Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logopedia ogólna i kliniczna > Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne drugiego stopnia

Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne drugiego stopnia (S2-LOG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to studia realizowane od 2014 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych i psychologii. Program studiów stworzony został z połączenia dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:

 • fonetyki, fonologii, patofonetyki
 • kultury języka
 • metodologii badań językowych
 • klasyfikacji, opisu, analizy, interpretacja charakterystycznych zachowań językowych rejestrowanych w poszczególnych zaburzeniach mowy i języka

2. psychologicznych podstawach logopedii, w tym:

 • metodologii badań psychologicznych i ilościowego opracowania wyników badań
 • zachowań pozajęzykowych, rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego pacjentów z poszczególnymi zaburzeniami rozwojowymi lub nabytymi
 • neuropsychologii

3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

 • neurologii, audiologii, foniatrii, dysfagii

4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

 • zaburzeń mowy w afazji i dyzartrii
 • zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami uwarunkowanymi korowo
 • diagnozy i terapii logopedycznej

Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna mają możliwość prowadzenia badań w zakresie:

 • wykorzystania badań przesiewowych i logopedycznych technik diagnostycznych w celu rozpoznania złożonych cech zaburzeń rozwoju mowy i języka u osób w różnym wieku
 • współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Absolwenci drugiego stopnia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

 • nawiązywania w procesie terapeutycznym kontaktu emocjonalnego z pacjentem i jego rodziną, motywowania pacjenta i jego najbliższego środowiska do podjęcia działań usprawniających
 • nawiązywania współpracy z innymi specjalistami (planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii), m.in. lekarzami, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem
 • oceny rodzaju oraz zakresu zaburzenia mowy i języka w: afazji, dyzartrii, niedosłuchach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zaburzeniach korowych
 • doboru metod, narzędzi i technik w diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy i języka – rozwojowymi lub nabytymi.

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii osób z różnymi zaburzeniami mowy (m. in. afazji, dyzartrii, niepłynności mowy).

Absolwent studiów II stopnia zdobywa uprawnienia nauczyciela logopedy i może być zatrudniony w placówkach:
 • w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych,
 • w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych i specjalnych,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznyc.
Ukończenie II stopnia studiów uprawnia również do zatrudnienia w placówkach służby zdrowia.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent może podjąć kształcenie w szkołach doktorskich.

W ramach studiów studenci realizują praktyki logopedyczne w wymiarze 120 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

Aktualny program studiów znajduje się TUTAJ.

Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów.

Absolwent zna i rozumie:
w pogłębionym stopniu teorie naukowe z zakresu językoznawstwa oraz diagnozy i terapii logopedycznej, kryteria klasyfikacji zaburzeń mowy i opóźnień akwizycji systemu językowego i rozwoju mowy, a także najnowsze osiągnięcia i główne kierunki rozwoju ww. dyscyplin;
zaawansowane metody analizy i interpretacji objawów językowych i pozajęzykowych charakterystycznych dla zaburzonego rozwoju mowy i nabytych zaburzeń mowy, a także metody korygowania wad wymowy u dzieci i dorosłych oraz stymulowania rozwoju mowy u dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami;
prawne, społeczne i etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu logopedy, a także prawną, społeczną, kulturową i ekonomiczną sytuację pacjentów oraz możliwości realizacji ich potrzeb;
strukturę i funkcjonowanie placówek sprawujących opiekę logopedyczną w Polsce i zagranicą (oświatowych i służby zdrowia), a także organizację pracy logopedy w różnych typach placówek oraz podstawowe i zaawansowane narzędzia diagnostyczne i pomoce terapeutyczne;
POTRAFI:
we właściwy sposób oceniać, krytycznie analizować, syntetyzować i interpretować objawy językowe i pozajęzykowe charakterystyczne dla zaburzonego rozwoju mowy i nabytych zaburzeń mowy, a także wyniki medycznych badań laboratoryjnych i aparaturowych oraz logopedycznych testów diagnostycznych;
dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia w podejmowanych zadaniach terapeutyczno-logopedycznych, posługiwać się wyspecjalizowaną aparaturą badawczą i zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w celu pozyskiwania danych lub analizy danych;
w sposób zgodny z przyjętymi standardami komunikacyjnymi stosowanymi w opiece logopedycznej i medycznej przekazywać pacjentowi i/lub jego opiekunom informacje o stanie jego mowy, określać zasady i warunki współpracy, przedstawiać program postępowania logopedycznego;
odpowiednio i samodzielnie planować postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne, dokumentować zajęcia logopedyczne, opracować i realizować działania terapeutyczne i usprawniające, uwzględniające możliwości i potrzeby pacjenta, a także oceniać skuteczność stosowanych metod i weryfikować je w zależności od efektów;
pracować w zespole, współpracować z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w zakresie stawiania diagnozy oraz planowania i weryfikowania terapii logopedycznej;
JEST GOTÓW DO:
krytycznej oceny teorii i metod stosowanych w logopedii, w tym w naukach medycznych i społecznych, a także do formułowania i proponowania własnych rozwiązań w prowadzeniu badań logopedycznych oraz w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym;
podejmowania odpowiedzialnych działań diagnostyczno-terapeutycznych, mając świadomość zależności między skutecznością działania a wyborem właściwej metody terapii;
umiejętnego rozpoznania sytuacji emocjonalno-społecznej pacjenta i jego rodziny, a także rozwiązania trudności wynikających z tej sytuacji, będąc świadomym praw pacjenta i respektując je;
przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także promowania wzorców poprawnej polszczyzny, poprawnej wymowy oraz działań z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/