Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Astronomia > Astronomia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Astronomia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: astronomia; dyscyplina dodatkowa: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie astronomii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym UW (Al. Ujazdowskie 4) i na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent:

 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
 • posługuje się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym,
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

Absolwent potrafi także pracować w zespole, przyjmując w nim różne, również kierownicze role. Dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności. W szczególności, jest gruntownie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z astronomii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
- zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje astronomii i astrofizyki
- zna i rozumie podstawy wiedzy o podstawowych obiektach astronomicznych i rządzących nimi prawach oraz o składnikach materii i rządzących nimi oddziaływaniach, rozumie przejawy tych oddziaływań w różnych skalach od subatomowej do astronomicznej, zna związane z tymi zjawiskami charakterystyczne skale czasowe i energetyczne
- zna i rozumie elementy matematyki wyższej i metod matematycznych używanych w astronomii i fizyce
- zna i rozumie podstawowe techniki informatyczne i metody numeryczne niezbędne przy rozwiązywaniu problemów astrofizycznych, zna wybrane języki programowania, programy operacyjne oraz podstawowe oprogramowanie wykorzystywane w astronomii, biblioteki numeryczne i pakiety symboliczne
- zna i rozumie podstawowe techniki obserwacyjne niezbędne do zaplanowania i wykonania prostych obserwacji astronomicznych i posiada wiedzę teoretyczną niezbędną do opisu i interpretacji ich wyników
- zna i rozumie teoretyczne zasady działania podstawowych układów pomiarowych i aparatury badawczej używanej w obserwacjach astronomicznych, ma świadomość ograniczeń technologicznych, aparaturowych i metodologicznych w badaniach naukowych, zna elementy teorii niepewności pomiarowych w zastosowaniu do obserwacji i eksperymentów
- zna i rozumie budowę, zasadę działania i zastosowanie prostych elementów elektronicznych; zna podstawowe układy elektroniki analogowej i cyfrowej oraz rozumie znaczenie układów elektronicznych we współczesnej astronomii obserwacyjnej
- zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w stopniu pozwalającym na bezpieczny udział w zajęciach dydaktycznych na pracowniach
- zna i rozumie podstawowe uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych
- zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z astronomii i fizyki
- zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje fizyki

Umiejętności: absolwent potrafi
- potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów astrofizycznych, potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia i równania opisujące podstawowe zjawiska i prawa przyrody,
- potrafi przeprowadzić dowody tych twierdzeń i praw
- potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować obserwacje astronomiczne o średnim stopniu złożoności
- potrafi dokonać krytycznej analizy wyników obserwacji, obliczeń teoretycznych wraz z ilościową oceną dokładności wyników
- potrafi stosować metody numeryczne, wykorzystywać biblioteki numeryczne, bazy danych, podstawowe oprogramowanie używane w astrofizyce i wybrany pakiet symboliczny
- potrafi w sposób przystępny przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zjawisk astronomicznych i ich astrofizycznych modeli oraz skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie nauk fizycznych
- potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, potrafi krytycznie ocenić informacje pochodzące ze źródeł niezweryfikowanych
- potrafi przygotować opracowanie dotyczące zarówno określonego, zadanego problemu literaturowego z dziedziny fizyki jak również opracowanie dotyczące badań własnych (eksperymentalnych lub teoretycznych) i przedstawić je w formie pisemnej, ustnej, prezentacji multimedialnej lub plakatu zarówno w języku polskim, jak i angielskim
- potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalającym na samodzielne korzystanie z podstawowej literatury anglojęzycznej oraz komunikację ze specjalistami w zakresie fizyki
- potrafi posługiwać się współczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, w szczególności do pozyskiwania wiarygodnych informacji

Kompetencje społeczne: absolwent
- jest gotów do uczenia się przez całe życie
- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach
- jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
- jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej w gromadzeniu wiedzy
- jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu
- jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności
- jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku astronomiiECTSwykćwcwwlabzal
BHP w laboratorium oraz ergonomiaz
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Astronomia I33015e
Matematyka I14609030e
Fizyka I (mechanika)9456015e
Razem:26,513916545
Drugi semestr pierwszego roku astronomiiECTSwykćwcwwlabzal
Astronomia II31530e
Matematyka II149090e
Fizyka II (elektryczność i magnetyzm)9456015e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Razem:2615018015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/