Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse, inwestycje i rachunkowość > Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FIR)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości
Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości w zakresie finansów publicznych i podatków

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 znajomość wpływu polityki pieniężnej i fiskalnej na wzrost gospodarczy oraz rynki finansowe,
 umiejętność modelowania ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych STATA, Excel, Maxima,
 umiejętność stosowania analizy technicznej i portfelowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 znajomość zasad i standardów rachunkowości w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 umiejętność szczegółowej analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych,
 umiejętność wyciągania poprawnych wniosków z informacji zarządczych, planowania w średnich i dużych jednostkach gospodarczych,
 umiejętność kalkulowania ryzyka finansowego i operacyjnego w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach,
 umiejętność wykorzystania narzędzi marketingowych w procesie wprowadzania produktów bankowych oraz tworzenia planów marketingowych,
 umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 47
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 54

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkintzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Język angielski w ekonomii i finansach poziom C114 lub 360 lub 30zo
Analiza ekonomiczno-finansowa330zo
Rynki finansowe3 lub 430e
Standardy sprawozdawczości finansowej3 lub 4zo
Warsztaty menedżera finansowego4 lub 330zo
Finanse międzynarodowe63030e
Rachunkowość zarządcza330zo
Zaawansowana ekonometria7 lub 63030e
Zaawansowana makroekonomia266015e
Zaawansowana mikroekonomia3660e
Podstawy ochrony własności intelektualnej40,56z
Razem:252166015904
Drugi rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkintzal
Modelowanie rynków finansowych4 lub 530zo
Prawo finansowe430zo
Polityka finansowa Unii Europejskiej3zo
Ryzyko finansowe6 lub 43030e
2400-M2FiRRK
Warsztaty z analizy rynku430zo
Razem:11603060
Pierwszy rok, specjalność finanse publiczne i podatkiECTSwykćwkonskonkintzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Język angielski w ekonomii i finansach poziom C114 lub 360 lub 30zo
Ekonomia opodatkowania3 lub 430e
Finanse ubezpieczeń społecznych3e
Polityka finansowa Unii Europejskiej4zo
Prawo podatkowe Unii Europejskiej5 lub 430zo
Zaawansowana ekonometria7 lub 63030e
Zaawansowana makroekonomia266015e
Zaawansowana mikroekonomia3660e
Podstawy ochrony własności intelektualnej40,56z
Razem:2021630154

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/