Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia

Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PED)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
  • Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Kierunek Pedagogika na studiach pierwszego stopnia obejmuje różne specjalności z zakresu pedagogiki zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Organizacja tych specjalności ma strukturę modułową, co sprzyja wdrażaniu założeń misji i strategii. Taka konstrukcja programowa ma bowiem z jednej strony sprzyjać integrowaniu wiedzy i podnoszeniu jakości kształcenia w zgodzie z ideą interdyscyplinarności, z drugiej zaś – stwarzać dogodne warunki dla dostosowywania treści kształcenia do potrzeb i zainteresowań studentów, także tych potrzeb, które wynikają ze zmieniającego się rynku pracy.

Lista specjalności

  • Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych;
  • Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna;
  • Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie.

Zasady kwalifikacji na specjalności

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem akademickim. Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych

Absolwent posiada podstawową wiedzę o człowieku dorosłym funkcjonującym w kontekście życia społecznego, dążącym do rozwoju zawodowego i osobistego. Absolwent ma wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, czynników determinujących ten proces, systemu edukacji dorosłych (edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej), a także posiada wiedzę o strukturze organizacji, jej funkcjonowaniu, kulturze środowiska pracy i edukacji.

Jako specjalista do spraw organizacji edukacji dorosłych, absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, w firmach szkoleniowych, w redakcjach portali edukacyjnych, w agencjach zatrudnienia, w działach HR, marketingu i reklamy, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia.

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnorodnych obszarów kultury i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz animacji społeczno-kulturalnej w Polsce i na świecie. Program studiów harmonijnie łączy wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi. W trakcie studiów studentki i studenci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych warsztatach i projektach animacyjnych w obszarze społeczno - kulturalnym oraz odbycia praktyk w instytucjach kultury i organizacjach społecznych.

Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu Pedagoga animacji kulturalnej oraz Animatora kultury. Kwalifikacje te dają podstawę do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach społecznych i instytucjach samorządowych oraz przygotowują do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Program specjalności koncentruje się w szczególności na działaniach i programach wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy, pomocy dzieciom krzywdzonym, uzależnieniach i pomocy ich ofiarom, orzecznictwie w interesie osób wykluczonych, np. dzieci z zagrożonych środowisk.

Absolwenci studiów mogą podejmować pracę, jako specjaliści, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy uliczni, asystenci rodzinni, animatorzy i twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Andragogiki-organizacji edukacji dorosłych
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Animacja kultury i edukacja nieformalna
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pedagogika rewalidacyjna: Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty uczenia się dla programu:
Absolwent:
• Zna i rozumie historię pedagogiki jako dyscypliny naukowej, kluczowe paradygmaty i jej podstawową terminologię.
• Zna i rozumie interdyscyplinarną specyfikę pedagogiki, jej stosowany charakter oraz podział na subdyscypliny i związki z innymi dyscyplinami nauki: filozofią, psychologią, socjologią i medycyną.
• Zna i rozumie logikę postępowania badawczego w pedagogice, metody prowadzenia badań specyficzne dla pedagogiki i zapożyczane z innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, zasady prezentowania i krytycznej analizy wyników badań.
• Zna i rozumie prawidłowości rozwoju biologicznego i psychicznego człowieka i sformułowane na tej podstawie metody wspierania tego rozwoju.
• Zna i rozumie historię, strukturę, funkcje i zasady działania instytucji opieki, wychowania i kształcenia i sformułowane na tej podstawie metody ich projektowania, reformowania i ewaluacji.
• Potrafi konceptualizować problemy pedagogiczne wykorzystując poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
• Potrafi krytycznie korzystać z różnych źródeł wiedzy pedagogicznej, przedstawiać różne stanowiska i krytycznie je porównywać.
• Potrafi zaprojektować i przeprowadzić proste badanie stosowane (diagnostyczne, ewaluacyjne lub action research) i komunikatywnie przedstawić jego wyniki z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych.
• Potrafi planować i organizować pracę zespołową, przyjmować różne role i współdziałać z innymi przy realizacji działań pedagogicznych, skutecznie komunikować się z różnymi podmiotami działań pedagogicznych.
Kompetencje dydaktyczne
Studenci specjalności animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna realizują praktyki w placówkach prowadzących działalność pedagogiczną i animacyjną w środowisku lokalnym, a także innych instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających w obszarze animacji, edukacji i kultury. W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych poprzez:
1) zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w tym: poznanie realizowanych przez nią zadań (m.in. o charakterze dydaktycznym), sposobu funkcjonowania placówki, procesu pozyskiwania środków finansowych, organizacji pracy pracowników i uczestników oraz prowadzonej dokumentacji.
2) obserwację czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk i innych pracowników placówki, toku podejmowanych przez placówkę aktywności, stosowanych metod i form pracy, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego.
3) współuczestniczenie w bieżących zadaniach podejmowanych przez placówkę, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z organizacją pracy, planowaniem i przeprowadzaniem zajęć, przygotowywaniem pomocy i materiałów.
4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń z wyszczególnieniem prowadzenia dokumentacji praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów, konsultacji z opiekunem praktyk oraz realizacji wyznaczonych przez niego zadań (np. przygotowanie diagnozy placówki).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki, andragogika-organizacja edukacji dorosłychECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowye
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MS1 - Moduł specjalnościowy: Podstawy andragogiki15*e
MS1 - Edukacyjne formy wspomagania rozwoju dorosłych30z
MS1 - Historia i współczesność edukacji dorosłych w Polsce30z
MS1 - Praktyki pedagogiczne - wizyty studyjne30z
MS1-Techniki aranżacji wydarzeń edukacyjnych60z
MS1 - Wprowadzenie do andragogiki30z
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:4827430430303060
Pierwszy rok pedagogiki, Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu Pedagogiki SpecjalnejECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowye
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MS1 - Moduł specjalnościowy - Wsparcie rodziny i środowiska osoby niepełnosprawneje
MS1 - Komunikacja z osobą niepełnosprawnąz
MS1 - Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i polityki społecznejz
MS1 - Praca ze środowiskiem społecznymz
MS1 - Rodzina z osobą niepełnosprawnąz
DP - Podstawy diagnozy psychopedagogicznejz
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:33244430
Pierwszy rok pedagogiki, Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinieECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowye
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - PODSTAWY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ15*e
MS1 - Dzieci świata - badania i projekty pomocyz
MS1 - Formy pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i innych krajachz
MS1 - Opieka i wychowanie30z
MS1 - Obserwacyjna praktyka pedagogiczna-wychowawcza30z
MS1 - Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny30z
MS1 - Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną30z
MS1 - Warsztat umiejętności wychowawczychz
DRŚ - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 2 - DZIECKO W RODZINIE I ŚRODOWISKU15*e
DRŚ - Podstawy pracy socjalnej30z
DRŚ - Polityka społecznaz
DRŚ - Wiedza o rodziniez
Technologia informacyjna230zo
Razem:48214304303030
Pierwszy rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalnaECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowye
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MM - Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnejz
MS1 - Moduł specjalnościowy - Teoria założeń animacji i edukacji nieformalneje
MS1 - Edukacja nieformalna i animacja w Polsce i na świecie - "dobre praktyki"z
MS1 - Media w animacji i edukacji nieformalnej30z
MS1 - Style uczenia się30z
MS1 - Teoria animacji społeczno-kulturalnej30z
MS1 - Teoria edukacji nieformalnejz
MS1 - Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji i edukacji nieformalnejz
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:3327443060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/