Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia nowogrecka > Filologia nowogrecka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia nowogrecka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLNG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: grecki, polski

  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • Dyscypliny literaturoznawstwo (dyscyplina wiodąca), językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, historia

 Cechy i cele programu:

Dzięki intensywnemu kursowi języka prowadzonemu przez greckich lektorów studenci kierunku osiągają rzetelną znajomość współczesnego języka nowogreckiego (kini dimotiki) w mowie i piśmie (poziom B2/C1). Poznają fazy rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii. Zdobywają podstawową wiedzę o dziejach, literaturze i kulturze Grecji (oraz opcjonalnie: Cypru) od epoki starożytnej po współczesną. Zyskują świadomość roli dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz jej recepcji w kulturze polskiej.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales” w Białej Willi ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji: w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej Wydziału „Artes Liberales”.

Sylwetka absolwenta:

Studenci zostają wprowadzeni do pracy translatorskiej i badawczej pod kierunkiem wykładowcy. Absolwenci są gotowi do kontynuowania studiów w zakresie filologicznym, a w szczególności literaturoznawczym.

Absolwenci filologii nowogreckiej znajdują pracę w różnych sektorach rynku: w dyplomacji, bankowości, turystyce i handlu, w sytuacji rozwiniętych kontaktów turystyczno-handlowych między Grecją a Polską. Są ponadto przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo — cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia nowogrecka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu filologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

- ma podstawową wiedzę o miejscu języka greckiego pośród języków indoeuropejskich oraz znaczeniu dla rozwoju języków nowożytnych i współczesnych dyscyplin nauki;
- posiada wiedzę niezbędną do posługiwania się współczesnym językiem nowogreckim w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
- ma elementarną wiedzę o współczesnych kierunkach teoretycznoliterackich umożliwiającą analizę i interpretację tekstu literackiego, w tym o tradycyjnych i współczesnych metodach pracy badacza tekstu dawnych epok;
- wskazuje najważniejsze wydarzenia z dziejów Grecji antycznej, Bizancjum i Grecji nowożytnej;
- potrafi wypowiadać się ustnie po nowogrecku na wybrane tematy;
- samodzielnie czyta, analizuje i interpretuje teksty literackie (proza, poezja, dramat) oraz naukowe w języku nowogreckim, umieszczając je w kontekście historycznym i kulturowym;
- rozumie znaczenie dziedzictwa greckiego w kulturze polskiej i europejskiej i ma poczucie odpowiedzialności za jego zachowanie;

- jest przygotowany/a do uczestnictwa w życiu kulturalnym, wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności i świadomego rozwijania indywidualnych potrzeb kulturalnych.

Liczba punktów ECTS i czas trwania Studiów:

180 ECTS i 6 semestrów

Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – łącznie 50 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć praktycznych (ćwiczenia, translatoria, lektury, seminaria) to 51.

Od studentów filologii nowogreckiej wymagane jest zaliczenie min. 4 tygodni praktyk (80 godzin), za które student otrzymuje min. 4 ECTS.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/