Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse, inwestycje i rachunkowość > Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FIR)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości
Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości w zakresie finansów publicznych i podatków

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 znajomość wpływu polityki pieniężnej i fiskalnej na wzrost gospodarczy oraz rynki finansowe,
 umiejętność modelowania ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych STATA, Excel, Maxima,
 umiejętność stosowania analizy technicznej i portfelowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 znajomość zasad i standardów rachunkowości w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 umiejętność szczegółowej analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych,
 umiejętność wyciągania poprawnych wniosków z informacji zarządczych, planowania w średnich i dużych jednostkach gospodarczych,
 umiejętność kalkulowania ryzyka finansowego i operacyjnego w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach,
 umiejętność wykorzystania narzędzi marketingowych w procesie wprowadzania produktów bankowych oraz tworzenia planów marketingowych,
 umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 47
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 54

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkintzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Język angielski w ekonomii i finansach poziom C111,560 lub 30zo
Analiza ekonomiczno-finansowa330zo
Rynki finansowe430e
Standardy sprawozdawczości finansowejzo
Warsztaty menedżera finansowego430zo
Finanse międzynarodowe63030e
Rachunkowość zarządcza430zo
Zaawansowana ekonometria63030e
Zaawansowana Makroekonomia266015e
Zaawansowana Mikroekonomia3660e
Podstawy ochrony własności intelektualnej40,56z
Razem:41,52166015904
Drugi rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkintzal
Modelowanie rynków finansowych530zo
Prawo finansowe430zo
Polityka finansowa Unii Europejskiejzo
Ryzyko finansowe43030e
2400-M2FiRRK
Warsztaty z analizy rynku430zo
Razem:17603060
Pierwszy rok, specjalność finanse publiczne i podatkiECTSwykćwkonskonkintzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Język angielski w ekonomii i finansach poziom C111,560 lub 30zo
2400-M1FPEO
Finanse ubezpieczeń społecznyche
Polityka finansowa Unii Europejskiejzo
Prawo podatkowe Unii Europejskiej430zo
Zaawansowana ekonometria63030e
Zaawansowana Makroekonomia266015e
Zaawansowana Mikroekonomia3660e
Podstawy ochrony własności intelektualnej40,56z
Razem:24,518630154

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/