Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-BIOINF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Absolwent studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów:

 • Ma ogólną wiedzę na temat zakresu badań biologicznych i stosowanej w nich metodologii.
 • Dostrzega i rozumie różnorodność systemów regulacyjnych w biologii.
 • Ma wiedzę o przebiegu najważniejszych procesów życiowych roślin i zwierząt oraz ich regulacji.
 • Potrafi stosować metody mechaniki i dynamiki molekularnej oraz metody Monte-Carlo do symulacji wybranych procesów regulacyjnych.
 • Ma wiedzę na temat dróg przepływu informacji genetycznej i ich regulacji, reguł dziedziczenia i podstaw inżynierii genetycznej.
 • Ma podstawową wiedzę na temat prawidłowości kierujących ewolucją życia i organizmów.
 • Potrafi analizować i porównywać sekwencje genomowe.
 • Rozumie różnorodność relacji między organizmami oraz między organizmami i ich środowiskiem.
 • Potrafi opisać prawidłowości zachodzące między organizmami a ich środowiskiem abiotycznym.
 • Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi bioinformatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań bioinformatycznych.
 • Potrafi modelować podstawowe układy biomolekularne oraz projektować inhibitory enzymów.
 • Potrafi wykonać analizę danych pochodzących z technologii wielkoskalowych i syntezować wyniki w kontekście problemu biologicznego.
 • Ma ogólną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej ze szczególnym uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym i potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne.
 • Potrafi dokonać analizy i symulacji sieci biochemicznych na różnych poziomach przybliżeń.
 • Ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych.
 • Rozumie zasady konstrukcji modeli analitycznych i komputerowych zjawisk przyrodniczych .
 • Zna wybrane modele matematyczne z ekologii, fizjologii i biologii molekularnej.
 • Zna podstawowe metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, w tym elementy teorii estymacji i testowania hipotez, a także potrafi konstruować modele probabilistyczne i stosować metody statystyczne do analizy danych.
 • Potrafi stosować techniki nowoczesnej statystycznej analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w badaniach złożonych eksperymentów molekularnych.
 • Zna podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, elementów całki Riemanna funkcji wielu zmiennych.
 • Ma wiedzę na temat podstawowych metod badania układów dynamicznych z czasem ciągłym i dyskretnym.
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu kombinatoryki, teorii grafów i algebry liniowej, a także potrafi stosować metody zliczania różnego rodzaju skończonych obiektów.
 • Posługuje się pakietami do wykonywania obliczeń na macierzach.
 • Potrafi posługiwać się bibliotekami algorytmów kombinatorycznych .
 • Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy numeryczne matematyki ciągłej (skalarne równania nieliniowe, układy równań liniowych, całkowanie numeryczne, interpolacja i aproksymacja).
 • Potrafi stosować klasyczne i adaptacyjne metody optymalizacji.
 • Potrafi stosować wybrane pakiety matematyczne (Maple, Matlab) do rozwiązywania numerycznego równań różniczkowych i graficznej prezentacji ich rozwiązań.
 • Zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje ze szczególnym uwzględnieniem struktur danych stosowanych w biologii obliczeniowej.
 • Zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów, w tym algorytmy przeszukiwania, grafowe, problemy ścieżkowe.
 • Ma wiedzę na temat projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas).
 • Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML).
 • Umie projektować i tworzyć programy obiektowe w wybranych językach programowania.
 • Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych.
 • Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań.
 • Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średnio zaawansowanym.
 • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
 • Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z bioinformatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• ma ogólną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej ze szczególnym uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym
• ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych
• zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów, w tym algorytmy przeszukiwania, grafowe, problemy ścieżkowe
• ma podstawową wiedzę z zakresu kombinatoryki, teorii grafów i algebry liniowej, rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz metod numerycznych
• ma ogólną wiedzę na temat zakresu badań biologicznych i stosowanej w nich metodologii
• potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi bioinformatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych
• potrafi wykonać analizę danych pochodzących z technologii wielkoskalowych i syntezować wyniki w kontekście problemu biologicznego
• potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranych językach skryptowych i wykorzystywać je do przetwarzania danych biologicznych ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych
• potrafi opisywać systemy informatyczne i bioinformatyczne w sposób zrozumiały dla laika; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych
• potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

Liczba punktów ECTS: 180
Liczba semestrów: 6

Liczba ECTS z zakresu nauk podstawowych: 167
Liczba punktów z zajęć o charakterze praktycznym: 20,5
Liczba punktów z przedmiotów do wyboru: 55

Praktyki: 60 godz, 2 ECTS
Studenckie praktyki mają na celu:
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych

Dzięki odbyciu praktyk student uzyskuje następujące kompetencje:
• ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów bioinformatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną
• zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu bioinformatyki
• potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
• rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
pr_zaw - Praktyka zawodowa
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabpr_zawzal
Podstawy chemii5,56045e
Podstawy fizyki7 lub 5,56030e
Algorytmy i struktury danych5 lub 4,5301515e
Biochemia53030e
Ekologia43030e
Razem:14,521015015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/