On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Education (S2-PD)

(in Polish: Pedagogika, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish
  • Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Studia są prowadzone w obszarze pedagogiki ogólnej i najważniejszych subdyscyplin pedagogicznych. Pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia pedagogicznego.

Proponowane w ramach kierunku różnorodne ścieżki rozwoju edukacyjnego dostosowane zostały do zapotrzebowania sektora usług edukacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku komercyjnym.

Nowoczesny kierunek studiów umożliwia przyszłym absolwentom nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu dziedziny, ale również wyposażenie w kompetencje przedsiębiorcze, komunikacyjne, dydaktyczne, językowe i inne niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Lista specjalności

  • Trener kompetencji miękkich,
  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych,
  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym,
  • Edukacja artystyczna i medialna,
  • Studia nad dzieckiem i rodziną,
  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Zasady kwalifikacji na specjalności

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie, jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Studenci zainteresowani rekomendowaną ścieżką edukacyjną Trener kompetencji miękkich, po zakwalifikowaniu na studia przechodzą rekrutację wewnętrzną – egzamin ustny polegający na przedstawieniu 10 min. autoprezentacji ukazującej motywację i zainteresowania kandydata związane z planami edukacyjno-zawodowymi.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem akademickim. Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Trener kompetencji miękkich

Absolwent będzie przygotowany do projektowania i prowadzenia profesjonalnych warsztatów i szkoleń m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, podejmowania decyzji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania dynamiką procesu grupowego, zastosowania kreatywnych i nowoczesnych narzędzi oraz metod pracy dydaktycznej. Przykładowe miejsca pracy: trener wewnętrzny w działach HR lub zewnętrzny (własna działalność gospodarcza), edukator i organizator działalności oświatowej dla dorosłych, menager w firmach i instytucjach zajmujących się edukacją dorosłych.

Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy prowadzenia rozmowy doradczej. Przykładowe miejsca pracy: placówki edukacyjno-oświatowe, działy kadr i działy personalne, instytucje administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucje prowadzące działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym. Będzie rozumiał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury i Doradcy zawodowego (zawody te są wpisane do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901 i 242304).

Edukacja artystyczna i medialna

Absolwent będzie posiadał przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.

Przykładowe miejsca pracy: szkoła podstawowa i średnia - nauczyciel plastyki (tylko osoby, które ukończyły studia I stopnia i otrzymały przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne); instytucje artystyczne (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucje medialne i medialno-edukacyjne (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz każda instytucja kulturalna, edukacyjna czy usługowa, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

Studia nad dzieckiem i rodziną

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej, pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności przeżywających kryzysy i trudności. Będzie zdolny analizować z perspektywy interdyscyplinarnej czynniki zagrożenia dziecka i rodziny i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Absolwent będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

Przykładowe miejsca pracy: administracja państwowa, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne, firmy szkoleniowe, działy edukacyjne muzeów i innych placówek kultury.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Adult Education-Adult Career and Education Counseling
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Adult Education-Organizing and Conducting Trainings
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Art and Media Education
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Child and Family Studies
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Cultural Animator and Educational-Vocational Advisor in Multicultural society
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Education Policy-Education Manager
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Socioeducational Aspects of Integration and Inclusion
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Soft Skills Trainer Education
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Transdisciplinary Studies of Culture and Education

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the programme of study, including the learning outcomes defined for the compulsory specialisation. The graduate:
knows and thoroughly understands of the characteristics of ontogenetic human development;
knows and thoroughly understands of the functioning of various educational institutions, their mission, objectives, functions and principles of organization;
knows and thoroughly understands the processes of education, theories of education, upbringing and developmental support;
knows and understands the contemporary directions of the development of pedagogy, its historical and cultural contexts and determinants, as well as types of social relations and their importance in the context of broadly understood education;
knows and understands the diversity of educational environments which include their respective phenomena and processes;
is able to observe various social phenomena, search, collect, process relevant information referring to various sources and apply various criteria for their interpretation;
is able to integrate theoretical knowledge of pedagogy and related disciplines; analyse, diagnose and design practical solutions;
the student knows and understands the functioning of various institutions (operating in the field of education and care, upbringing, culture), their mission, aims, functions and principles of organisation as well as relations between them;
knows and understands the variety of educational environments in which an adult person functions and the phenomena and processes occurring in them
is able to properly prepare the counselling process taking into account theoretical knowledge of pedagogy and related disciplines.
Competences:
1) getting acquainted with the specificity of functioning of institutions providing consultancy services, observing the organization of work in the institution.
2) getting acquainted with the documentation kept at the institution.
3) getting to know the methods, tools and techniques used in career counselling .
4) observing both the individual and group counselling processes
5) co-creation of training programmes in the field of career counseling.
6) cooperation with the tutor in the organisation of practice, the planning and approval of actions taken by the student at the institution, taking action for students in all problem cases related to security, violating the rights of others, failure to observe the established rules.
7) conducting analysis and interpretation of observed or experienced events related to counselling situations and the work of the institution, in particular confronting the theoretical knowledge with practice and discussing the experience gained.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
egz - Examination
kon - Seminar
pr_ped - Teaching placement
sem - Seminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
First year Education, Art and Media EducationECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MBH-Module-Research on humanistic perspective9*e
MBH - Philosophy of education - lecture30c
MBH-Contemporary pedagogical approaches30c
MD-Didactic Modulee
MD-Distance teaching methodologyc
MD-Creativity training methodologyc
MD-New technologies in educational projectsc
MD-Internship in artistic and media institutionsc
MD-Contemporary concepts and methods of art educationc
Visual art workshops30c
MD-Methodology of art classesc
MD/KP- Module of Teachinge
School Counseling30c
MD/KP-Foundations of general didacticsc
MOBS-Module of Social Research10*e
MOBS-Culture anthropology30c
Evaluation in education30c
MOBS-Methodology of social researchc
Module Specialization 1: Audiovisual culture: art and mediae
MS1-Media education in cyberculturec
MS1-Film and theatre in culturec
MS1-Ethnic art and culturec
Art of painting: history and theoryc
MS1-Artistic workshopsc
MS1-Selected issues of the contemporary artc
Total:191203030
First year Education, Child and Family StudiesECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MBH-Module-Research on humanistic perspective9*e
MBH - Philosophy of education - lecture30c
MBH-Contemporary pedagogical approaches30c
MD/KP- Module of Teachinge
School Counseling30c
MD/KP-Foundations of general didacticsc
MD/PS– Methodic Module–Social and educational work with the child and family9*e
MD/PS-Methods of Working with Children30c
MD/PS - Methods of Working with Groupsc
MD/PS-Methods of Working with Families30c
MD/PS - Work plan with the child and the family15c
MD/PS-Pedagogical practice in the family and the communityc
MOBS-Module of Social Research10*e
MOBS-Culture anthropology30c
Evaluation in education30c
MOBS-Methodology of social researchc
MS1-Specialisation Module 1: Child care and family supporte
Children of the world - research and support projectsc
MS1 - Forma of assistance for children and families in Poland and the EUc
MS1-Observational pedagogical practicec
Child Care, Education, Family Supportc
MS1- Child and family needs assessmentc
MS1-Legal basis for child care and family supportc
MS1 - Workshop of educational skillsc
Total:281201590
First year Education, Education Policy-Education ManagerECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MBH-Module-Research on humanistic perspective9*e
MBH - Philosophy of education - lecture30c
MBH-Contemporary pedagogical approaches30c
MD/KP- Module of Teachinge
School Counseling30c
MD/KP-Foundations of general didacticsc
MD/POME-Methodical module-Education Policy - Education Manager9*e
POME-Institutions of Civic Societyc
MD/POMO -Manager Competencec
MD/POME - Assistant pedagogical practice with the director of the institution45c
MD/POME-Practices in the institutions and foundations45c
Negotiation and mediation skillsc
MD/POME-Pedagogical skills30c
MOBS-Module of Social Research10*e
MOBS-Culture anthropology30c
Evaluation in education30c
MOBS-Methodology of social researchc
Specialization module - Educational policye
Public speakingc
PO-Educaion in Europec
PO-Curriculum Designingc
PO-Educational Policyc
PO - Creative problem solvingc
Total:28120309030
First year Education, Adult Education-Organizing and Conducting TrainingsECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MBH-Module-Research on humanistic perspective9*e
MBH - Philosophy of education - lecture30c
MBH-Contemporary pedagogical approaches30c
DIDACTIC MODULE – Adult Education9*e
An Analysis of Experience15c
An Analysis of Experience15c
METHODOLOGY OF ADULT EDUCATION I30c
METHODOLOGY OF ADULT EDUCATION II30c
Teaching practice in adult education45c
Teaching practice in adult education45c
MD/KP- Module of Teachinge
School Counseling30c
MD/KP-Foundations of general didacticsc
MOBS-Module of Social Research10*e
MOBS-Culture anthropology30c
MOBS-Methodology of social researchc
Leadership in trainingc
KS-Group Dynamicsc
SPECIALIZATION MODULE – NON-FORMAL EDUCATION - TRAINER SKILLSe
Communication skillsc
KS-Training designc
KS - Didactic workshopsc
KS-Managing the process of education in the organizationc
Total:2890609060
First year Education, Adult Education, Adult Career and Education CounselingECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MBH-Module-Research on humanistic perspective9*e
MBH - Philosophy of education - lecture30c
MBH-Contemporary pedagogical approaches30c
DIDACTIC MODULE – Adult Education9*e
An Analysis of Experience15c
An Analysis of Experience15c
Interpersonal communication in teachingc
METHODOLOGY OF ADULT EDUCATION I30c
METHODOLOGY OF ADULT EDUCATION II30c
Teaching practice in adult education45c
Teaching practice in adult education45c
MD/KP- Module of Teachinge
School Counseling30c
MD/KP-Foundations of general didacticsc
MOBS-Module of Social Research10*e
MOBS-Culture anthropology30c
MOBS-Methodology of social researchc
SPECIALISATION MODULE – CAREER GUIDANCEe
DZ - Career counseling for selected social groupsc
The skills of a career counsellorc
Hands- on career counsellingc
DZ-PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODELSc
Practical training: Career Counselingc
DZ - Contemporary labour marketc
DZ-CAREER MANAGEMENTc
Total:2890609060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/