Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse, inwestycje i rachunkowość > Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FIR)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Studia II stopnia na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość prowadzone są na:
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość;
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość;, specjalność finanse publiczne i podatki.

Sektor publiczny jest niezwykle ważnym aktorem współczesnych gospodarek. Decyduje o wydatkach (stanowiących około 40% PKB w krajach rozwiniętych), które finansuje wprowadzając obowiązkowe daniny publiczne - podatki. Poprzez te działania, jak również kształtowanie prawa oddziałuje na wszystkie podmioty w gospodarce. Zrozumienie finansów publicznych jest niezbędne dla sprawnego poruszania się we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. Szczególną rolę odgrywają tu podatki. To, jak są ukształtowane będzie wpływać zarówno na stabilność budżetów publicznych, ale również na decyzje podmiotów prywatnych.

Program specjalności finanse publiczne i podatki zbudowany jest w ten sposób, że student poznaje perspektywę funkcjonowania zarówno podmiotów finansów publicznych, jak i prywatnych. Dzięki temu otrzymuje całkowity obraz rzeczywistości gospodarczej, w której finanse te są współzależne. Kompetencje absolwenta pozwolą mu podjąć pracę w sektorze prywatnym i publicznym, dając jednocześnie unikalną wiedzę o wzajemnym oddziaływaniu sektorów.

Absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętności: właściwego korzystania z praw i obowiązków podatnika, w tym dokonywania optymalizacji podatkowych, znajomości polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, zarządzania finansami podmiotów publicznych i prywatnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządczych, rozumienia i właściwego stosowania prawa gospodarczego.

Studia pierwszego stopnia, w ramach przedmiotów podstawowych dają studentowi wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i umiejętność prowadzenia analiz ekonomicznych (z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i ekonometrycznych oraz metod matematycznych w ekonomii). Z kolei w ramach przedmiotów kierunkowych koncentrują się na wyposażeniu studenta w praktyczną wiedzę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatkami, zarządzaniem i budżetowaniem w sektorze prywatnym i publicznym.

Studia drugiego stopnia to poszerzenie i pogłębienie wiedzy o wzajemnych zależnościach między podmiotami finansów publicznych i prywatnych. Studia te wyposażą studenta w:

- wiedzę z zakresu prawa i analiz podatkowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej zarówno  na rynku krajowym, jak i na rynkach międzynarodowych;

- wiedzę na temat działania różnych sektorów, w których finanse publiczne i prywatne współistnieją (opieka zdrowotna, edukacja czy ubezpieczenia społeczne),

- narzędzia do prowadzenia analiz ekonomicznych jakie niezbędne są w zarządzaniu podmiotami zarówno prywatnymi, jak i publicznymi (analizy kosztów i korzyści, zadłużenia, Project finance, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi).

Specjalność finanse publiczne i podatki przeznaczona jest w szczególności dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z podatkami - projektowaniem i oceną rozwiązań podatkowych, audytem, doradztwem podatkowym, optymalizacją podatkową przedsiębiorstw. Jednocześnie wiedza i umiejętności, w jakie wyposażeni będą absolwenci specjalności, pozwolą im podjąć pracę zarówno w podmiotach sektora publicznego, jak i prywatnego np.:

- w przedsiębiorstwach i bankach, które realizują usługi na zamówienie sektora publicznego

- w firmach doradczych, wspierających współpracę podmiotów prywatnych i publicznych

- w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej, a także międzynarodowej).

Celem kształcenia w ramach specjalności finanse publiczne i podatki jest ukształtowanie u absolwenta postawy świadomego obywatela, aktywnego uczestnika życia społecznego i gospodarczego. Ta postawa oznacza m.in. świadomość konieczności stałego pogłębiania swojej wiedzy. Zajęcia prowadzone w ramach drugiego stopnia studiów, obok wiedzy i umiejętności praktycznych będą pokazywały studentom obszary badawcze, jakie rozwinięte mogą być w ramach studiów doktoranckich. Narzędzia analityczne, w jakie będzie wyposażony absolwent pozwolą osobom zainteresowanym na podjęcie takich studiów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych prowadzą szereg badań naukowych związanych z finansami i zarządzaniem w sektorze publicznym, podatkami, zależnościami między prawem a działalnością gospodarczą.
W programie studiów będzie wykorzystany dorobek tych badań. Zainteresowani studenci będą mogli współuczestniczyć w pracach badawczych. W szczególności seminaria magisterskie będą służyły zaangażowaniu studentów w te prace.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości
Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości w zakresie finansów publicznych i podatków

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 znajomość wpływu polityki pieniężnej i fiskalnej na wzrost gospodarczy oraz rynki finansowe,
 umiejętność modelowania ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych STATA, Excel, Maxima,
 umiejętność stosowania analizy technicznej i portfelowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 znajomość zasad i standardów rachunkowości w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 umiejętność szczegółowej analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych,
 umiejętność wyciągania poprawnych wniosków z informacji zarządczych, planowania w średnich i dużych jednostkach gospodarczych,
 umiejętność kalkulowania ryzyka finansowego i operacyjnego w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach,
 umiejętność wykorzystania narzędzi marketingowych w procesie wprowadzania produktów bankowych oraz tworzenia planów marketingowych,
 umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 47
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 54

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
kurs - Kurs repetytoryjny
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkintkurszal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Język angielski w ekonomii i finansach poziom C11490zo
Analiza ekonomiczno-finansowa330zo
Rynki finansowe330e
Standardy sprawozdawczości finansowej330zo
Warsztaty menedżera finansowego4 lub 330zo
Finanse międzynarodowe63030e
Rachunkowość zarządcza330zo
Zaawansowana ekonometria7 lub 63030e
Zaawansowana makroekonomia26601520e
Zaawansowana mikroekonomia3660e
Podstawy ochrony własności intelektualnej40,56z
Razem:352166015210420
Drugi rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkintkurszal
Modelowanie rynków finansowych430zo
Prawo finansowe430zo
Polityka finansowa Unii Europejskiej330zo
Ryzyko finansowe63030e
2400-M2FiRRK
Warsztaty z analizy rynku430zo
Razem:21603090
Pierwszy rok, specjalność finanse publiczne i podatkiECTSwykćwkonskonkintkurszal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Język angielski w ekonomii i finansach poziom C11490zo
Ekonomia opodatkowania33030e
Finanse ubezpieczeń społecznych330e
Polityka finansowa Unii Europejskiej430zo
Prawo podatkowe Unii Europejskiej530zo
Zaawansowana ekonometria7 lub 63030e
Zaawansowana makroekonomia26601520e
Zaawansowana mikroekonomia3660e
Podstawy ochrony własności intelektualnej40,56z
Razem:322163015180420

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/