On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish philology, full-time first cycle programme

Polish philology, full-time first cycle programme (S1-FP)

(in Polish: Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Kształcenie na kierunku filologia polska ma na celu umożliwienie podjęcia specjalistycznych studiów z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska nakierowane są przede wszystkim na potrzeby studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Podstawową formę zajęć stanowią ćwiczenia, wymagające aktywności wszystkich uczestników spotkań.

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska zdobywają wiedzę ogólnohumanistyczną oraz szczegółową wiedzę z zakresu nauki o literaturze polskiej i nauki o języku polskim, pozwalającą na podjęcie studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowywani są także do prowadzenia podstawowych badań w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo. Uczą się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych oraz religijnych. Poznają istotę procesu historycznoliterackiego, uczą się rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, pisać rozprawki naukowe, brać udział w debatach, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, dokonują analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów należących do różnych odmian współczesnej i historycznej polszczyzny. Nabywają kompetencje pozwalające na samodzielną ocenę wartości artystycznej, językowej i poznawczej dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą oraz literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej. Kandydaci zakwalifikowani na studia powinni wybrać specjalność podczas składania dokumentów, przy czym na specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej może zostać przyjętych 50 osób. W wypadku większej liczby zainteresowanych o przyjęciu na tę specjalność decydować będzie wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska.

Niezależnie od wybranej specjalności studenci kierunku filologia polska mają możliwość zdobycia umiejętności i kompetencji zawodowych pozwalających odnaleźć się na krajowym rynku pracy. Na początku drugiego semestru pierwszego roku studenci wybierają jedną z pięciu specjalizacji:

  • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów,
  • filologia dla mediów,
  • specjalizacja translatorska,
  • specjalizacja nauczycielska,
  • specjalizacja glottodydaktyczna.

Kształcenie na wybranej specjalizacji trwa dwa lata i wiąże się z koniecznością odbycia praktyk kierunkowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska po ukończeniu specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów są przygotowani do pracy w charakterze edytorów dzieł literackich oraz innych tekstów kultury, korektorów, adiustatorów i redaktorów w redakcjach czasopism, wydawnictwach książkowych, a także w portalach internetowych. Osoby, które realizowały specjalizację filologia dla mediów, gotowe są do podjęcia pracy na rynku medialnym, zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z public relations. Absolwenci specjalizacji translatorskiej mogą pracować jako tłumacze i redaktorzy przekładów. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej lub glottodydaktycznej absolwenci kierunku filologia polska posiadają kompetencje uprawniające do podjęcia pracy w szkole, pod warunkiem ukończenia pełnego cyklu kształcenia, a więc kontynuowania specjalizacji nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia. Ponadto absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Wszystkie zajęcia polonistyczne odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie Wydziału Polonistyki, w zakładce „Studia”.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Polish Philology, specjality: Literary Studies and Linguistics
First cycle degree - licencjat - in Polish Philology, specjality: Polish Literature and Culture in the European and Mundial Perspective

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kint - E-learning course
praktyka - Placement
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year, Literary Studies and LinguisticsECTSlectclkintpraktykaexam
Workplace health and safety0.54c
Intellectual property rights - basic course0.54c
History of Old Polish and Enlightenment Literature1106060e
Poetics with Elements of Literary Theory2e
Ancient and Biblical Traditions in Literature3330g
Auxiliary Sciences of Polish Philology: Introduction to Literature Studies4g
Literary Phenomena of the Present Dayg
Polish Descriptive Grammar 1g
Culture of Polish Languagee
Lexicographyg
Polish Vocabulary in 21st Centuryg
Stylisticsg
Introductory courses for Polish Studies: Introduction to Sychronic Linguisticsg
Information Technologyg
Introduction to Latin560g
General university courses2.5
Total:21.5601508

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/