Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europejskie studia optyki okularowej i optometrii > Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ESOO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Program studiów

  • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, dyscypliny dodatkowe: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o zdrowiu
  • studia czteroletnie
  • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
  • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
  • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
  • praktyki zawodowe w ramach studiów
  • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów (ul. Pasteura 7) oraz we współpracujących przedsiębiorstwach

Nowoczesne metody, takie jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna, optyka adaptywna, optyka rastrowa czy chirurgia refrakcyjna, stosowane do oceny stanu zdrowia narządu wzroku i do korekcji wad wzroku, wymagają by absolwent studiów optyczno- optometrycznych posiadał interdyscyplinarne wykształcenie wyższe obejmujące oprócz przedmiotów kierunkowych również fizykę, biologię, biochemię i elementy nauk medycznych w zakresie wynikającym z zadań zawodowych współczesnego optyka okularowego i optometrysty. Powyższe stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, która definiuje optykę okularową i optometrię jako specjalności wymagające określonego pensum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.

Uniwersytet Warszawski jest jednym z zaledwie trzech polskich uniwersytetów kształcących w tych specjalnościach. W porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to dość skromna oferta dydaktyczna i w konsekwencji niewielka liczba dobrze wykształconych optyków i optometrystów prowadzi działalność zawodową. Powoduje to, że lekarze okuliści obciążeni są nie tylko diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu, lecz także wykonywaniem pomiarów niezbędnych do wystawienia recepty okularowej, do których to czynności ich wiedza optyczno- optometryczna jest często niewystarczająca, a specjalistyczna wiedza medyczna jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.

Celem studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i technologii informatycznych i wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty.

Człon „Europejskie” w nazwie kierunku jest odzwierciedleniem faktu, iż proponowany program studiów ma schemat odmienny od schematu przyjętego w innych polskich uczelniach, w których kwalifikacje zawodowe optyka okularowego nabywane są w trakcie trzyletnich studiów I stopnia, a kwalifikacje optometrysty w trakcie dwuletnich studiów II stopnia. Zgodnie ze standardem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki kwalifikacje optometrysty i optyka okularowego nabywane są w trakcie czteroletnich studiów I stopnia. Ten model kształcenia, przyjęty przez Uniwersytet Warszawski, stosowany jest w większości krajów europejskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu optometrycznego oraz współdziałania z ortoptystką w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych. Absolwent jest przygotowany do upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku. Kształcenie w zawodach optyk i optometrysta powinno przyczynić się do poprawy dostępności usług optyczno-optometrycznych, gdyż liczba optometrystów i optyków w Polsce przypadających na 10 tys. mieszkańców należy wciąż do najniższych w Europie. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na trzysemestralnych studiach optometria, drugiego stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Czas trwania studiów: 8 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 240
w tym za zajęcia:
 w zakresie nauk podstawowych: 41
 praktyczne (laboratoria,
warsztaty, praktyki zawodowe): 131
 zajęcia modułowe do wyboru: 81,5
Praktyki zawodowe: 13,5

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA

Absolwent
• zna i rozumie podstawowe koncepcje, zasady i teorie z nauk fizycznych, chemicznych i biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych stosowanych w zakresie optyki okularowej i optometrii
• zna i rozumie podstawowe aspekty budowy i fizyczne podstawy działania aparatury oraz urządzeń praktycznie stosowanych w zakresie związanym z optyką okularową i optometrią
• zna i rozumie terminologię nauk o zdrowiu w zakresie niezbędnym dla wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty
• zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent
• potrafi innowacyjnie stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze oraz procesy technologiczne niezbędne do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty
• potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę polską i obcojęzyczną (głównie anglojęzyczną) z zakresu nauk ścisłych i biomedycznych w zakresie niezbędnym do samodzielnego lub zespołowego studiowania zagadnień optyczno-optometrycznych
• potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w optyce okularowej i w optometrii.
• potrafi interpretować dane liczbowe związane z wykonywaniem zawodu optyka okularowego-optometrysty.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent
• jest gotów do pracy w zespole i pełnienia różnych ról; przyjmowania i wyznaczania zadań, organizowania działań i realizacji celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
• jest gotów do prowadzenia badań, eksperymentów lub obserwacji fizycznych z uwzględnieniem społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność.

PRAKTYKI ZAWODOWE

W programie studiów znajdują się praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 405 godzin. Do ich odbycia przygotowują przedmioty zawodowe, m.in.: „Optyka geometryczna i instrumentalna”, „Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej”, „Optyka widzenia”, „Laboratorium optyki widzenia”, „Optometria”, „Pracownia optometryczna”, „Wstęp do widzenia obuocznego”, „Optyka okularowa”, „Pracownia optyki okularowej”, „Podstawy kontaktologii”, „Pracownia kontaktologii”, „Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc”, „English in eye health care”.
Praktyki zawodowe (optometryczna – po II roku, optyka okularowego – po III roku, optyczno-optometryczna na IV roku) są prowadzone w zakładach optycznych, gabinetach optometrycznych, punktach usługowych, zakładach opieki zdrowotnej itp., w których wykonywane są pomiary refrakcji i diagnostyka widzenia obuocznego przez dyplomowanego optometrystę, okulistę lub optyka okularowego po kursie refrakcji. W ramach praktyk umiejętności studenta są weryfikowane przez podmioty gospodarcze w codziennej praktyce okularowej i optometrycznej. Część praktyk optometrycznych jest odbywana w części klinicznej Akademickiego Centrum Kształcenia Optometrystów (minimum 40 godzin), gdzie studenci prowadzą pomiary realnych pacjentów pod nadzorem dyplomowanego optometrysty.
Praktyki są uzupełniane przez dodatkowe szkolenia, prowadzone przez specjalistów w branży, m.in. producentów soczewek okularowych i pomocy optycznych, a także soczewek kontaktowych, dzięki czemu studenci nabierają doświadczenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy ze studiów oraz poznają nowości rynkowe. Studenci biorą udział w imprezach branżowych, m.in. w targach optycznych, kongresach Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, konferencjach naukowych itp.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu pomiaru refrakcji oka;
• jest przygotowany do współdziałania z dyplomowanym optometrystą (tj. specjalistą mającym ukończone studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe na kierunku lub w specjalności optometria) w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
psem - Proseminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, Europejskie studia optyki okularowej i optometriiECTSwykćwkintlabpsemwarzal
Bioetyka dla biologów2,530e
Pracownia optometryczna I560zo
Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego445e
Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc230e
Wstęp do widzenia obuocznego445 lub 60e
Przyrządy optometryczne2,530e
Optometria I330e
Matematyka dla optyków okularowych III41530e
Pracownia optometryczna II560zo
Wybrane zagadnienia z optyki i nauki o widzeniu1,530zo
Mikrobiologia i elementy parazytologii330e
Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii115zo
Podstawy patologii układu wzrokowego560e
Usługi sieciowe i bazy danych w ochronie zdrowia z elementami telemedycyny215zo
Podstawy prezentacji naukowej230zo
Pracownia fizyczna dla optyków okularowych3,530zo
Środowisko wzrokowe215e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim4,5
Wszystkie zajęcia wf2
Razem:58,5315451503015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/