracji i biznesie) coraz większe znaczenie przywiązuje się do zagadnień środowiska przyrodniczego. Widoczne jest to w polityce UE, różnych strategiach krajowych, a także w rozwoju teorii lokalizacji działalności gospodarczej, czy literaturze dotyczącej migracji ludzi.

Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje następujące formy kształcenia: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, zajęcia terenowe oraz seminaria i proseminaria z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo, turyzm, urbanistyka.

Cechą charakterystyczną studiów na WGSR, jest położenie nacisku na relacje człowiek-środowisko. Współpraca nauczyciel – student realizowana jest poprzez udział studentów w różnorodnych projektach naukowych, co przygotowuje studentów do samodzielnej pracy badawczej.

Przez cały okres studiów zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów (bez podziału na ścieżki, specjalności itp.).

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna uzyskują tytuł zawodowy licencjata na kierunku gospodarka przestrzenna.

Większość zajęć kierunku odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w dwóch budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (ćwiczenia terenowe – w innych okresach).

Zajęcia terenowe odbywają się głównie na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka, jednak część tych zajęć może odbywać się w innych regionach Polski.

W trakcie trwania studiów student musi odbyć 120 godz. praktyk zawodowych.

Absolwent ma ogólną wiedzę o charakterze gospodarki przestrzennej oraz jej relacjach z innymi dyscyplinami; posiada wiedzę o administracji terytorialnej oraz podejmowanych przez nią działaniach w zakresie zagospodarowania przestrzeni i zarządzania strategicznego w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej; wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji, prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka; potrafi tworzyć koncepcje rozwoju wybranych obszarów (projekty urbanistyczny zagospodarowania terenu, wstępna dokumentacja urbanistyczna); potrafi wskazać lokalizację różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, a także obszary, których środowisko przyrodnicze i kulturowe powinno podlegać ochronie; potrafi redagować plany, programy i strategie; jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach prywatnych.

Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub podyplomowych na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, lub kierunkach pokrewnych, np.: geografia, ochrona środowiska, urbanistyka, studia nad rozwojem, studia miejskie.

Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna podejmują pracę m.in. w: firmach prywatnych związanych z planowaniem przestrzennym, strategiami lokalnymi i regionalnymi, badaniami społecznymi; administracji centralnej i samorządowej; instytucjach i organizacjach społecznych. Ma przygotowanie do pracy w zespołach wykonujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; na poziomie elementarnym – w instytucjach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w monitoringu środowiska przyrodniczego; w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w instytucjach planistycznych; w agencjach rozwoju; w firmach konsultingowych i doradczych; w agencjach promocji oraz w organizacjach pomocowych. Absolwenci znajdują również zatrudnienie w pracowniach zagospodarowania przestrzennego.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku gospodarka przestrzenna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Gospodarka przestrzenna – efekty dla kierunku
W zakresie wiedzy
• Ma ogólną wiedzę o charakterze gospodarki przestrzennej oraz jej relacjach z geografią, urbanistyką, socjologią, ekonomią i nauką o administracji, rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i przyrodnicze uwarunkowania działalności planistycznej, w tym planowania strategicznego.
• Posiada wiedzę o współczesnych doktrynach, teoriach i poglądach dotyczących samorządu terytorialnego, zarządzania strategicznego, ładu przestrzennego, projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego oraz ich ewolucji, a także podaje przykłady istotnych dla danej dyscypliny naukowej badań.
• Posiada wiedzę o metodach, narzędziach, technikach i źródłach pozyskiwania danych, niezbędnych samorządom terytorialnym do zrównoważonego zarządzania przestrzenią i planistom i urbanistom w praktyce planistycznej.
• Posiada wiedzę o procedurach prawnych i organizacyjnych wymaganych przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzennego lub społeczno-gospodarczego, a także zna normy prawne, organizacyjne i etyczne służące osiąganiu ładu przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym.
W zakresie umiejętności
• Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji, a także prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka, używając przy tym różnorodnych metod i narzędzi.
• Potrafi prowadzić prawidłowe obserwacje i analizy zjawisk przestrzennych (przyrodniczych, społecznych, prawnych, ekonomicznych), a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania.
• Potrafi rozważyć argumenty podmiotów i grup o zróżnicowanych oczekiwaniach wobec przestrzeni i zaproponować najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego rozwiązanie w skali lokalnej, regionalnej lub ponadregionalnej.
• Umie samodzielnie zbierać informacje o danym terenie lub projektować badania diagnozujące sytuację społeczno-ekonomiczną, niezbędne w przypadku planowania przestrzennego bądź społeczno-gospodarczego.
W zakresie kompetencji społecznych
• Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne.
• Jest przygotowany do aktywnego udziału we współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, innymi decydentami, podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami, w tym do koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty w przestrzeni.

Wymiar studiów: 180 ECTS, 6 semestrów

Liczba ECTS przypadająca na zajęcia:
• z zakresu nauk podstawowych: 68,
• zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia i konwersatoria): 90,5,
• zajęcia modułowe do wyboru (moduły: zajęcia ogólnouczelniane lub na innym kierunku studiów, zajęcia zewnętrzne, zajęcia ogólne WGSR, zajęcia do wyboru z zakresu realizowanej specjalności, zajęcia do wyboru z zakresu innych specjalności): 13.

Praktyki zawodowe: obligatoryjne, 120 godzin, 3 ECTS
Praktyki mają w szczególności na celu:
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
- poznanie przez studentów zasad funkcjonowania różnych instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach,
- kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole,
- przygotowanie studenta do samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
- poznanie przez studentów własnych możliwości na rynku pracy,
- stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
sem_lic - Seminarium licencjackie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr drugiego roku, gospodarka przestrzennaECTSwykćwsem_liczal
Geografia ekonomiczna6 lub 4 lub 5e
Projektowanie urbanistyczne I5 lub 3zo
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej3 lub 4zo
Samorząd terytorialny5 lub 62416e
Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna3 lub 4e
Teoria urbanistyki3 lub 4 lub 5zo
Zagospodarowanie turystyczne3 lub 4zo
Razem:2416
Drugi semestr drugiego roku, gospodarka przestrzennaECTSwykćwsem_liczal
Fizjografia planistyczna3 lub 4816zo
Historia urbanistyki3 lub 5e
Proseminarium licencjackie3 lub 216zo
Projektowanie urbanistyczne II4 lub 316zo
Socjologia4 lub 532e
Strategie rozwoju lokalnego3168zo
Teledetekcja3 lub 2zo
Teoria regionu naturalnego i regionalizacja3 lub 4e
Razem:35656
Pierwszy semestr trzeciego roku, gospodarka przestrzennaECTSwykćwsem_liczal
Ekonomika miast i regionów4zo
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju przestrzennego6 lub 4 lub 5e
Zasady gospodarowania surowcami5 lub 3e
Podstawy planowania przestrzennego I216zo
Psychologia społeczna5 lub 316zo
Systemy informacji przestrzennej3 lub 424zo
Seminarium licencjackie I3 lub 4 lub 616z
Razem:6164016
Drugi semestr trzeciego roku, gospodarka przestrzennaECTSwykćwsem_liczal
Gospodarka nieruchomościami2 lub 1zo
Ochrona dziedzictwa kulturowego3zo
Podstawy planowania przestrzennego II216zo
Praktyka terenowa w gminie2 lub 5 lub 4zo
Seminarium licencjackie II2 lub 416z
Geografia usług4 lub 3 lub 1zo
Razem:51616

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/