Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europejskie studia optyki okularowej i optometrii > Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ESOO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Program studiów

  • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, dyscypliny dodatkowe: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o zdrowiu
  • studia czteroletnie
  • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
  • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
  • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
  • praktyki zawodowe w ramach studiów
  • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów (ul. Pasteura 7) oraz we współpracujących przedsiębiorstwach

Nowoczesne metody, takie jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna, optyka adaptywna, optyka rastrowa czy chirurgia refrakcyjna, stosowane do oceny stanu zdrowia narządu wzroku i do korekcji wad wzroku, wymagają by absolwent studiów optyczno- optometrycznych posiadał interdyscyplinarne wykształcenie wyższe obejmujące oprócz przedmiotów kierunkowych również fizykę, biologię, biochemię i elementy nauk medycznych w zakresie wynikającym z zadań zawodowych współczesnego optyka okularowego i optometrysty. Powyższe stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, która definiuje optykę okularową i optometrię jako specjalności wymagające określonego pensum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.

Uniwersytet Warszawski jest jednym z kilku polskich uniwersytetów kształcących w tych specjalnościach. W porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to dość skromna oferta dydaktyczna i w konsekwencji niewielka liczba dobrze wykształconych optyków i optometrystów prowadzi działalność zawodową. Powoduje to, że lekarze okuliści obciążeni są nie tylko diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu, lecz także wykonywaniem pomiarów niezbędnych do wystawienia recepty okularowej, do których to czynności ich wiedza optyczno- optometryczna jest często niewystarczająca, a specjalistyczna wiedza medyczna jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.

Celem studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i technologii informatycznych i wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty.

Człon „Europejskie” w nazwie kierunku jest odzwierciedleniem faktu, iż proponowany program studiów ma schemat odmienny od schematu przyjętego w innych polskich uczelniach, w których kwalifikacje zawodowe optyka okularowego nabywane są w trakcie trzyletnich studiów I stopnia, a kwalifikacje optometrysty w trakcie dwuletnich studiów II stopnia. Zgodnie ze standardem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki kwalifikacje optometrysty i optyka okularowego nabywane są w trakcie czteroletnich studiów I stopnia. Ten model kształcenia, przyjęty przez Uniwersytet Warszawski, stosowany jest w większości krajów europejskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu optometrycznego oraz współdziałania z ortoptystką w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych. Absolwent jest przygotowany do upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku. Kształcenie w zawodach optyk i optometrysta powinno przyczynić się do poprawy dostępności usług optyczno-optometrycznych, gdyż liczba optometrystów i optyków w Polsce przypadających na 10 tys. mieszkańców należy wciąż do najniższych w Europie. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na trzysemestralnych studiach optometria, drugiego stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
- zna i rozumie podstawowe koncepcje, zasady i teorie z nauk fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych stosowanych w zakresie optyki okularowej i optometrii
- zna i rozumie podstawowe koncepcje, zasady i teorie z nauk chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych stosowanych w zakresie optyki okularowej i optometrii
- zna i rozumie podstawowe koncepcje, zasady i teorie z nauk biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych stosowanych w zakresie optyki okularowej i optometrii
- zna i rozumie techniki matematyki wyższej w zakresie niezbędnym do ilościowego opisu oraz modelowania problemów fizycznych o średnim poziomie złożoności w zakresie związanym z optyką okularową i optometrią
- zna i rozumie fizykochemiczne i biologiczne podstawy nauk o zdrowiu w zakresie optyki okularowej i optometrii
- zna i rozumie podstawowe aspekty budowy i fizyczne podstawy działania aparatury oraz urządzeń praktycznie stosowanych w zakresie związanym z optyką okularową i optometrią
- zna i rozumie terminologię nauk o zdrowiu w zakresie niezbędnym dla wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty
- zna i rozumie anatomię i fizjologię organizmu człowieka w zakresie związanym z optyką okularową i optometrią
- zna i rozumie podstawy statystyki i informatyki zastosowane do nauk fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych stosowanych w zakresie optyki okularowej i optometrii
- zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
- zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla specjalności optyka okularowa i optometria
- zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w stopniu pozwalającym na bezpieczny udział w zajęciach dydaktycznych na pracowniach optometrycznych i optyki okularowej
- zna i rozumie podstawowe technologie informacyjne i komunikacyjne zapewniające w szczególności dostęp do zasobów wiedzy w internecie

Umiejętności: absolwent potrafi
- potrafi innowacyjnie stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze oraz procesy technologiczne niezbędne do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty
- potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę polską i obcojęzyczną (głównie anglojęzyczną) z zakresu nauk ścisłych i biomedycznych w zakresie niezbędnym do samodzielnego lub zespołowego studiowania zagadnień optyczno-optometrycznych
- potrafi innowacyjnie korzystać z umiejętności technicznych, manualnych i motorycznych mających zastosowanie w zawodzie optyka okularowego i optometrysty
- potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w optyce okularowej i w optometrii
- potrafi komunikować się z osobami o różnym poziomie intelektualnym w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów klientów i pacjentów w zakresie optyki okularowej i optometrii
- potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, korekcyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom podmiotów korzystających z usług optyka okularowego i optometrysty
- potrafi interpretować dane liczbowe związane z wykonywaniem zawodu optyka okularowego i optometrysty
- potrafi prowadzić dokumentację medyczną dotyczącą osób, instytucji oraz podejmowanych działań
- potrafi przygotować pisemny raport w języku polskim i w języku angielskim w oparciu o własne dobrze udokumentowane działania lub dane źródłowe
- potrafi aktywnie wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie nauk ścisłych i biomedycznych, zgodnie z wymogami określonymi dla języka angielskiego poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- potrafi wykorzystywać technologie informatyczne i komunikacyjne, w szczególności w celu dostępu do zasobów wiedzy w internecie
- potrafi planować i organizować pracę, indywidualną i zespołową, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu optyka okularowego i optometrysty

Kompetencje społeczne: absolwent
- jest gotów do uczenia się przez całe życie
- jest gotów do pracy w zespole i pełnienia różnych ról; przyjmowania i wyznaczania zadań, organizowania działań i realizacji celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
- jest gotów do właściwego określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
- jest gotów do uczciwej działalności intelektualnej, podejmowania badań ze świadomością problemów etycznych; eksperymentalnej weryfikacji teorii i stosowania metody naukowej w gromadzeniu wiedzy
- jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk fizycznych, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz do weryfikowania źródeł, w tym internetowych
- jest gotów do prowadzenia badań, eksperymentów lub obserwacji fizycznych z uwzględnieniem społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
- jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
prac_lic - Pracownia licencjacka
praktyka - Praktyka
pr_zaw - Praktyka zawodowa
psem - Proseminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku, Europejskie studia optyki okularowej i optometriiECTSwykćwkintlabprac_licpraktykapr_zawpsemwarzal
Praktikum z chemii ogólnej115zo
Optyka widzenia41515e
Fizyka z matematyką II126090e
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka2,530e
Chemia z elementami biochemii2,530e
Technologie informacyjne i komunikacyjne230zo
Laboratorium optyki widzenia660zo
Razem:3016510575
Drugi rok, Europejskie studia optyki okularowej i optometriiECTSwykćwkintlabprac_licpraktykapr_zawpsemwarzal
Pracownia optometryczna I560zo
Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego445e
Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc230e
Wstęp do widzenia obuocznego460e
Przyrządy optometryczne2,530e
Optometria I330e
Matematyka dla optyków okularowych III41530e
Pracownia optometryczna II560zo
Wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu1,530zo
Mikrobiologia i elementy parazytologii330e
Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii115zo
Podstawy patologii układu wzrokowego560e
Usługi sieciowe i bazy danych w ochronie zdrowia z elementami telemedycyny215zo
Podstawy prezentacji naukowej230zo
Pracownia fizyczna dla optyków okularowych3,530zo
Środowisko wzrokowe215e
Wakacyjna praktyka optometryczna4,5135z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim4
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych2
Wszystkie zajęcia wf0
Razem:60345451501353015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/