Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia polska, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia polska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce.

Specjalność: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej

Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” na studiach drugiego stopnia oferuje studentom zajęcia pozwalające poszerzyć i wzbogacić wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Program uwzględnia zarówno specjalistyczne przedmioty z zakresu polonistycznego kształcenia literackiego i językowego, jak i przedmioty umożliwiające poznanie różnorodnych kontekstów, w których można badać literaturę i kulturę polską. Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” na studiach drugiego stopnia koncentruje się na analizie wielostronnych relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi – na przykładach z zakresu literatury światowej – z innymi niż literacki dyskursami (filozoficznym, naukowym, politycznym, reklamowymetc.), a także na zagadnieniach metodologicznych. Proponuje studentom pogłębione kształcenie kompetencji interliterackich, interartystycznych i interkulturowych, jak też sprawności komunikacyjnych i analitycznych, a także krytycznych w tym zakresie, dzięki specjalistycznym zajęciom o charakterze warsztatowym. Taki charakter mają także zajęcia uczące samodzielnego opracowania tekstu naukowego. Uzupełnieniu i pogłębieniu podstawowych kompetencji translatorskich, nabytych przez studentów na studiach pierwszego stopnia, służy translatorium tekstów naukowych (na poziomie B2+). Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne studenta specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” pozwalają mu na podjęcie studiów trzeciego stopnia, a także czynią go świadomym kreatorem życia kulturalnego regionu, kraju oraz Europy.

Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza

 Student studiów drugiego stopnia specjalności literaturoznawczo-językoznawczej na kierunku filologia polska poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte wcześniej na studiach pierwszego stopnia o specjalistyczne aspekty polonistycznego kształcenia literackiego i językowego. Studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska na specjalności literaturoznawczo-językoznawczej koncentrują się wokół zagadnień metodologicznych oraz specjalistycznych badań literaturoznawczych i językoznawczych. Pogłębionej refleksji teoretycznoliterackiej towarzyszą zajęcia z historii literatury polskiej, zwłaszcza XX i XXI wieku, a także literatury popularnej, komparatystyki i współczesnej krytyki artystycznej. Na studiach drugiego stopnia studenci nabywają również wiedzę i umiejętności z zakresu najważniejszych zagadnień językoznawstwa ogólnego, gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Uzyskane na studiach drugiego stopnia wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalają studentom między innymi na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia polska, specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"
Magisterium na kierunku filologia polska, specjalność język – literatura – kultura
Magisterium na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo - językoznawcza
Magisterium na kierunku filologia polska, specjalność logopedia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

-

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
war - Warsztaty
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowejECTSwykćwwarzal
Komparatystyka dyskursów (filozoficznego, naukowego, politycznego, reklamowego)5e
Media elektroniczne w warsztacie filologa1zo
Poetyka i semiotyka porównawcza3zo
Pisanie tekstu krytycznego (przekazu artystycznego, naukowego i in.)3zo
Teksty literatury dawnej - analiza kontekstowa3zo
Teoria literatury w ujęciu porównawczym5e
Teksty literatury XIX wieku (po 1864 roku) analiza kontekstowa3zo
Teksty literatury XIX wieku (romantyzm) analiza kontekstowa3zo
Teksty literatury współczesnej - analiza kontekstowa3zo
Film w kulturze3zo
Teatr w kulturze3zo
Kontakty polszczyzny z innymi językami dawniej i dziś5e
Leksykalna semantyka porównawcza2zo
Filozofia dla filologii14zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim3
Razem:49
Drugi rok, specjalność literaturoznawczo-językoznawczaECTSwykćwwarzal
Współczesna krytyka artystyczna5 lub 4 lub 330zo
Literatura najnowsza530e
Literatura popularna1330zo
Historia języka polskiego12 lub 10 lub 83030e
Opracowanie językowe tekstu naukowego24zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:189060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/