Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Gospodarka przestrzenna > Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-GP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek Gospodarka przestrzenna przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych a także dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne

Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Gospodarka przestrzenna ze względu na swój interdyscyplinarny charakter jest atrakcyjna dla studentów. Zarówno w planowaniu przestrzennym, jak i w dokonywanych wyborach strategicznych (w administracji i biznesie) coraz większe znaczenie przywiązuje się do zagadnień środowiska przyrodniczego. Widoczne jest to w polityce UE, różnych strategiach krajowych, a także w rozwoju teorii lokalizacji działalności gospodarczej, czy literaturze dotyczącej migracji ludzi.

Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje następujące formy kształcenia: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, zajęcia terenowe oraz seminaria i proseminaria z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo, turyzm, urbanistyka.

Cechą charakterystyczną studiów na WGSR, jest położenie nacisku na relacje człowiek-środowisko. Współpraca nauczyciel – student realizowana jest poprzez udział studentów w różnorodnych projektach naukowych, co przygotowuje studentów do samodzielnej pracy badawczej.

Przez cały okres studiów zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów (bez podziału na ścieżki, specjalności itp.).

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna uzyskują tytuł zawodowy licencjata na kierunku gospodarka przestrzenna.

Większość zajęć kierunku odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w dwóch budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty). Student w trakcie rejestracji sam ustala plan swoich zajęć (zgodnie z ramowym planem zajęć).

Zajęcia terenowe odbywają się częściowo na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka, a także w innych regionach Polski, np. w Tatrach, na Suwalszczyźnie i Podlasiu.

W trakcie trwania studiów student musi odbyć 120 godz. praktyk zawodowych.

Absolwent ma ogólną wiedzę dotyczącą gospodarki przestrzennej oraz jej relacjach z innymi dyscyplinami; posiada wiedzę o administracji terytorialnej oraz podejmowanych przez nią działaniach w zakresie zagospodarowania przestrzeni i zarządzania strategicznego w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej; wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji, prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka; potrafi tworzyć koncepcje rozwoju wybranych obszarów (projekty urbanistyczny zagospodarowania terenu, wstępna dokumentacja urbanistyczna); potrafi wskazać lokalizację różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, a także obszary, których środowisko przyrodnicze i kulturowe powinno podlegać ochronie; potrafi redagować plany, programy i strategie; jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach prywatnych.

Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub podyplomowych na kierunku Gospodarka przestrzenna, lub kierunkach pokrewnych, np.: geografia, ochrona środowiska, urbanistyka, studia nad rozwojem, studia miejskie.

Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna podejmują pracę m.in. w: firmach prywatnych związanych z planowaniem przestrzennym, strategiami lokalnymi i regionalnymi, badaniami społecznymi; administracji centralnej i samorządowej; instytucjach i organizacjach społecznych. ma przygotowanie do pracy w zespołach wykonujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; na poziomie elementarnym – w instytucjach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w monitoringu środowiska przyrodniczego; w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w instytucjach planistycznych; w agencjach rozwoju; w firmach konsultingowych i doradczych; w agencjach promocji oraz w organizacjach pomocowych. Absolwenci znajdują również zatrudnienie w pracowniach zagospodarowania przestrzennego.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku gospodarka przestrzenna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się

Wiedza: absolwent zna i rozumie
- współczesne doktryny, teorie i poglądy dotyczące samorządu terytorialnego, zarządzania strategicznego, ładu przestrzennego, projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego oraz ich ewolucji, a także podaje przykłady istotnych dla danej dyscypliny naukowej badań;
- rolę analiz ilościowych, procedur, narzędzi programisty przydatną w rozwiązywaniu praktycznych problemów planistycznych i w opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych, służących zarządzaniu strategicznemu w organizacjach publicznych;
- podstawowe procesy zachodzące w przestrzeni miasta i regionu miejskiego (ujęcie historyczno-urbanistyczne); wie, jakie generują one potrzeby w zakresie praktyki planistycznej, zarządzania i procesów politycznych, a także rozumie ich wpływ na koszty społeczne oraz ekonomiczne funkcjonowania przestrzeni;
- specyfikę obecnego kształtu samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu rozwoju kapitału społecznego, ludzkiego oraz uwarunkowań prawno-ustrojowych oraz rozumie podstawowe różnice w tym zakresie w stosunku do innych krajów europejskich;
- procedury prawne i organizacyjne wymagane przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzennego lub społeczno-gospodarczego, a także zna normy prawne, organizacyjne i etyczne służące osiąganiu ładu przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym;
- procedury, zasady, sposoby prowadzenia negocjacji i mediacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego;
- zasady rozwijania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie planowania przestrzennego lub społeczno-gospodarczego oraz podstawowe pojęcia dotyczące prawa autorskiego, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
- rolę teorii ekonomicznych przydatną w rozwiązywaniu praktycznych problemów planistycznych i w opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych, służących zarządzaniu strategicznemu w organizacjach publicznych;
- podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia prawne przydatne w rozwiązywaniu praktycznych problemów planistycznych i w opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych, służących zarządzaniu strategicznemu w organizacjach publicznych;
- zna i rozumie metody i teorie z zakresu nauk społecznych niezbędnych w gospodarce przestrzennej.

Umiejętności: absolwent potrafi
- wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania;
- prawidłowo interpretować kształtowane przez samorząd terytorialny procesy przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju oraz korzyści ogólnospołecznych;
- wskazać optymalną z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego lokalizację różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, a także obszary, których środowisko przyrodnicze i kulturowe powinno podlegać ochronie;
- rozważyć argumenty podmiotów i grup o zróżnicowanych oczekiwaniach wobec przestrzeni i zaproponować najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego rozwiązanie w skali lokalnej, regionalnej lub ponadregionalnej;
- dobrać i zastosować różnorodne narzędzia, w tym planistyczne, służące poprawie strategicznego zarządzania przestrzenią oraz krytycznie ocenić ich skuteczność w aktualnie obowiązujących ramach prawno-instytucjonalnych;
- stworzyć plany przestrzenne i narzędzia zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych i regionalnych, a następnie prognozować efekty ich wdrożenia bądź realizacji;
- zgromadzić informacje o danym terenie, zaprojektować badanie, dobrać literaturę przedmiotu i źródła oraz zinterpretować zebrane dane, wyciągnąć wnioski i sformułować ocenę;
- zaplanować i zorganizować zespołową pracę nad tworzeniem koncepcji rozwoju wybranych obszarów (planowanie strategiczne i urbanistyczne);
- tworzyć narzędzia planowania w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, a także na różnych poziomach zarządzania: strategicznym, operacyjnym i wdrożeniowym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz zasadami formalnymi;
- w sposób jasny i precyzyjny (z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii) informować o zjawiskach i procesach przestrzennych, a także zaprezentować je różnym odbiorcom, w tym decydentom oraz opinii publicznej;
- posługiwać się terminologią z zakresu planowania strategicznego lub urbanistyki w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie co najmniej B2;
- rozumie potrzebę ciągłego poszerzania kompetencji, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
- pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne;
- aktywnego udziału we współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, innymi decydentami, podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami, w tym do koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty w przestrzeni;
- podjęcia odpowiedzialności związanej z realizacją zadań planistycznych lub zarządczych;
- rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych zgodnie z normami profesjonalnymi i etycznymi;
- krytycznej oceny nabytej wiedzy i umiejętności oraz poszerzania kompetencji zawodowych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr_zaw - Praktyka zawodowa
psem - Proseminarium
sem_lic - Seminarium licencjackie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr trzeciego roku, gospodarka przestrzennaECTSwykćwkonpr_zawpsemsem_liczal
Ekonomika miast i regionówzo
Oceny oddziaływania na środowisko31530e
Praktyka w gminie3120zo
Seminarium licencjackie II1330z
Razem:19153012030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/