Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Pedagogika > Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PD)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Studia są prowadzone w obszarze pedagogiki ogólnej i najważniejszych subdyscyplin pedagogicznych. Pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia pedagogicznego.

Proponowane w ramach kierunku różnorodne ścieżki rozwoju edukacyjnego dostosowane zostały do zapotrzebowania sektora usług edukacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku komercyjnym.

Nowoczesny kierunek studiów umożliwia przyszłym absolwentom nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu dziedziny, ale również wyposażenie w kompetencje przedsiębiorcze, komunikacyjne, dydaktyczne, językowe i inne niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Lista specjalności:

  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych,
  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym,
  • Edukacja artystyczna i medialna,
  • Studia nad dzieckiem i rodziną,
  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Zasady kwalifikacji na specjalności.

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie, jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy prowadzenia rozmowy doradczej. Przykładowe miejsca pracy: placówki edukacyjno-oświatowe, działy kadr i działy personalne, instytucje administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucje prowadzące działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym. Będzie rozumiał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury i Doradcy zawodowego (zawody te są wpisane do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901 i 242304).

  • Edukacja artystyczna i medialna

Absolwent będzie posiadał przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.

Przykładowe miejsca pracy: szkoła podstawowa i średnia - nauczyciel plastyki (tylko osoby, które ukończyły studia I stopnia i otrzymały przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne); instytucje artystyczne (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucje medialne i medialno-edukacyjne (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz każda instytucja kulturalna, edukacyjna czy usługowa, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

  • Studia nad dzieckiem i rodziną

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej, pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności przeżywających kryzysy i trudności. Będzie zdolny analizować z perspektywy interdyscyplinarnej czynniki zagrożenia dziecka i rodziny i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Absolwent będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

Przykładowe miejsca pracy: administracja państwowa, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne, firmy szkoleniowe, działy edukacyjne muzeów i innych placówek kultury.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie andragogiki-doradztwa zawodowego i edukacyjnego dorosłych
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie polityki oświatowej-menadżer oświaty
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie andragogiki-edukacji pozaformalnej dorosłych – prowadzenia szkoleń
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie animatora kultury i doradcy edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie wielokulturowym
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie edukacji artystycznej i medialnej
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie integracji i inkluzji społeczno-edukacyjnej
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie studiów nad dzieckiem i rodziną
Magisterium na kierunku pedagogiki w zakresie transdyscyplinarnych studiów nad kulturą i edukacją

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki i świadomość historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju
• ma pogłębioną wiedzę na temat ontogenetycznego rozwoju człowieka (aspekt biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny)
• ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych instytucjach (edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, kulturalnych) ich misji, celach, działalności, funkcjach, zasadach organizacji. Szczegółowość tej wiedzy związana jest z intencjonalnie określonym zakresem
• ma znaczącą, co do zakresu i głębi, wiedzę dotyczącą zróżnicowanych podstaw szeroko rozumianego procesu edukacji; wiedza ta uwzględnia psychologiczne, biologiczne, społeczne, kulturowe, filozoficzne fundamenty edukacji.
• umie obserwować różnorodne zjawiska społeczne, wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmując zróżnicowany istotą problemów edukacyjnych profil interpretacji
• umie integrować wiedzę teoretyczną właściwą pedagogice i bliskim jej dyscyplinom i należycie pożytkować mając na uwadze analizę problemów o szeroko rozumianym edukacyjnym charakterze, ich diagnozę projektowanie rozwiązań praktycznych
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 punktów, 4 semestry
3. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 24 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: max. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 50 punktów ECTS
4. praktyki pedagogiczne: max. 150 godzin, max. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów.
Kompetencje:
Podczas praktyk studenci kształtują kompetencje dydaktyczne w pracy z ludźmi dorosłymi poprzez :
1) Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania instytucji świadczących usługi doradcze, obserwowanie organizacji pracy placówki.
2) Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną w placówce.
3) Poznanie metod, narzędzi i technik wykorzystywanych w procesie poradnictwa zawodowego.
4) obserwowanie przebiegu procesu doradzania zarówno indywidualnego jak i grupowego.
5) współtworzenie programów szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego.
6) współdziałanie z opiekunem praktyk w zakresie organizacji miejsca praktyk, planowania i akceptacji działań podejmowanych przez studenta w instytucji, podejmowania działań na rzecz praktykantów we wszystkich przypadkach problemowych związanych z bezpieczeństwem, naruszaniem praw innych, nieprzestrzeganiem ustalonych zasad.
7) prowadzenie analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczonych zdarzeń dotyczących sytuacji doradczych oraz pracy placówki, a w szczególności konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką i omawianie zgromadzonych doświadczeń

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
Pierwszy rok pedagogiki, Edukacja artystyczna i medialnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD-Moduł metodycznye
MD-Metodyka nauczania zdalnegoz
MD-Metodyka treningu kreatywnościz
MD-Metodyka zajęć plastycznychz
MD-Nowe technologie w projektach edukacyjnych16z
MD-Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnychz
MD-Współczesne koncepcje i metody edukacji artystycznejz
MD-Warsztaty plastyczne16z
MD/KP-Praktyki pedagogiczne-diagnoza i projektowanie pedagogiczne30z
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Kultura audiowizualna-sztuka i mediae
MS1-Edukacja medialna w cyberkulturzez
MS1-Film i teatr w kulturze16z
MS1-Kultura i sztuka etniczna16z
Ms1-Sztuka obrazu: historia i teoria16z
MS1- Warsztaty artystycznez
MS1-Edukacyjne aspekty sztuki współczesnej16z
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznejz
MD/KP-Podstawy dydaktyki ogólnejz
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
Razem:199616303232
Pierwszy rok pedagogiki, studia nad dzieckiem i rodzinąECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Praktyki pedagogiczne-diagnoza i projektowanie pedagogiczne30z
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznejz
MD/KP-Podstawy dydaktyki ogólnejz
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MD-Moduł metodycznye
MD-Laboratorium specjalnościowe-rodzina i środowiskoz
MD-Metody pracy z dzieckiemz
MD-Metody pracy z grupąz
MD-Metody pracy z rodzinąz
MD-Praktyka pedagogiczna w rodzinie i środowiskuz
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną15*e
MS1-Opieka i wychowanie16z
MS1-Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny16z
MS1-Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną16z
MS1-Warsztat umiejętności wychowawczych16z
Razem:3496323016
Pierwszy rok pedagogiki, andragogika-edukacja pozaformalna dorosłych-prowadzenie szkoleńECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Praktyki pedagogiczne-diagnoza i projektowanie pedagogiczne30z
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznejz
MD/KP-Podstawy dydaktyki ogólnejz
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MD-Moduł metodyczny-Andragogikae
MD-Analiza doświadczeń 1z
MD-Analiza doświadczeń 2z
MD-Metodyka kształcenia dorosłych Iz
MD-Metodyka kształcenia dorosłych IIz
MD-Praktyka pedagogiczna-kształcenie dorosłych Iz
MS1-Moduł specjalnościowy: Edukacja pozaformalna dorosłych-Kompetencje szkoleniowee
MS1-Diagnoza rynku szkoleniowego w Polscez
MS1-Projektowanie i ewaluacja szkoleńz
MS1-Rozwój kompetencji trenerskichz
MS1-Wewnatrzorganizacyjne modele procesu szkoleniowegoz
MS1- Warsztaty metodycznez
MS1-Zarządzanie procesem edukacji w organizacjiz
Razem:198030
Pierwszy rok pedagogiki, andragogika-doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłychECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Praktyki pedagogiczne-diagnoza i projektowanie pedagogiczne30z
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznejz
MD/KP-Podstawy dydaktyki ogólnejz
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MD-Moduł metodyczny-Andragogikae
MD-Analiza doświadczeń 1z
MD-Analiza doświadczeń 2z
MD-Metodyka kształcenia dorosłych Iz
MD-Metodyka kształcenia dorosłych IIz
MD-Praktyka pedagogiczna-kształcenie dorosłych Iz
MS1-Moduł specjalnościowy: Doradztwo zawodowee
MS1-Metodyka pracy doradcy zawodowegoz
MS1-Modele rozwoju zawodowegoz
MS1-Praktyki pedagogiczne-doradztwo zawodowez
MS1-Rozwój kompetencji doradcy zawodowegoz
MS1-Współczesny rynek pracyz
MS1-Zarządzanie karierąz
Razem:198030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/