On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Education (NZ2-PD)

(in Polish: Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Studia są prowadzone w obszarze pedagogiki ogólnej i najważniejszych subdyscyplin pedagogicznych. Pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia pedagogicznego.

Proponowane w ramach kierunku różnorodne ścieżki rozwoju edukacyjnego dostosowane zostały do zapotrzebowania sektora usług edukacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku komercyjnym.

Nowoczesny kierunek studiów umożliwia przyszłym absolwentom nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu dziedziny, ale również wyposażenie w kompetencje przedsiębiorcze, komunikacyjne, dydaktyczne, językowe i inne niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Lista specjalności:

  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych,
  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym,
  • Edukacja artystyczna i medialna,
  • Studia nad dzieckiem i rodziną,
  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Zasady kwalifikacji na specjalności.

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie, jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy prowadzenia rozmowy doradczej. Przykładowe miejsca pracy: placówki edukacyjno-oświatowe, działy kadr i działy personalne, instytucje administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucje prowadzące działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym. Będzie rozumiał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury i Doradcy zawodowego (zawody te są wpisane do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901 i 242304).

  • Edukacja artystyczna i medialna

Absolwent będzie posiadał przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.

Przykładowe miejsca pracy: szkoła podstawowa i średnia - nauczyciel plastyki (tylko osoby, które ukończyły studia I stopnia i otrzymały przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne); instytucje artystyczne (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucje medialne i medialno-edukacyjne (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz każda instytucja kulturalna, edukacyjna czy usługowa, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

  • Studia nad dzieckiem i rodziną

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej, pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności przeżywających kryzysy i trudności. Będzie zdolny analizować z perspektywy interdyscyplinarnej czynniki zagrożenia dziecka i rodziny i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Absolwent będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

Przykładowe miejsca pracy: administracja państwowa, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne, firmy szkoleniowe, działy edukacyjne muzeów i innych placówek kultury.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Adult Education-Adult Career and Education Counseling
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Adult Education-Organizing and Conducting Trainings
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Art and Media Education
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Child and Family Studies
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Cultural Animator and Educational-Vocational Advisor in Multicultural society
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Education Policy-Education Manager
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Socioeducational Aspects of Integration and Inclusion
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Transdisciplinary Studies of Culture and Education

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the programme of study, including the learning outcomes defined for the compulsory specialisation. The graduate:
knows and thoroughly understands of the characteristics of ontogenetic human development;
knows and thoroughly understands of the functioning of various educational institutions, their mission, objectives, functions and principles of organization;
knows and thoroughly understands the processes of education, theories of education, upbringing and developmental support;
knows and understands the contemporary directions of the development of pedagogy, its historical and cultural contexts and determinants, as well as types of social relations and their importance in the context of broadly understood education;
knows and understands the diversity of educational environments which include their respective phenomena and processes;
is able to observe various social phenomena, search, collect, process relevant information referring to various sources and apply various criteria for their interpretation;
is able to integrate theoretical knowledge of pedagogy and related disciplines; analyse, diagnose and design practical solutions;
knows and thoroughly understands the principles, concepts and functions of arts and media education;
knows and understands the methods of art education, museum education, as well as the methods used in teaching art at school;
is able to design and carry out educational activities in art-related, museum, school and social spaces taking into account relevant methodology and the needs of different age and social groups;
is able to critically evaluate educational activities in museum spaces and other spheres of contemporary culture.
Students shape their competences during the internships by learning the specifics of work in various artistic and media institutions (museums, theaters, media, radio, television, community centers), with particular emphasis on working with an audience.
They gain knowledge about the work of education and information departments of various artistic and media institutions:
1. They get to know the forms of work of institutions, programmes carried out by them, the legitimacy and efficiency of their actions.
2. Taking part in the preparation of programmes targeted at children, youth and adults, they acquire methodological and teaching skills specific to the work of these institutions.
3. They learn cooperation within a team on programming and implementation of specific educational and artistic tasks.
4. They get to know the specificity of preparing educational and artistic programmes for adults.
They conduct self-evaluation, analysis of their own achievements, identify their strengths and weaknesses.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
egz - Examination
kon - Seminar
pr_ped - Teaching placement
sem - Seminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
First year Education, Art and Media EducationECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MD-Didactic Modulee
MD-Distance teaching methodologyc
MD-Creativity training methodologyc
MD-Art teaching methodologyc
MD-New technologies in educationalc
MD-Internship in artistic and media institutionsc
MD-Contemporary concepts and methods of art educationc
MD-Workschop Artc
MD/KP-Teaching Practice-diagnosis and design of pedagogical30c
Module Specialization 1: Audiovisual culture: art and mediae
MS1-Media education in cyberculturec
MS1-Film and theatre in culturec
MS1-Ethnic art and culturec
MS1-Art of painting: history and theoryc
MS1-Artistic workshopsc
Selected issues of the contemporary artc
MD/KP Module of Teachinge
MD/KP-School Counselingc
MD/KP-Basics of general didacticsc
MBH-Module of Research on Humanistic Perspective9*e
MBH-Philosophy of education16c
MBH-Contemporary pedagogical approaches16c
MBSp-Module of Social Research10*e
MBSp-Culture anthropology16c
MBSp-Evaluation in education16c
MBSp-Methodology of social research16c
Total:198030
First year Education, Child and Family StudiesECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MD/KP-Teaching Practice-diagnosis and design of pedagogical30c
MD/KP Module of Teachinge
MD/KP-School Counselingc
MD/KP-Basics of general didacticsc
MBH-Module of Research on Humanistic Perspective9*e
MBH-Philosophy of education16c
MBH-Contemporary pedagogical approaches16c
MBSp-Module of Social Research10*e
MBSp-Culture anthropology16c
MBSp-Evaluation in education16c
MBSp-Methodology of social research16c
MD-Methodical modulee
MD-Specialisation laboratory – the family and the communityc
MD-Methods of Working with Childrenc
MD-Methods of working with groupc
MD-Methods of working with familyc
MD-Pedagogical practice in the family and the communityc
MS1-Specialisation Module: Child care and family support15*e
MS1-Child care16c
MS1-Child and family needs assessment16c
MS1-Legal basis for child care and family support16c
MS1-Workshop of educational skills16c
Total:349616301616
First year Education, Adult Education-Organizing and Conducting TrainingsECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MD/KP-Teaching Practice-diagnosis and design of pedagogical30c
MD/KP Module of Teachinge
MD/KP-School Counselingc
MD/KP-Basics of general didacticsc
MBH-Module of Research on Humanistic Perspective9*e
MBH-Philosophy of education16c
MBH-Contemporary pedagogical approaches16c
MBSp-Module of Social Research10*e
MBSp-Culture anthropology16c
MBSp-Evaluation in education16c
MBSp-Methodology of social research16c
MD - Didactic module – Adult Educatione
MD - An Analysis of Experiencec
MD - An Analysis of Experiencec
MD - Methodology of adult education Ic
MD - Methodology of adult education IIc
MD - Teaching practice in adult educationc
MS1 - Specialization module - non-formal education - trainer skillse
MS1 - Diagnosis of the training market in Polandc
MS1 - Training design c
MS1 - Development of training competenciesc
MS1 - Intraorganisational models of the training processc
MS1-Didactic workshopsc
MS1-Managing the process of education in the organizationc
Total:198030
First year Education, Adult Education, Adult Career and Education CounselingECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MD/KP-Teaching Practice-diagnosis and design of pedagogical30c
MD/KP Module of Teachinge
MD/KP-School Counselingc
MD/KP-Basics of general didacticsc
MBH-Module of Research on Humanistic Perspective9*e
MBH-Philosophy of education16c
MBH-Contemporary pedagogical approaches16c
MBSp-Module of Social Research10*e
MBSp-Culture anthropology16c
MBSp-Evaluation in education16c
MBSp-Methodology of social research16c
MD - Didactic module – Adult Educatione
MD - An Analysis of Experiencec
MD - An Analysis of Experiencec
MD - Methodology of adult education Ic
MD - Methodology of adult education IIc
MD - Teaching practice in adult educationc
MS1-Specialisation Module-Career guidancee
MS1-Work methodology of a career counsellorc
MS1-Professional development modelsc
MS1-Practical training: Career Counselingc
MS1-Developing competences of a career counselorc
MS1-Contemporary labour marketc
MS1-Career managementc
Total:198030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/