Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Slawistyka > Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1-SL)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: bułgarski, chorwacki, czeski, serbski, słowacki, słoweńskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 18

Absolwent licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego, posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego wybranego języka słowiańskiego. Zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowaniach politycznych i specyfice oddziaływania; posiada wiedzę o relacjach między głównymi dziedzinami kultury wybranego kraju słowiańskiego. Potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie diachronicznej. Umie posługiwać się wybranym językiem słowiańskim na poziomie C1, rozpoznawać i stosować różne style wypowiedzi, potrafi wykorzystywać słownictwo specjalistyczne w zakresie kulturoznawstwa oraz lingwistyki, także w kierunkowym języku słowiańskim. Jest otwarty na poznawanie innych kultur oraz świadomy konieczności walki ze stereotypami kulturowymi i narodowymi, szanuje i stara się zrozumieć odrębność kulturową na poziomie różnic narodowych i społecznych. Śledzi życie kulturalne wybranego kraju słowiańskiego, dostrzega potrzebę dążenia do intensyfikacji kontaktów kulturalnych i naukowych między Polską a krajem języka kierunkowego. Angażuje się w życie naukowe i kulturalne, związane z szeroko pojętą dziedziną slawistyki.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie bohemistyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie bułgarystyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie kroatystyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie serbistyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie słowacystyka
Licencjat na kierunku slawistyka w zakresie słowenistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1) Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia
1.1. ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych dla kulturoznawstwa, szczególnie antropologii, lingwistyki i literaturoznawstwa
1.2. bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych Czech
1.3. zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego w Czechach, szczególnie między językiem, historią a literaturą
1.4. posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu sfery publicznej w Czechach oraz jej uwarunkowania polityczne i historyczne
1.5. potrafi wykorzystywać zróżnicowane źródła w procesie analizy zjawisk kulturowych charakterystycznych dla regionu oraz przygotować materiał weryfikujący wysuniętą tezę
1.6. umie posługiwać się językiem czeskim na poziomie C1, rozpoznawać i stosować różne style wypowiedzi
1.7. umie prowadzić dyskusję oraz logicznie konstruować wypowiedź w języku czeskim
1.8. umie wskazać realizacje paradygmatów kulturowych oraz szerszych zjawisk historycznych na gruncie Czech
1.9. zna podstawy funkcjonowania systemu symbolicznego kultury czeskiej.
2) Wymiar studiów – minimum 180 punktów ECTS, czas trwania: 6 semestrów.
3) Nie dotyczy.
4) Liczba punktów przypadająca na zajęcia:
4.1. z zakresu nauk podstawowych – 31
4.2. o charakterze praktycznym – 74
4.3. do wyboru – 59.
5) Dla danego programu nie są przewidziane praktyki studenckie.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lek - Lektorat
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Trzeci rok, slawistyka, kroatystykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka chorwackiego (C1)8 lub 11 lub 12240e
Współczesne życie społeczno-polityczne Chorwacji i instytucje kultury760e
Razem:760240
Trzeci rok, slawistyka, serbistykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka serbskiego (C1)8 lub 11 lub 12e
Współczesne życie społeczno-polityczne Serbii i instytucje kultury8 lub 7e
Razem:
Trzeci rok, slawistyka, słowenistykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka słoweńskiego (C1)8 lub 11 lub 12e
Współczesne życie społeczno-polityczne Słowenii i instytucje kultury8 lub 7e
Razem:
Trzeci rok, slawistyka, słowacystykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka słowackiego (C1)8 lub 11 lub 12240e
Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji i instytucje kultury760e
Razem:760240
Trzeci rok, slawistyka, bohemistykaECTSwykćwkonkintlekzal
Praktyczna nauka języka czeskiego (C1)8 lub 11 lub 12240e
Literatura Czech II83030e
Współczesne życie społeczno-polityczne Czech i instytucje kultury760e
Razem:15303060240

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/