Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Astronomia > Astronomia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Astronomia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: astronomia; dyscyplina dodatkowa: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie astronomii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych
 • zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym UW (Al. Ujazdowskie 4) i na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent:

 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
 • posługuje się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym,
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

Absolwent potrafi także pracować w zespole, przyjmując w nim różne, również kierownicze role. Dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności. W szczególności, jest gruntownie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z astronomii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Astronomia
Specjalność: Astronomia

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 180
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 170
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 51
zajęcia modułowe do wyboru 76
Odbyte praktyki: 3

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• zna podstawowe prawa i koncepcje astronomii i astrofizyki oraz fizyki, rozumie ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości;
• posiada podstawową wiedzę w zakresie zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz technik informatycznych; zna wybrane języki programowania, biblioteki numeryczne, pakiety symboliczne;
• zna teoretyczne zasady działania układów pomiarowych stosowanych w astronomii;
• posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju astronomii i fizyki;
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych.

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów astrofizycznych;
• posiada umiejętności planowania i przeprowadzenia obserwacji astronomicznych o średniej złożoności;
• potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę astronomii i fizyki, a także stosowane metody do pokrewnych dyscyplin naukowych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
• ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność i potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

PRAKTYKI ZAWODOWE
W ramach praktyk student wykonuje projekt w instytucji badawczej lub związanym z przemysłem laboratorium. W zależności od miejsca wykonywania, praktyka obejmuje różne zadania, od udziału w badaniach naukowych z wykorzystaniem wiedzy kierunkowej, poprzez numeryczną analizę problemów badawczych, po tworzenie aplikacji opartych na znajomości metod informatyki, zawsze jednak wymaga ścisłej współpracy i gotowości do wypełniania zadań wyznaczanych przez gospodarza praktyk. Program praktyki jest ustalany indywidualnie dla każdego studenta w porozumieniu z opiekunem ze strony instytucji prowadzącej praktyki i jest zatwierdzany przez koordynatora ze strony Wydziału.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku astronomiiECTSwykćwcwwlabzal
BHP w laboratorium oraz ergonomiaz
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Astronomia I33015e
Matematyka I14609030e
Fizyka I (mechanika)9456015e
Razem:26,513916545
Drugi semestr pierwszego roku astronomiiECTSwykćwcwwlabzal
Astronomia II31530e
Matematyka II149090e
Fizyka II (elektryczność i magnetyzm)9456015e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępnazo
Razem:2615018015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/