Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logopedia ogólna i kliniczna > Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne drugiego stopnia

Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne drugiego stopnia (S2-LOG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwentstudiów drugiego stopnia kierunku logopedia ogólna i kliniczna ma pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozy i terapii różnych zaburzeń języka/mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalenia metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych:

 • przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne;
 • szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne;
 • poradnie społeczno-zawodowe;
 • gabinety logopedyczne,

oraz w placówkach służby zdrowia:

 • oddziały otolaryngologii, audiologii i foniatrii,
 • oddziały neonatologii,
 • punkty doboru aparatów słuchowych,
 • ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • placówki szkolno-pedagogiczne dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Wydziale Polonistyki mają charakter akademicki i zawodowy.

Student studiów drugiego stopnia kierunku logopedia ogólna i kliniczna poszerza wiedzę nabytą wcześniej na studiach pierwszego stopnia z zakresu:

1. językoznawstwa, w tym:

 • norm i standartów zachowań językowokomunikacyjnych;
 • kultury języka, etycznych i pragmatycznych aspektów komunikacji interpersonalnej;
 • komunikacji językowej i alternatywnej;

2. psycholpedagogicznych aspektów komunikacji językowej i jej zaburzeń, w tym:

 • podstaw metodologii badań logopedycznych
 • neuropsychologii;
 • wspomagania rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej;

3. medycznych  podstaw logopedii, w tym:

 • foniatrii, audiologii,
 • psychiatrii,
 • medycznej terapii osób z dysfagią,
 • poradnictwa genetycznego.

4. logopedii: diagnozy i terapii zaburzeń mowy, w tym:

 • mowy niepłynnej; zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, niedokształcenia mowy: pochodzenia korowego,  u osób z autyzmem, u osób z upośledzeniem umysłowym;
 • afazji, dyzartrii;
 • rozszczepów podniebienia i wargi, logopedycznej terapii osób z dysfagią, rehabilitacji głosu po laryngektomii;
 • diagnozy i terapii logopedycznej.

Poszerza umiejętności w zakresie:

1. przyswojenia metod i technik badań logopedycznych pozwalających na diagnozowanie  rozwojowych i nabytych zaburzeń mowy;

2. opisu objawów językowych i niejęzykowychi zaburzeń mowy;

3. sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami  mowy;

4. współpracy z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny i sprawdzian predyspozycji

Efekty kształcenia

Kierunek studiów: Logopedia ogólna i kliniczna, studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu:

Absolwent:

- Rozpoznaje, definiuje i opisuje normy i standardy językowo komunikacyjne.
- Rozpoznaje i opisuje kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej.
- Rozpoznaje, opisuje i klasyfikuje jednostki gramatyczne i leksykalno-semantyczne języka-polskiego.
- Wymienia kryteria klasyfikacji zaburzeń i opóźnień rozwoju systemu językowego i mowy. Klasyfikuje zaburzenia mowy.
- Rozpoznaje i opisuje zaburzenia mowy: afazję, dyzartrię, niedokształcenie mowy w związku ze zróżnicowanymi przyczynami: niedosłuchem, mózgowym uszkodzeniem i/lub dysfunkcją, upośledzeniem umysłowym, autyzmem.
- Identyfikuje i opisuje objawy językowe i pozajęzykowe charakterystyczne dla zaburzonego rozwoju mowy i nabytych zaburzeń mowy.
- Charakteryzuje metody korygowania wad wymowy, stymulowania rozwoju mowy u dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami w jej opanowaniu oraz metody wykorzystywane w reedukacji osób z afazją.
- Charakteryzuje strukturę i funkcjonowanie placówek sprawujących opiekę logopedyczną – oświatowych i służby zdrowia.
- Rozpoznaje objawy neurologiczne, zespoły neurologiczne i choroby neurologiczne u osób w wieku dorosłym i starszym; opisuje etiologię i objawy udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, guza mózgu; charakteryzuje metody diagnostyczne stosowane w neurologii.
- Definiuje upośledzenie umysłowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia odżywiania się itd.; rozróżnia badania psychiatryczne, zasady diagnostyki, badania dodatkowe oraz docenia rolę badań psychologicznych w diagnozie psychiatrycznej.
- Opisuje budowę krtani, zaburzenia aparatu ruchowego krtani i patologię głosu; rozpoznaje schorzenia gardła i jamy ustnej oraz schorzenia krtani; charakteryzuje metody foniatrycznego badania krtani.
- Wymienia szczegółowo przyczyny uszkodzeń słuchu oraz konsekwencje tego uszkodzenia dla rozwoju i funkcjonowania człowieka; opisuje audiometrię mowy; charakteryzuje urządzenia techniczne wykorzystywane w wychowaniu słuchowo-językowym osób z ubytkiem słuchu; wymienia zasady działania implantów ślimakowych, posiada aktualny stan wiedzy w zakresie technologii implantów ślimakowych.
- Prezentuje stan wiedzy na podstawie literatury przedmiotu, opisuje badania własne, formułuje wnioski z badań; zestawia literaturę przedmiotu oraz opracowuje spis treści, odsyłacze, przypisy, aneksy.
- Przeprowadza wywiad logopedyczny; prowadzi obserwację logopedyczną pacjenta, ocenia stan pacjenta; prowadzi notatki z obserwacji pacjenta.
- Samodzielnie planuje i przeprowadza diagnozę pacjenta z zaburzeniami mowy – rozwojowymi i nabytymi.
- Opracowuje i realizuje działania usprawniające, uwzględniające możliwości i potrzeby pacjenta; ocenia skuteczność stosowanych metod i weryfikuje je w zależności od efektów.
- Interpretuje objawy zachowań pacjenta oraz wyniki medycznych badań laboratoryjnych i aparaturowych stosowanych w diagnostyce medycznej.
- Potrafi pracować w zespole; współpracuje z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w zakresie stawiania diagnozy oraz planowania i weryfikowania terapii logopedycznej.
- Nawiązuje empatyczny kontakt z pacjentem, przejawia pozytywną postawę w stosunku do osób przewlekle chorych; dostrzega, poprawnie analizuje i pomaga w skutecznym rozwiązywaniu trudności emocjonalno-społecznych pacjentów z zaburzonym rozwojem mowy lub z nabytymi zaburzeniami mowy; rozumie sytuację emocjonalno-społeczną pacjenta i jego rodziny.

Wymiar studiów w punktach ECTS: 120 ECTS; liczba semestrów: 4

Liczba punktów ECTS przypadająca na:
- zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 108 ECTS
- zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria i zajęcia projektowe): 71,5 ECTS
- zajęcia modułowe do wyboru: 54 ECTS

Informacja o praktykach z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS
Praktyki logopedyczne:

Praktyki logopedyczne odbywają się w gabinetach logopedycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i przedszkolach w wymiarze 120 godzin (6 ECTS) w formie śródrocznej: ciągłej i nieciągłej.

Celem praktyk logopedycznych jest poznanie przez studentów organizacji pracy różnych typów placówek logopedycznych (szkolnych i pozaszkolnych); metodyczne i pedagogiczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia terapii logopedycznej; nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania działań logopedycznych.

Do obowiązków studenta w czasie praktyk należy m. in. hospitacja zajęć prowadzonych przez logopedę – opiekuna praktyki, współprowadzenie i prowadzenie samodzielnych zajęć w stopniu i zakresie uzgodnionym z logopedą – opiekunem praktyki, współuczestniczenie za zgodą opiekuna praktyki w procedurze diagnozy i terapii logopedycznej.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/