Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Slawistyka > Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1-SL)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: bułgarski, chorwacki, czeski, serbski, słowacki, słoweński

Studia slawistyczne mają na celu dogłębne poznanie kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego. Po trzech latach absolwentki i absolwenci uzyskują kompetencje językowe na poziomie C1, zdobywając je nie tylko na lektoracie: od drugiego roku niektóre, a od trzeciego wszystkie zajęcia obowiązkowe prowadzone są w języku specjalności. Cechą charakterystyczną warszawskiej slawistyki jest wielodyscyplinowość, a więc łączenie perspektywy kulturoznawczej, językoznawczej i literaturoznawczej. Kolejnymi jej atutami są: nastawienie na współpracę między kadrą a student/k/ami, bogata oferta wyjazdowa oraz możliwość realizacji własnych inicjatyw naukowych i popularyzatorskich przez studentów.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych: w roku akademickim 2019/2020 będzie to

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • bułgarystyka (język i kultura Bułgarii),
  • słowacystyka (język i kultura Słowacji).

Zajęcia specjalnościowe uzupełniane są o przedmioty wprowadzające w metodologię badań humanistycznych oraz w szersze konteksty regionalne dla danego kraju i języka. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Kampusie Głównym UW, doskonale wyposażonym technologicznie z własnym laboratorium językowym; mieszczą się tam także bogate zbiory dwóch bibliotek slawistycznych: uniwersyteckiej oraz Polskiej Akademii Nauk. Studia mogą być realizowane częściowo za granicą, jako że Instytut podpisał wiele umów w ramach sieci Erasmus i Ceepus z uniwersytetami we wszystkich krajach specjalności oraz korzysta z umów dwustronnych między Polską a krajami specjalności w zakresie wymiany akademickiej,

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/.

Absolwent/ka licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego. Posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego wybranego języka słowiańskiego, jak również zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowaniach politycznych i specyfice oddziaływania. Ponadto potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie diachronicznej. Wszystko to sprawia, że absolwent/ka slawistyki stanie się kompetentną osobą w zakresie wiedzy kulturowej i praktycznej o wybranym kraju słowiańskim.

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i rozszerzyć kompetencje slawistyczne na studiach drugiego stopnia. Absolwenci podejmują pracę w firmach i instytucjach, ukierunkowanych na rynki krajów specjalności, wykorzystując znajomość języka i wiedzę kulturową. Często zatrudniają się też w instytucjach kultury czy fundacjach, gdzie istotną rolę odgrywa doświadczenie humanistyczne, umiejętności analityczne i kreatywność. Czasem wybierają też pracę w kraju specjalności.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie bohemistyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie bułgarystyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie kroatystyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie serbistyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie słowacystyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie słowenistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1) Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia
1.1. ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych dla kulturoznawstwa, szczególnie antropologii, lingwistyki i literaturoznawstwa
1.2. bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych Czech
1.3. zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego w Czechach, szczególnie między językiem, historią a literaturą
1.4. posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu sfery publicznej w Czechach oraz jej uwarunkowania polityczne i historyczne
1.5. potrafi wykorzystywać zróżnicowane źródła w procesie analizy zjawisk kulturowych charakterystycznych dla regionu oraz przygotować materiał weryfikujący wysuniętą tezę
1.6. umie posługiwać się językiem czeskim na poziomie C1, rozpoznawać i stosować różne style wypowiedzi
1.7. umie prowadzić dyskusję oraz logicznie konstruować wypowiedź w języku czeskim
1.8. umie wskazać realizacje paradygmatów kulturowych oraz szerszych zjawisk historycznych na gruncie Czech
1.9. zna podstawy funkcjonowania systemu symbolicznego kultury czeskiej.
2) Wymiar studiów – minimum 180 punktów ECTS, czas trwania: 6 semestrów.
3) Nie dotyczy.
4) Liczba punktów przypadająca na zajęcia:
4.1. z zakresu nauk podstawowych – 31
4.2. o charakterze praktycznym – 74
4.3. do wyboru – 59.
5) Dla danego programu nie są przewidziane praktyki studenckie.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lek - Lektorat
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Trzeci rok, slawistyka, kroatystykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka chorwackiego (C1)8 lub 11 lub 12240e
Współczesne życie społeczno-polityczne Chorwacji i instytucje kultury760e
Razem:760240
Trzeci rok, slawistyka, serbistykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka serbskiego (C1)8 lub 11 lub 12240e
Współczesne życie społeczno-polityczne Serbii i instytucje kultury8 lub 7 lub 660e
Razem:60240
Trzeci rok, slawistyka, słowenistykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka słoweńskiego (C1)8 lub 11 lub 12e
Współczesne życie społeczno-polityczne Słowenii i instytucje kultury8 lub 7e
Razem:
Trzeci rok, slawistyka, bułgarystykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka bułgarskiego (C1)8 lub 12240e
Literatura Bułgarii II8 lub 63030e
Współczesne życie społeczno-polityczne Bułgarii i instytucje kultury7 lub 660e
Razem:303060240
Trzeci rok, slawistyka, słowacystykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka słowackiego (C1)8 lub 11 lub 12240e
Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji i instytucje kultury760e
Razem:760240
Trzeci rok, slawistyka, bohemistykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka czeskiego (C1)8 lub 11 lub 12240e
Literatura Czech II8 lub 63030e
Współczesne życie społeczno-polityczne Czech i instytucje kultury7 lub 660e
Razem:303060240

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/