Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-BIOINF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

W czasie trwania studiów studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Nabywają także ważne umiejętności praktyczne, takie jak programowanie w językach skryptowych i obiektowych, konstruowanie algorytmów, posługiwanie się zaawansowanymi strukturami danych. Dzięki temu znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z bioinformatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów w załączniku nr 12 (załączniki I st.) do Uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019r., poz. 128 z późn. zm.)

Absolwent zdobył solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po biologię komórki, genetykę i ewolucjonizm. Potrafi programować w językach skryptowych i obiektowych, konstruować algorytmy i posługiwać się zaawansowanymi strukturami danych, a także analizować dane pochodzące z technologii wielkoskalowych. Ma ogólną wiedzę na temat zakresu i metodologii badań biologicznych, a także stosowanych w nich modeli matematycznych i metod analizy danych. Zna rutynowe techniki i narzędzia bioinformatyczne oraz potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów biologicznych.

Więcej szczegółów w programie studiów dostępnym na stronach: https://monitor.uw.edu.pl oraz www.mimuw.edu.pl

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabzal
Matematyka dyskretna4,53030e
Algebra liniowa4,53030e
Biologia komórki5,5e
Rachunek różniczkowy i całkowy 15,53060e
Wstęp do informatyki53030e
Wstęp do biologiie
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Wychowanie fizyczne030z
Razem:26124150430
Drugi semestr pierwszego roku bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabzal
Podstawy chemii74545e
Podstawy fizyki5,56030e
Obliczenia naukowe53030e
Ekologia4,5e
Biochemia4,53030e
Wychowanie fizyczne030z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1330zo
Razem:29,519513530

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

Drugi rok bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabzal
Optymalizacja i teoria gier4,53030e
Rachunek prawdopodobieństwa53045e
Programowanie i projektowanie obiektowe4,53030e
Wstęp do bioinformatyki 14,51545e
Biologia molekularna z genetyką 156030e
Algorytmy i struktury danych4,5301515e
Statystyczna analiza danych6301530e
Biologia molekularna z genetyką 24,53030e
Wstęp do bioinformatyki 24,560e
Molekularne podstawy enzymologii4,5zo
Fizjologia i regulacja metabolizmu4,5zo
Wychowanie fizyczne060z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2630zo
Egzamin z języka obcego (B2)2e
Razem:6028519530180

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Łącznie w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Trzeci rok bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabzal
Modele matematyczne nauk przyrodniczych4303015e
Biologiczne systemy koordynacji3,5e
Technologie w skali genomowej3,53030e
Biologia systemów3,51545e
Ewolucjonizm3,53030e
Przedmioty obieralne dla III roku bioinformatyki (dla starego programu studiów)1301509060e
Pracownia licencjacka1290z
Razem:60255165225

1 - Łącznie należy zaliczyć 5 przedmiotów z grupy obieralne dla III roku bioinformatyki.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/