On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Slavic Studies > Slavic studies, full-time, first cycle

Slavic studies, full-time, first cycle (S1-SL)

(in Polish: Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Bulgarian, Croatian, Czech, Serbian, Slovak, Slovenian

Studia slawistyczne mają na celu dogłębne poznanie kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego. Po trzech latach absolwentki i absolwenci uzyskują kompetencje językowe na poziomie C1, zdobywając je nie tylko na lektoracie: od drugiego roku niektóre, a od trzeciego wszystkie zajęcia obowiązkowe prowadzone są w języku specjalności. Cechą charakterystyczną warszawskiej slawistyki jest wielodyscyplinowość, a więc łączenie perspektywy kulturoznawczej, językoznawczej i literaturoznawczej. Kolejnymi jej atutami są: nastawienie na współpracę między kadrą a student/k/ami, bogata oferta wyjazdowa oraz możliwość realizacji własnych inicjatyw naukowych i popularyzatorskich przez studentów.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych: w roku akademickim 2019/2020 będzie to

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • bułgarystyka (język i kultura Bułgarii),
  • słowacystyka (język i kultura Słowacji).

Zajęcia specjalnościowe uzupełniane są o przedmioty wprowadzające w metodologię badań humanistycznych oraz w szersze konteksty regionalne dla danego kraju i języka. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Kampusie Głównym UW, doskonale wyposażonym technologicznie z własnym laboratorium językowym; mieszczą się tam także bogate zbiory dwóch bibliotek slawistycznych: uniwersyteckiej oraz Polskiej Akademii Nauk. Studia mogą być realizowane częściowo za granicą, jako że Instytut podpisał wiele umów w ramach sieci Erasmus i Ceepus z uniwersytetami we wszystkich krajach specjalności oraz korzysta z umów dwustronnych między Polską a krajami specjalności w zakresie wymiany akademickiej,

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/.

Absolwent/ka licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego. Posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego wybranego języka słowiańskiego, jak również zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowaniach politycznych i specyfice oddziaływania. Ponadto potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie diachronicznej. Wszystko to sprawia, że absolwent/ka slawistyki stanie się kompetentną osobą w zakresie wiedzy kulturowej i praktycznej o wybranym kraju słowiańskim.

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i rozszerzyć kompetencje slawistyczne na studiach drugiego stopnia. Absolwenci podejmują pracę w firmach i instytucjach, ukierunkowanych na rynki krajów specjalności, wykorzystując znajomość języka i wiedzę kulturową. Często zatrudniają się też w instytucjach kultury czy fundacjach, gdzie istotną rolę odgrywa doświadczenie humanistyczne, umiejętności analityczne i kreatywność. Czasem wybierają też pracę w kraju specjalności.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Bulgarian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Croatian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Czech studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Serbian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Slovak studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Slovenian studies

Access to further studies:

second cycle programme

Access requirements

Matura certificate (certificate of secondary education)

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1. A person with the first level degree has the following qualifications:
1.1. has well-ordered general knowledge in basic cultural studies, especially, in anthropology, linguistics, and literary studies
1.2. is very well versed in the cultural and social realities of the Czech Republic
1.3. knows the key relations between various sections of the cultural system in the Czech Republic, especially the relations between language, history, and literature
1.4. has the basic understanding of the functioning of the public sphere in the Czech Republic and its political and historical background
1.5. can use various sources in the process of studying cultural phenomena typical of a selected area in the Slavic-speaking world and can gather material to verify a proposed hypothesis
1.6. can use the Czech language at the C1 level and can identify and apply various styles of utterance
1.7. can conduct a discussion and make logical points in the Czech language
1.8. can indicate the realisation of cultural paradigms and wider historical phenomena in the context of the Czech Republic
1.9. understands the basics of the system of symbols in the culture of the Czech Republic.
2) ECTS points required for the studies: at least 180, number of terms: 6.
3) Not applicable.
4) Number of points scored by taking:
4.1. classes in core subjects – 31
4.2. practical classes – 74
4.3. free-choice classes – 59.
5) No students’ practice is required in the given programme of studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
lek - Foreign language class
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Third year, Croatian studiesECTSlectclkonkintlekexam
Practical Knowledge of Croatian Language8 or 11 or 12240e
Contemporary Social and Political Life in Croatia and its Institutions of Culture760e
Total:760240
Third year, Serbian studiesECTSlectclkonkintlekexam
Practical Knowledge of Serbian Language8 or 11 or 12240e
Contemporary Social and Political Life of Serbia and Institutions of Culture8 or 7 or 660e
Total:60240
Third year, Slovenian studiesECTSlectclkonkintlekexam
Practical Knowledge of Slovenian Language8 or 11 or 12e
Contemporary Social and Political Life of Slovenia and Institutions of Culture8 or 7e
Total:
Third year, Slovak studiesECTSlectclkonkintlekexam
Practical Knowledge of Slovakian Language8 or 11 or 12240e
Contemporary Social and Political Life in Slovakia and Institutions of Culture760e
Total:760240

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/