Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem > Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem stacjonarne,

Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem stacjonarne, (S2-JIS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji i dyskursów społecznych, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata, zmieniające się warunki na rynku pracy – oto zjawiska charakterystyczne dla współczesności. Proponowany interdyscyplinarny kierunek studiów Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną i na potrzebę kształcenia specjalistów, którzy będą posiadali pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i problemach wynikających ze złożoności dyskursów, a także będą potrafili zastosować tę wiedzę w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.

Zgodnie z prognozami dotyczącymi przyszłości rynku pracy w Polsce szczególnie cenieni będą pracownicy posiadający umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji. Absolwenci kierunku Język i społeczeństwo zdobędą także te umiejętności.

Oryginalność proponowanego kierunku studiów wynika z wyjątkowego połączenia:

 • wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych, wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym
 • metodologii stosowanej przez obie nauki oraz
 • praktyki analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych.

Studia mają charakter wieloaspektowy: łączą perspektywę językową i społeczną. Warto podkreślić praktyczny wymiar zajęć proponowanych w ramach Język i społeczeństwo, który pozwoli absolwentom zdobyć konkretne umiejętności i wypracować solidny warsztat przydatny w życiu zawodowym.

Absolwenci studiówJęzyk i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem będą potrafili:

 • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną;
 • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje;
 • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny oraz badania korpusowe, analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna);
 • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata;
 • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (z zakresu prawa, gospodarki, kultury, reklamy, marketingu, PR);
 • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu;
 • przekładać teksty specjalistyczne (np. z zakresu prawa, gospodarki, kultury) na język potoczny;
 • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem;
 • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych;
 • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium;
 • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych;
 • diagnozować problemy komunikacyjne i społeczne na potrzeby badań rynkowych, marketingu oraz PR;
 • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów;
 • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych.

Więcej informacji na stronach: http://jis.uw.edu.pl i https://www.facebook.com/studia.jis

  Koordynatorzy ECTS:

  Przyznawane kwalifikacje:

  Magisterium na kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

  Dalsze studia:

  studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

  Warunki przyjęcia

  dyplom licencjata lub równoważny, średnia z toku studiów, ocena z pracy dyplomowej

  Efekty kształcenia


  Studia II stopnia
  Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne

  1. Efekty kształcenia
  Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Socjologia absolwent:
  1. Posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin;
  2. Posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata;
  3. Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach;
  4. Posiada pogłębioną wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej;
  5. Jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji pomysłów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych;
  6. Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania;
  7. Posiada zaawansowaną, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego;
  8. Potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych;
  9. Potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod technik badań socjologicznych;
  10. Potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pr5aca zespołu zadaniowego.

  2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
  120 punktów ECTS, 4 semestry
  3. nie dotyczy
  4. Liczba punktów ECTS przypadająca na:
  a. zajęcia z zakresu nauk podstawowych
  Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi minimum 96 punktów ECTS, maksimum 100 punktów WCTS.
  Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 100 punktów ECTS.
  b. zajęcia o charakterze praktycznym
  Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 44 ECTS.
  Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 39n ECTS.
  c. zajęcia modułowe do wyboru
  Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
  Program studiów umożliwia wybór zajęć w wysokości 74 punkty ECTS.
  Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
  Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć w wysokości 50 punktów ECTS.

  Plan studiów:

  Kwalifikacja:

  Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/