Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-BIOINF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

W czasie trwania studiów studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Nabywają także ważne umiejętności praktyczne, takie jak programowanie w językach skryptowych i obiektowych, konstruowanie algorytmów, posługiwanie się zaawansowanymi strukturami danych. Dzięki temu znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z bioinformatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• ma ogólną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej ze szczególnym uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym
• ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych
• zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów, w tym algorytmy przeszukiwania, grafowe, problemy ścieżkowe
• ma podstawową wiedzę z zakresu kombinatoryki, teorii grafów i algebry liniowej, rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz metod numerycznych
• ma ogólną wiedzę na temat zakresu badań biologicznych i stosowanej w nich metodologii
• potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi bioinformatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych
• potrafi wykonać analizę danych pochodzących z technologii wielkoskalowych i syntezować wyniki w kontekście problemu biologicznego
• potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranych językach skryptowych i wykorzystywać je do przetwarzania danych biologicznych ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych
• potrafi opisywać systemy informatyczne i bioinformatyczne w sposób zrozumiały dla laika; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych
• potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

Liczba punktów ECTS: 180
Liczba semestrów: 6

Liczba ECTS z zakresu nauk podstawowych: 167
Liczba punktów z zajęć o charakterze praktycznym: 20,5
Liczba punktów z przedmiotów do wyboru: 55

Praktyki: 60 godz, 2 ECTS
Studenckie praktyki mają na celu:
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych

Dzięki odbyciu praktyk student uzyskuje następujące kompetencje:
• ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów bioinformatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną
• zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu bioinformatyki
• potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
• rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
pr_zaw - Praktyka zawodowa
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku bioinformatykiECTSwykćwkonkintlabpr_zawzal
Podstawy chemii5,56045e
Podstawy fizyki7 lub 5,56030e
Algorytmy i struktury danych5 lub 4,5301515e
Biochemia53030e
Ekologia43030e
Razem:14,521015015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/