Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem > Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem stacjonarne,

Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem stacjonarne, (S2-JIS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Język i Społeczeństwo to interdyscyplinarne studia II stopnia.

JiS kształci specjalistów i specjalistyki, którzy:

  • posiadają pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania oraz specyfice dyskursów społecznych i specjalistycznych,
  • posiadają umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy oraz interpretacji danych i informacji,
  • potrafią zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach społecznych, w tym: zawodowych.

Studia trwają 4 semestry i mają wartość 120 ECTS.

Oryginalność kierunku Język i społeczeństwo wynika z połączenia wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych (wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym) z metodologią stosowanej przez obie nauki oraz z praktyką analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych. W programie studiów ważne jest kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się, co jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed społeczeństwem opartym na wiedzy.

W trakcie studiów studentki i studenci uczą się jak:

  • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną
  • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje
  • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny; badania korpusowe; analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna)
  • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata
  • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (np. z zakresu płci, gospodarki, kultury, reklamy)
  • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu
  • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem
  • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych
  • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium
  • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych
  • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów
  • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych.

Absolwenci i absolwentki JiS mają wszechstronną, wieloaspektową wiedzę teoretyczną, metodologiczną i praktyczną z zakresu komunikowania społecznego i analizy dyskursu, potrafią poddawać ją krytycznej ewaluacji oraz stosować w życiu zawodowym i społecznym. Są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej kreatywnego realizowania zadań związanych z komunikacją w takich obszarach jak:

  • media
  • instytucje kultury
  • ośrodki badania opinii
  • organizacje pożytku publicznego
  • instytucje administracji publicznej
  • agencje reklamowe, marketingowe i brandingowe

Interdyscyplinarny charakter JiS sprawia, że absolwentka/absolwent zdobywa umiejętności pożądane na rynku pracy wymagającym elastyczności, kreatywności i samodzielności.

Zajęcia odbywają się w budynkach Wydziału Socjologii (ul. Karowej 18) oraz Instytutu Lingwityki stosowanej (ul. Dobra 55).

Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie kierunku.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)
K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk
K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach
K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych
K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego
K_K02 potrafi zainicjować i czynnie uczestniczyć w projektach społecznych
K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych, łącznie z danymi pozyskanymi w Internecie
K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi
K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym
K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych
K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się
K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa
K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych
K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego
K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej
K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania
K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych
K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów
K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii
K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne
K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi
K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych
K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych
K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych
K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2+) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami
K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych
K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji
K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych
K_U06 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji
K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych
K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa
K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem
K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym na poziomie B2+, również z wykorzystaniem nowych technologii

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/