Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-BIOINF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

W czasie trwania studiów studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Nabywają także ważne umiejętności praktyczne, takie jak programowanie w językach skryptowych i obiektowych, konstruowanie algorytmów, posługiwanie się zaawansowanymi strukturami danych. Dzięki temu znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z bioinformatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• ma ogólną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej ze szczególnym uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym
• ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych
• zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów, w tym algorytmy przeszukiwania, grafowe, problemy ścieżkowe
• ma podstawową wiedzę z zakresu kombinatoryki, teorii grafów i algebry liniowej, rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz metod numerycznych
• ma ogólną wiedzę na temat zakresu badań biologicznych i stosowanej w nich metodologii
• potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi bioinformatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych
• potrafi wykonać analizę danych pochodzących z technologii wielkoskalowych i syntezować wyniki w kontekście problemu biologicznego
• potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranych językach skryptowych i wykorzystywać je do przetwarzania danych biologicznych ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych
• potrafi opisywać systemy informatyczne i bioinformatyczne w sposób zrozumiały dla laika; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych
• potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

Liczba punktów ECTS: 180
Liczba semestrów: 6

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabzal
Matematyka dyskretna4,53030e
Algebra liniowa4,53030e
Biologia komórki5,56030e
Rachunek różniczkowy i całkowy 15,53060e
Wstęp do informatyki53030e
Wstęp do biologii4,53030e
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Wychowanie fizyczne030z
Razem:30,521418030430
Drugi semestr pierwszego roku bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabzal
Podstawy chemii760 lub 4545e
Podstawy fizyki5,56030e
Obliczenia naukowe53030e
Ekologia4,53030e
Biochemia4,53030e
Wychowanie fizyczne030z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1330zo
Razem:29,518016530

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

Drugi rok bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabzal
Optymalizacja i teoria gier4,53030e
Rachunek prawdopodobieństwa53045e
Programowanie i projektowanie obiektowe4,53030e
Wstęp do bioinformatyki 14,51545e
Biologia molekularna z genetyką 156030e
Algorytmy i struktury danych4,5301515e
Statystyczna analiza danych6301530e
Biologia molekularna z genetyką 24,53030e
Wstęp do bioinformatyki 24,51545e
Molekularne podstawy enzymologii4,53030zo
Fizjologia i regulacja metabolizmu4,5153015zo
Wychowanie fizyczne060z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2630zo
Egzamin z języka obcego (B2)2e
Razem:6034530045120

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Łącznie w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Trzeci rok bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabzal
Modele matematyczne nauk przyrodniczych4303015e
Biologiczne systemy koordynacji3,53030e
Technologie w skali genomowej3,53030e
Biologia systemów3,51545e
Ewolucjonizm3,53030e
Przedmioty obieralne dla III roku bioinformatyki1301509060e
Pracownia licencjacka1290zo
Razem:6028519530195

1 - Łącznie należy zaliczyć 5 przedmiotów z grupy obieralne dla III roku bioinformatyki.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/