Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geologia stosowana > Geologia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia

Geologia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GES)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii inżynierskiej
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii środowiskowej
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie hydrogeologii
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Wybrane efekty kształcenia:
- posiada gruntowną wiedzę w zakresie problematyki procesów powstawania i różnicowania się skał w określonych środowiskach, zna wpływ tych procesów na kształtowanie się Ziemi i powstawanie złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych
- potrafi analizować wyniki badań w kontekście poszukiwania złóż, wykorzystania geomateriałów i surowców mineralnych w nauce i przemyśle
- potrafi wykorzystać najnowsze modelowania numeryczne do interpretacji otrzymanych w toku analitycznym wyników i przedstawić ich implikację w zastosowaniach naukowych i komercyjnych
- potrafi w sposób najprostszy i najbardziej efektywny osiągać zamierzone cele przy wykonywaniu szeroko rozumianych prac geologicznych
- potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania terenowe, badania laboratoryjne i przedstawić swoje wyniki na tle danych literaturowych
- posiada niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych rolach;
- dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia i doskonalenia już nabytych umiejętności, jest świadomy konieczności ustawicznego samokształcenia;
- potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, prezentować wyniki własnych badań, jak również referować wyniki badań innych badaczy, także w języku angielskim (na poziomie B2+);
- posiada przygotowanie do pracy w zawodzie lub do ewentualnego podjęcia działalności naukowej w ramach studiów doktoranckich.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS – min. 120 ECTS; 4 semestry.

3. Łączna liczba punktów ECTS – na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studenta – 116 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych – 114 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych – min. 61 ECTS
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk - min. 24 dni; 4 ECTS wliczone do semestru III-go; w instytucjach poza Wydziałem lub grupach badawczych na Wydziale Geologii przy realizacji projektów badawczych lub praktyki w szkole.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
prac_mgr - Pracownia magisterska
prak - Praktikum
pr_zaw - Praktyka zawodowa
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzamin
k - Kolokwium na oceny
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku na specjalności hydrogeologiaECTSwykćwkonprac_mgrprakpr_zawsemsem_mgrzal
Geologia inżynierska230zo
Geologia inżynierska330e
Seminarium magisterskie (HYD)230zo
Wody mineralne i lecznicze Polski115zo
Razem:8453030
Drugi semestr pierwszego roku na specjalności tektonika i kartografia geologicznaECTSwykćwkonprac_mgrprakpr_zawsemsem_mgrzal
Metodologia stratygrafiizo
Metodologia stratygrafii330e
Praktikum z analizy strukturalnej445zo
Seminarium magisterskie(TKG)230zo
Tektonika (część 2)e
Klastyczne systemy depozycyjnezo
Razem:9304530
Pierwszy semestr drugiego roku na specjalności tektonika i kartografia geologicznaECTSwykćwkonprac_mgrprakpr_zawsemsem_mgrzal
Geomechanika w tektonice115zo
Prawo geologiczne i górnicze230zo
Pracownia magisterska (dla GES)20*zo
Petrofizyka stref uskokowych330zo
Petrotektonika330zo
Seminarium magisterskie (TKG)430zo
GIS w kartografii geologicznej330zo
Razem:363010530
Drugi semestr pierwszego roku na specjalności gospodarka surowcami mineralnymiECTSwykćwkonprac_mgrprakpr_zawsemsem_mgrzal
Bazy danych i numeryczne modelowanie procesów geologiczno-geochemicznych675zo
Petrologia II - cz. 1zo
Seminarium magisterskie (GSM)230zo
Razem:87530
Drugi semestr drugiego roku na specjalności gospodarka surowcami mineralnymiECTSwykćwkonprac_mgrprakpr_zawsemsem_mgrzal
Pracownia magisterska (dla GES)20*zo
Seminarium magisterskie (GSM)430zo
Technologia surowców mineralnych345zo
Technologia surowców mineralnych215e
Razem:29154530
Drugi semestr pierwszego roku na specjalności geologia inżynierskaECTSwykćwkonprac_mgrprakpr_zawsemsem_mgrzal
Geologia inżynierska230zo
Geologia inżynierska330e
Projektowania geotechnicznezo
Projektowania geotechnicznee
Seminarium z geologii inżynierskiej230zo
Seminarium magisterskie (GI)zo
Razem:7303030
Drugi semestr drugiego roku na specjalności geologia inżynierskaECTSwykćwkonprac_mgrprakpr_zawsemsem_mgrzal
Geologia urbanistyczna115zo
Pracownia magisterska (dla GES)20*zo
Seminarium magisterskie (INZ)430zo
Stabilizacja gruntów115zo
Razem:263030
Drugi semestr drugiego roku na specjalności geologia środowiskowaECTSwykćwkonprac_mgrprakpr_zawsemsem_mgrzal
Pracownia magisterska (dla GES)20*zo
Seminarium magisterskie (GSR)430zo
Razem:2430

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/