Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europejskie studia optyki okularowej i optometrii > Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ESOO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 24

Nowoczesne metody, takie jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna, optyka adaptywna, optyka rastrowa czy chirurgia refrakcyjna, stosowane do oceny stanu zdrowia narządu wzroku i do korekcji wad wzroku, wymagają by absolwent studiów optyczno-optometrycznych posiadał interdyscyplinarne wykształcenie wyższe obejmujące oprócz przedmiotów kierunkowych również fizykę, biologię, biochemię i elementy nauk medycznych w zakresie wynikającym z zadań zawodowych współczesnego optyka okularowego i optometrysty. Powyższe stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, która definiuje optykę okularową i optometrię jako specjalności wymagające określonego pensum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym. Uniwersytet Warszawski jest jednym z zaledwie trzech polskich uniwersytetów kształcących w tych specjalnościach. W porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to dość skromna oferta dydaktyczna i w konsekwencji niewielka liczba dobrze wykształconych optyków i optometrystów prowadzi działalność zawodową. Powoduje to, że lekarze okuliści obciążeni są nie tylko diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu, lecz także wykonywaniem pomiarów niezbędnych do wystawienia recepty okularowej, do których to czynności ich wiedza optyczno-optometryczna jest często niewystarczająca, a specjalistyczna wiedza medyczna jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.

Celem studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i technologii informatycznych i wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty. W szczególności absolwent będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu optometrycznego oraz współdziałania z ortoptystką w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych. Absolwent będzie także przygotowany do upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku. Kształcenie w zawodach optyk i optometrysta powinno przyczynić się do poprawy dostępności usług optyczno-optometrycznych. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, iż liczba optometrystów i optyków w Polsce przypadających na 10 tys. mieszkańców należy do najniższych w Europie.

Człon „Europejskie” w nazwie kierunku jest odzwierciedleniem faktu, iż proponowany program studiów ma schemat odmienny od schematu przyjętego w innych polskich uczelniach, w których kwalifikacje zawodowe optyka okularowego nabywane są w trakcie trzyletnich studiów I stopnia, a kwalifikacje optometrysty w trakcie dwuletnich studiów II stopnia. Zgodnie ze standardem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki kwalifikacje optometrysty i optyka okularowego nabywane są w trakcie czteroletnich studiów I stopnia. Ten model kształcenia, przyjęty przez Uniwersytet Warszawski, stosowany jest w większości krajów europejskich.

Więcej informacji na stronie: http://esooio.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
psem - Proseminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku, Europejskie studia optyki okularowej i optometriiECTSwykćwkintlabpsemzal
Praktikum z chemii ogólnej115zo
Optyka widzenia3,51515e
Matematyka dla optyków okularowych II6 lub 5,53045e
Podstawy fizyki dla optyków okularowych II6 lub 53030e
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka2,530e
Chemia z elementami biochemii2,530e
Technologie cyfrowe6 lub 5 lub 43045e
Laboratorium optyki widzenia5 lub 5,560zo
Razem:9,516513575
Drugi rok, Europejskie studia optyki okularowej i optometriiECTSwykćwkintlabpsemzal
Bioetyka dla biologów2,530e
Pracownia optometryczna I8 lub 6 lub 560zo
Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego5 lub 445e
Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc2,5 lub 3 lub 230e
Wstęp do widzenia obuocznego5 lub 6 lub 5,5 lub 460e
Przyrządy optometryczne3 lub 2 lub 2,530e
Optometria I4 lub 330e
Matematyka dla optyków okularowych III41530e
Pracownia optometryczna II8 lub 6 lub 4,560zo
Wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu3 lub 1,530zo
Mikrobiologia i elementy parazytologii2 lub 330e
Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii1,5 lub 115zo
Podstawy patologii układu wzrokowego4 lub 6 lub 560e
Usługi sieciowe i bazy danych w ochronie zdrowia z elementami telemedycyny1 lub 215zo
Podstawy prezentacji naukowej230zo
Pracownia fizyczna dla optyków okularowych5 lub 4 lub 3,530zo
Środowisko wzrokowe2,5 lub 1,5 lub 215e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim4,5
Wszystkie zajęcia wf2
Razem:153904515030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/