Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Chemia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-CH)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia prowadzone są w języku polskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 6

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 180

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.

Szczegółowy program studiów: tutaj

Program studiów realizowany na kierunku Chemia, pierwszego stopnia, obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki.

W trakcie studiów licencjackich student może w ramach przedmiotów obowiązkowych wybrać indywidualną ścieżkę studiowania. Przedmioty obowiązkowe są proponowane w dwóch wersjach: na poziomie A, który zawiera minimum programowe oraz na poziomie B, który jest programem rozszerzonym. Poza zestawem obowiązkowych przedmiotów, niezbędnych dla wszechstronnego wykształcenia, wiele pozostałych zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych studenci wybierają sami, dbając o uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, przypisanych do każdego przedmiotu i typu zajęć.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemia:

  • posiada rzetelną wiedzę w zakresie ogólnych zagadnień z głównych dziedzin chemii: ogólnej, kwantowej, analitycznej, fizycznej, organicznej, bionieorganicznej, nieorganicznej, spektroskopii molekularnej, krystalografii i analizy struktury związków oraz technologii chemicznej;
  • zna postawy wyższej matematyki oraz fizyki, niezbędne w zaawansowanej edukacji chemicznej;
  • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
  • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
  • potrafi umiejętnie planować i wykonywać podstawowe badania i doświadczenia w dziedzinie chemii, a także posiada umiejętność obserwacji oraz krytycznej oceny własnych wyników i dyskusji błędów pomiarowych;
  • potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze w ramach danej specjalności chemicznej konieczne dla wyjaśnienia postawionego problemu, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych;
  • potrafi korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
  • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
  • jest przygotowany do wyrażania opinii dotyczących kwestii zawodowych oraz argumentowania na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów;
  • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych.

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych i badawczych o profilach chemicznych lub pokrewnych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z chemii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

I) 8 najważniejszych efektów kształcenia
1) Rozumie rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jej wkład w rozwój naszej cywilizacji.
2) Zna podstawowe pojęcia matematyczne i rozumie znaczenie matematyki jako fundamentu nauk ścisłych.
3) Zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii.
4) Potrafi zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych.
5) Potrafi posługiwać się metodami matematycznymi do rozwiązywania wybranych problemów chemicznych i fizycznych.
6) Umie wykorzystać i zastosować poznane prawa fizyki w analizie wybranych problemów chemicznych i fizycznych.
7) Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień chemicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także korzystając z różnych źródeł.
8) Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
II) Wymiar studiów w punktach ECTS: 180, liczba semestrów: 6.
III) Odniesienie do standardu kształcenie nauczycieli - nie dotyczy.
IV) Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 145,5 ECTS; zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria, ćwiczenia rachunkowe i zajęcia projektowe): 83,5 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru: 161,5 ECTS.
V) Informacja o praktykach - odbycie praktyk jest oferowane studentom, przy czym praktyki nie są obowiązkowe (czas trwania praktyki: 3 tygodnie, 3 ECTS).
W przypadku zaliczenia przez studenta praktyk uzyskuje on następujące kompetencje:
a) Posiada umiejętność skutecznego komunikowania się w zakładzie pracy.
b) Zna zarys struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
psem - Proseminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/