On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Education (S1-PED)

(in Polish: Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish
  • Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Kierunek Pedagogika na studiach pierwszego stopnia obejmuje różne specjalności z zakresu pedagogiki zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Organizacja tych specjalności ma strukturę modułową, co sprzyja wdrażaniu założeń misji i strategii. Taka konstrukcja programowa ma bowiem z jednej strony sprzyjać integrowaniu wiedzy i podnoszeniu jakości kształcenia w zgodzie z ideą interdyscyplinarności, z drugiej zaś – stwarzać dogodne warunki dla dostosowywania treści kształcenia do potrzeb i zainteresowań studentów, także tych potrzeb, które wynikają ze zmieniającego się rynku pracy.

Lista specjalności

  • Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych;
  • Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna;
  • Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie.

Zasady kwalifikacji na specjalności

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem akademickim. Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych

Absolwent posiada podstawową wiedzę o człowieku dorosłym funkcjonującym w kontekście życia społecznego, dążącym do rozwoju zawodowego i osobistego. Absolwent ma wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, czynników determinujących ten proces, systemu edukacji dorosłych (edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej), a także posiada wiedzę o strukturze organizacji, jej funkcjonowaniu, kulturze środowiska pracy i edukacji.

Jako specjalista do spraw organizacji edukacji dorosłych, absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, w firmach szkoleniowych, w redakcjach portali edukacyjnych, w agencjach zatrudnienia, w działach HR, marketingu i reklamy, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia.

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnorodnych obszarów kultury i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz animacji społeczno-kulturalnej w Polsce i na świecie. Program studiów harmonijnie łączy wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi. W trakcie studiów studentki i studenci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych warsztatach i projektach animacyjnych w obszarze społeczno - kulturalnym oraz odbycia praktyk w instytucjach kultury i organizacjach społecznych.

Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu Pedagoga animacji kulturalnej oraz Animatora kultury. Kwalifikacje te dają podstawę do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach społecznych i instytucjach samorządowych oraz przygotowują do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Program specjalności koncentruje się w szczególności na działaniach i programach wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy, pomocy dzieciom krzywdzonym, uzależnieniach i pomocy ich ofiarom, orzecznictwie w interesie osób wykluczonych, np. dzieci z zagrożonych środowisk.

Absolwenci studiów mogą podejmować pracę, jako specjaliści, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy uliczni, asystenci rodzinni, animatorzy i twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Adult education- Organizing Teaching for Adults
First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Culture Animation and Informal, Non-formal and Alternative Education
First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Culture animation and non-formal education
First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Socio-educational child and family assistance
First cycle degree – licencjat - in education, speciality:Support and Therapy of People with Disability. Studies in Special Education

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1. Learning outcomes for the programme:
The graduate:
• knows and understands the history of pedagogy as a scientific discipline, its key paradigms and core terminology;
• knows and understands the interdisciplinary nature of pedagogy, its applied character, the division into sub-disciplines and its relationship with other disciplines of science: philosophy, psychology, sociology and medicine;
• knows and understands the logic of research procedures in pedagogy, methods of research specific to pedagogy as well as those borrowed from other disciplines of social sciences and humanities, the principles of presentation and critical analysis of research findings;
• knows and understands the patterns of biological and psychological development of the human being and the methods of supporting this development;
• knows and understands the history, structure, functions and principles of care and education institutions as well as the methods of their design, reform and evaluation;
• is able to conceptualise pedagogical problems using known theories within the social sciences and humanities;
• can critically use a variety of sources of pedagogical knowledge, present various perspectives and compare them critically;
• can design and conduct a simple applied research study ( diagnosis, evaluation or action research) and communicatively present its results using information and communication techniques.
Competences:
Specialisation: Social and cultural animation
Students of social and cultural animation undertake their practice at institutions engaged in education and animation activities in the local community, as well as at other institutions, associations, foundations operating in the field of animation, education and culture. During practice, students shape their educational competence by:
1) getting acquainted with the specificity of the institution where the practice is taking place, including: getting to know the tasks carried out (e.g. the educational ones), the functioning of the institution, the process of fundraising, the organization of work of the participants and the employees of the institution, as well as the records kept;
2) observation of the actions taken by the tutor and other employees of the institution, the course of activity taken by the institution, the methods and forms of work, and processes of interpersonal and social communication;
3) participation in current activities of the institution, with particular emphasis on actions related to the organization of work, planning and carrying out of the activities, preparation of resources and materials;
4) analysis and interpretation of observed or experienced situations and events, with particular emphasis on keeping record of the course of practice, discussing the experience gained with other students, consultations with the tutor and the implementation of assigned tasks (e.g. making a diagnosis of the institution).

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
egz - Examination
kon - Seminar
kint - E-learning course
lab - Lab
pr_ped - Teaching placement
sem - Seminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year Education, Adult Education- Organizing Teaching for AdultsECTSlectclegzkonkintlabpr_pedsemwarexam
Workplace health and safety0.54c
The elements of intellectual property rights for Education Faculty students0.54c
MBiP - Human biological development – conditions and needs030c
MBiP-Module of biomedical and psychological basis of pedagogy15*e
MBiP - Developmental Psychology - lecture030c
MBiP – Introduction to psychology30c
MK-Directional Modulee
MK-Elements of law for educators30c
MK - Professional Ethics in Education30c
MK-Pedagogical practicec
MK-Child and family support systemsc
MS1-Specialization module - the basics of andragogy15*e
MS1-Educational forms of supporting adult development30c
MS1 - Adult education in Poland – history and the present30c
MS1 – Pedagogical practice – study visits30c
Techniques of arranging educational events60c
Introduction to Andragogy30c
MTP - Module - Pedagogical theories15*e
MTP - Social Pedagogy - lecture30c
MTP - Social Pedagogy - lecture30c
MTP-An introduction to pedagogy30c
Information technologies IT230g
Total:4827430430303060
First year Education, Revalidation Pedagogy. Support and Therapy of People with Disability. Studies in Special EducationECTSlectclegzkonkintlabpr_pedsemwarexam
Workplace health and safety0.54c
The elements of intellectual property rights for Education Faculty students0.54c
MBiP - Human biological development – conditions and needs030c
MBiP-Module of biomedical and psychological basis of pedagogy15*e
MBiP - Developmental Psychology - lecture030c
MBiP – Introduction to psychology30c
MK-Directional Modulee
MK-Elements of law for educators30c
MK - Professional Ethics in Education30c
MK-Pedagogical practicec
MK-Child and family support systemsc
MS1- Support of family and environment of the person with disabilitye
Communication with a disabled personc
MS1 - Basic concepts of social work and social policyc
Work with social environmentc
MS1- Family with a disabled personc
DP-Basics of the psycho-educational diagnosisc
MTP - Module - Pedagogical theories15*e
MTP - Social Pedagogy - lecture30c
MTP - Social Pedagogy - lecture30c
MTP-An introduction to pedagogy30c
Information technologies IT230g
Total:33244430
First year Education, Socio-Educational Child and Family AssistanceECTSlectclegzkonkintlabpr_pedsemwarexam
Workplace health and safety0.54c
The elements of intellectual property rights for Education Faculty students0.54c
MBiP - Human biological development – conditions and needs030c
MBiP-Module of biomedical and psychological basis of pedagogy15*e
MBiP - Developmental Psychology - lecture030c
MBiP – Introduction to psychology30c
MK-Directional Modulee
MK-Elements of law for educators30c
MK - Professional Ethics in Education30c
MK-Pedagogical practicec
MK-Child and family support systemsc
MS1-Specialisation Module - Child Care and Family Support15*e
Children of the world - research and support projectsc
MS1 - Forma of assistance for children and families in Poland and the EUc
MS1-Child care30c
MS1-Observational pedagogical practice30c
MS1-CHILD AND FAMILY NEEDS ASSESSMENT30c
MS1-Legal basis for child care and family support30c
MS1 - Workshop of educational skillsc
DRŚ - Specialisation Module 2 - The child in the family and the community15*e
DRŚ-Introduction to social work30c
DRŚ-Social Policyc
DRŚ-Family Knowledgec
Information technologies IT230g
Total:48214304303030
First year Education, Culture Animation and Non-formal EducationECTSlectclegzkonkintlabpr_pedsemwarexam
Workplace health and safety0.54c
The elements of intellectual property rights for Education Faculty students0.54c
MBiP - Human biological development – conditions and needs030c
MBiP-Module of biomedical and psychological basis of pedagogy15*e
MBiP - Developmental Psychology - lecture030c
MBiP – Introduction to psychology30c
MK-Directional Modulee
MK-Elements of law for educators30c
MK - Professional Ethics in Education30c
MK-Child and family support systemsc
MM-Technical tools of animation and informal educationc
Special Module 1: Theories and assumptions of animation and informal educatione
MS1- Informal education and animation in Poland and in the worldc
Media in animation and informal education30c
Learning styles30c
MS1-Theory of socio-cultural animation30c
MS1- Theory of informal educationc
Theoretical basics of knowledge on animation and non-formal educationc
MTP - Module - Pedagogical theories15*e
MTP - Social Pedagogy - lecture30c
MTP - Social Pedagogy - lecture30c
MTP-An introduction to pedagogy30c
Information technologies IT230g
Total:3327443060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/