On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish philology, full-time first cycle programme

Polish philology, full-time first cycle programme (S1-FP)

(in Polish: Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest wykształcenie absolwentów wykwalifikowanych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na podjęcie specjalistycznych studiów literaturoznawczych i językoznawczych, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska są̨ nakierowane na studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi, a preferowaną formę zajęć stanowią ćwiczenia, wymagające aktywności wszystkich uczestników spotkań. Studenci mają także możliwość włączania się w działania prowadzone przez liczne koła naukowe.

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą oraz literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej. Kandydaci zakwalifikowani na studia powinni wybrać specjalność podczas składania dokumentów, z tym że: na specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej może zostać przyjętych 50 osób. W wypadku większej liczby zainteresowanych o przyjęciu na tę specjalność decydować będzie wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia polska pozwalają na zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych głównie na rynku krajowym. W związku z tym dużą uwagę poświęca się kształceniu w ramach pięciu specjalizacji. Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje: edytorstwonaukowe i redakcję tekstu dla polonistów, filologię dla mediów, translatorską oraz dające uprawnienia nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej: nauczycielską i glottodydaktyczną. Na początku drugiego semestru pierwszego roku należy wybrać jedną spośród nich. Programy specjalizacji realizowane są na drugim i trzecim roku studiów. Wiążą się z nimi także praktyki kierunkowe, które studenci powinni zrealizować na trzecim roku studiów.

Wszystkie zajęcia polonistyczne odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie: http://www.polon.uw.edu.pl/, w zakładce „studia”.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska mają wiedzę ogólnohumanistyczną i szczegółową wiedzę z zakresu nauki o literaturze polskiej i nauki o języku polskim, pozwalającą im podjąć studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowani są także do prowadzenia podstawowych badań w dyscyplinach: literaturoznawstwo i językoznawstwo. Po ukończeniu studiów absolwenci umieją rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury (również w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych czy religijnych), rozumieją istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniają i potrafią definiować historyczne style i poetyki, umieją pisać rozprawki naukowe, brać udział w debatach, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Potrafią również zgłębiać najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, dokonywać analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów należących do różnych odmian współczesnej i historycznej polszczyzny. Umieją samodzielnie oceniać wartość artystyczną, językową i poznawczą dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Ponadto absolwenci specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów są przygotowani do pracy w charakterze edytorów dzieł literackich i innych tekstów kultury, korektorów, adiustatorów i redaktorów w redakcjach czasopism, wydawnictwach książkowych oraz portalach internetowych.

Absolwenci specjalizacji filologia dla mediów są gotowi do podjęcia pracy na rynku medialnym, a zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z public relations.

Absolwenci specjalizacji translatorskiej mogą pracować jako tłumacze i redaktorzy przekładów.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej mają kompetencje do podjęcia pracy w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII w charakterze nauczyciela języka polskiego. Dzięki realizacji programu studiów drugiego stopnia mogą zdobyć uprawnienia do nauczania szkołach ponadpodstawowych.

Specjalizacja glottodydaktyczna z kolei przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w charakterze lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Polish Philology, specjality: Literary Studies and Linguistics
First cycle degree - licencjat - in Polish Philology, specjality: Polish Literature and Culture in the European and Mundial Perspective

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kint - E-learning course
praktyka - Placement
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year, Literary Studies and LinguisticsECTSlectclkintpraktykaexam
Workplace health and safety0.54c
Intellectual property rights - basic course0.54c
History of Old Polish and Enlightenment Literature1106060e
Poetics with Elements of Literary Theory2e
Ancient and Biblical Traditions in Literature3330g
Auxiliary Sciences of Polish Philology: Introduction to Literature Studies4g
Literary Phenomena of the Present Dayg
Polish Descriptive Grammar 1g
Culture of Polish Languagee
Lexicographyg
Polish Vocabulary in 21st Centuryg
Stylisticsg
Introductory courses for Polish Studies: Introduction to Sychronic Linguisticsg
Information Technologyg
Introduction to Latin560g
General university courses2.5
Total:21.5601508

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/