Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska > Kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-KUIBI)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: grecki, hiszpański, polski, włoski
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii (dyscyplina wiodąca) , historia, nauka o sztuce, literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofia

Cechy i cele programu:

W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w wielu jej aspektach, takich jak: literatura, sztuka, refleksja filozoficzna, prawo rzymskie – od starożytności po wiek XXI. Od pierwszego roku studiów studenci uczą się również języków śródziemnomorskich, kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru (włoski, francuski, hiszpański oraz w razie potrzeby nowogrecki) na poziomie B2, dzięki czemu zdobywają niezbędne narzędzie do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy. Studenci zdobywają ponadto znajomość języka łacińskiego oraz mają możliwość poznać język starogrecki. Oba języki są podstawą dla kultury śródziemnomorskiej i jej recepcji. Ponadto studenci mogą fakultatywnie poznać podstawy języka nahuatl.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojckich Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales” w Białej Willi ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji: w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na podstronie internetowej kierunku w ramach Wydziału „Artes Liberales” http://www.cs.al.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To nowatorskie i unikalne ujęcie w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu absolwenci stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Absolwenci cywilizacji śródziemnomorskiej zdobywają ponadto cenne kompetencje związane z umiejętnościami przedstawiania własnych poglądów, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej (zajęcia z kultury prezentacji, sztuki pisania, komunikacji międzykulturowej). Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji (studia II i III stopnia) i rozpoczęcia pracy badawczej (w programie studiów są m.in. zajęcia z interpretacji źródeł oraz metodologii pracy naukowej); są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja srodziemnomorska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Student:

-ma podstawową wiedzę o rodzajach oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą;
- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie i metodologie dyscyplin, które zajmują się studiami nad kulturą;
- ma uporządkowaną wiedzę na temat kultury i języka wybranego regionu Śródziemnomorza;
- ma podstawową wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w zakresie wypracowania metod badań interdyscyplinarnych w kulturoznawstwie i możliwych kierunków rozwoju tych badań;
- posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych;
-posługuje się wybranym językiem Śródziemnomorza na poziomie B2;
- rozumie wagę zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, w tym poszczególnych tradycji Śródziemnomorza;
- zna zasady i formy działalności instytucji kultury mające na celu ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego.

Czas trwania Studiów i liczba punktów ECTS:

180 ECTS i 6 semestrów

Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – łącznie 48 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć praktycznych (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, praktyki) to 87.

Od studentów wymagane jest zaliczenie min. 4 tygodni praktyk (80 godzin), za które student otrzymuje min. 4 ECTS.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Trzeci rok, kulturoznawstwo-cywilizacja srodziemnomorskaECTSwykćwkintzal
Źródła neołacińskie1 lub 6zo
Historia sztuki XIX wieku2zo
Sztuka nowoczesna3 lub 2zo
Język łaciński - gr. zaawansowana - translatorium2 lub 5 lub 4zo
Wprowadzenie do historii i literatury Grecji Nowożytnej9e
Razem:11

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/