Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia

Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PED)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Andragogiki-organizacji edukacji dorosłych
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Animacja kultury i edukacja nieformalna
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pedagogika rewalidacyjna: Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• posiada podstawową wiedzę z zakresu terminologii stosowanej w naukach pedagogicznych oraz w obszarze pokrewnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych;
• posiada uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na zrozumienie i wyjaśnienie problemów pedagogicznych oraz problemów pokrewnych dyscyplin naukowych;
• posiada wiedzę na temat relacji między różnymi subdyscyplinami pedagogicznymi, zna i rozumie zależności występujące między nimi oraz ich związki z naukami humanistyczno – społecznymi;
• ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;
• zna i rozumie teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej wynikające z elementarnej wiedzy na temat istniejących koncepcji człowieka w obszarze nauk filozoficznych, psychologicznych i społecznych;
• potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz jej subdyscyplin naukowych w celu analizowania, diagnozowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, doradczych, kulturalnych i społecznych;
• potrafi zastosować podejścia teoretyczne do obserwacji, analizy i interpretacji sytuacji oraz zjawisk mających miejsce w środowisku społecznym i edukacyjnym dzieci, młodzieży i dorosłych;
• potrafi współdziałać w zespołach wychowawczych, badawczych i interdyscyplinarnych przyjmując różne role i jest przygotowany do rozstrzygania szeroko rozumianych dylematów społecznych i pedagogicznych.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 punktów, 6 semestrów.
3. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 60 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: min. 10 ECTS;
- zajęcia do wyboru - 61 punkty ECTS.
4. praktyki pedagogiczne: min. 150 godzin, min. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów.
Studenci specjalności animacja kultury i edukacja nieformalna realizują praktyki w placówkach prowadzących działalność pedagogiczną i animacyjną w środowisku lokalnym, a także innych instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających w obszarze animacji, edukacji i kultury. W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych poprzez:
1) zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w tym: poznanie realizowanych przez nią zadań (m.in. o charakterze dydaktycznym), sposobu funkcjonowania placówki, procesu pozyskiwania środków finansowych, organizacji pracy pracowników i uczestników oraz prowadzonej dokumentacji.
2) obserwację czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk i innych pracowników placówki, toku podejmowanych przez placówkę aktywności, stosowanych metod i form pracy, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego.
3) współuczestniczenie w bieżących zadaniach podejmowanych przez placówkę, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z organizacją pracy, planowaniem i przeprowadzaniem zajęć, przygotowywaniem pomocy i materiałów.
4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń z wyszczególnieniem prowadzenia dokumentacji praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów, konsultacji z opiekunem praktyk oraz realizacji wyznaczonych przez niego zadań (np. przygotowanie diagnozy placówki).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki, andragogika-organizacja edukacji dorosłychECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowy10*e
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MS1-Moduł specjalnościowy - podstawy andragogiki15*e
MS1 - Edukacyjne formy wspomagania rozwoju dorosłych30z
MS1 - Historia i współczesność edukacji dorosłych w Polsce30z
MS1 - Praktyki pedagogiczne - wizyty studyjne30z
MS1-Techniki aranżacji wydarzeń edukacyjnych60z
MS1 - Wprowadzenie do andragogiki30z
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:58304430303060
Pierwszy rok pedagogiki, Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu Pedagogiki SpecjalnejECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowy10*e
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MS1 - Moduł specjalnościowy - Wsparcie rodziny i środowiska osoby niepełnosprawnej12 lub 15*e
MS1 - Komunikacja z osobą niepełnosprawną30z
MS1 - Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i polityki społecznej30z
MS1 - Praca ze środowiskiem społecznym30z
MS1 - Rodzina z osobą niepełnosprawną30z
DP - Podstawy diagnozy psychopedagogicznej30z
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:4333460430
Pierwszy rok pedagogiki, Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinieECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowy10*e
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - PODSTAWY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ15*e
MS1 - Dzieci świata - badania i projekty pomocy30z
MS1 - Formy pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i innych krajachz
MS1 - Opieka i wychowanie30z
MS1 - Obserwacyjna praktyka wychowawcza30z
MS1 - Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny30z
MS1 - Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną30z
MS1 - Warsztat umiejętności wychowawczychz
DRŚ - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 2 - DZIECKO W RODZINIE I ŚRODOWISKU15 lub 12*e
DRŚ - Podstawy pracy socjalnej30z
DRŚ - Polityka społecznaz
DRŚ - Wiedza o rodziniez
Technologia informacyjna230zo
Razem:432149043030
Pierwszy rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalnaECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowy10*e
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MM - Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnej30z
MS1-Moduł specjalnościowy-Teoria założeń animacji i edukacji nieformalnej15*e
MS1 - Edukacja nieformalna i animacja w Polsce i na świecie - "dobre praktyki"30z
MS1 - Media w animacji i edukacji nieformalnej30z
MS1 - Style uczenia się30z
MS1 - Teoria animacji społeczno-kulturalnej30z
MS1 - Teoria edukacji nieformalnej30z
MS1 - Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji i edukacji nieformalnej30z
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:583344309030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/