On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish philology, full-time first cycle programme

Polish philology, full-time first cycle programme (S1-FP)

(in Polish: Filologia polska, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

W turze sierpniowo-wrześniowej kwalifikacja prowadzona jest tylko na specjalność literaturoznawczo-językoznawczą.

Kształcenie na kierunku filologia polska ma na celu umożliwienie podjęcia specjalistycznych studiów z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska nakierowane są przede wszystkim na potrzeby studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Podstawową formę zajęć stanowią ćwiczenia, wymagające aktywności wszystkich uczestników spotkań.

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska zdobywają wiedzę ogólnohumanistyczną oraz szczegółową wiedzę z zakresu nauki o literaturze polskiej i nauki o języku polskim, pozwalającą na podjęcie studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowywani są także do prowadzenia podstawowych badań w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo. Uczą się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych oraz religijnych. Poznają istotę procesu historycznoliterackiego, uczą się rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, pisać rozprawki naukowe, brać udział w debatach, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, dokonują analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów należących do różnych odmian współczesnej i historycznej polszczyzny. Nabywają kompetencje pozwalające na samodzielną ocenę wartości artystycznej, językowej i poznawczej dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą oraz literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej. Kandydaci zakwalifikowani na studia powinni wybrać specjalność podczas składania dokumentów, przy czym na specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej może zostać przyjętych 50 osób. W wypadku większej liczby zainteresowanych o przyjęciu na tę specjalność decydować będzie wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska.

Niezależnie od wybranej specjalności studenci kierunku filologia polska mają możliwość zdobycia umiejętności i kompetencji zawodowych pozwalających odnaleźć się na krajowym rynku pracy. Na początku drugiego semestru pierwszego roku studenci wybierają jedną z pięciu specjalizacji:

  • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów,
  • filologia dla mediów,
  • specjalizacja translatorska,
  • specjalizacja nauczycielska,
  • specjalizacja glottodydaktyczna.

Kształcenie na wybranej specjalizacji trwa dwa lata i wiąże się z koniecznością odbycia praktyk kierunkowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska po ukończeniu specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów są przygotowani do pracy w charakterze edytorów dzieł literackich oraz innych tekstów kultury, korektorów, adiustatorów i redaktorów w redakcjach czasopism, wydawnictwach książkowych, a także w portalach internetowych. Osoby, które realizowały specjalizację filologia dla mediów, gotowe są do podjęcia pracy na rynku medialnym, zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z public relations. Absolwenci specjalizacji translatorskiej mogą pracować jako tłumacze i redaktorzy przekładów. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej absolwenci kierunku filologia polska posiadają kompetencje uprawniające do podjęcia pracy w szkole, pod warunkiem ukończenia pełnego cyklu kształcenia, a więc kontynuowania specjalizacji nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia. Ponadto absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Wszystkie zajęcia polonistyczne odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie Wydziału Polonistyki, w zakładce „Studia”.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Polish Philology, specjality: Literary Studies and Linguistics
First cycle degree - licencjat - in Polish Philology, specjality: Polish Literature and Culture in the European and Mundial Perspective

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the study programme, including the learning outcomes defined for the obligatory specialisation.

Knowledge: the graduate knows and understands:
- culture-shaping role of literary (historical-literary, theoretical-literary, comparative) reflection
- culture-shaping role of linguistic (synchronic and diachronic) reflection
- historical and modern terminologies, theories, and methodologies in the field of the history of Polish literature, literary theory, poetics, and comparative studies
- historical and modern terminologies, theories, and methodologies in the field of the descriptive grammar of the Polish language, culture of the Polish language, historical grammar of the Polish language, diachronic and synchronic linguistics

Skills: the graduate can:
- independently acquire knowledge and develop research skills in preparation for undertaking scientific research guided by a research supervisor, as well as search, analyse, evaluate, select, integrate information from written and electronic sources and use it in their research in the field of the history of Polish literature, poetics, literary theory, and comparative studies
- independently acquire knowledge and develop research skills in preparation for undertaking scientific research guided by a research supervisor, as well as search, analyse, evaluate, select, integrate information from written and electronic sources and use it in their research in the field of descriptive grammar of the Polish language, culture of the Polish language, historical grammar of the Polish language, and diachronic and synchronic linguistics
- write papers on the history of Polish literature, poetics with elements of literary theory and comparative studies, and select the relevant source literature independently
- write papers on the descriptive grammar of the Polish language, culture of the Polish language, historical grammar of the Polish language, diachronic and synchronic linguistics, and select the relevant source literature independently
- use a foreign language at B2 level of the European Framework of Reference for Languages
- undertake scientific editing and linguistic editing of written texts

Social competence: the graduate is prepared to:
- recognise the importance of humanistic reflection in the formation of social bonds

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kint - E-learning course
praktyka - Placement
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year, Literary Studies and LinguisticsECTSlectclkintpraktykaexam
Workplace health and safety0.54c
Intellectual property rights - basic course0.54c
History of Old Polish and Enlightenment Literature1106060e
Poetics with Elements of Literary Theory2e
Ancient and Biblical Traditions in Literature3330g
Auxiliary Sciences of Polish Philology: Introduction to Literature Studies4g
Literary Phenomena of the Present Dayg
Polish Descriptive Grammar 1g
Culture of Polish Languagee
Lexicographyg
Polish Vocabulary in 21st Centuryg
Stylisticsg
Introductory courses for Polish Studies: Introduction to Sychronic Linguisticsg
Information Technologyg
Introduction to Latin460g
General university courses2.5
Total:20.5601508

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/