On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Slavic Studies > Slavic studies, full-time, first cycle

Slavic studies, full-time, first cycle (S1-SL)

(in Polish: Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Bulgarian, Croatian, Czech, Serbian, Slovak, SlovenianMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 18

Absolwent licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego, posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego wybranego języka słowiańskiego. Zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowaniach politycznych i specyfice oddziaływania; posiada wiedzę o relacjach między głównymi dziedzinami kultury wybranego kraju słowiańskiego. Potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie diachronicznej. Umie posługiwać się wybranym językiem słowiańskim na poziomie C1, rozpoznawać i stosować różne style wypowiedzi, potrafi wykorzystywać słownictwo specjalistyczne w zakresie kulturoznawstwa oraz lingwistyki, także w kierunkowym języku słowiańskim. Jest otwarty na poznawanie innych kultur oraz świadomy konieczności walki ze stereotypami kulturowymi i narodowymi, szanuje i stara się zrozumieć odrębność kulturową na poziomie różnic narodowych i społecznych. Śledzi życie kulturalne wybranego kraju słowiańskiego, dostrzega potrzebę dążenia do intensyfikacji kontaktów kulturalnych i naukowych między Polską a krajem języka kierunkowego. Angażuje się w życie naukowe i kulturalne, związane z szeroko pojętą dziedziną slawistyki.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Bulgarian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Croatian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Czech studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Serbian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Slovak studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Slovenian studies

Access to further studies:

second cycle programme

Access requirements

Matura certificate (certificate of secondary education)

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1. A person with the first level degree has the following qualifications:
1.1. has well-ordered general knowledge in basic cultural studies, especially, in anthropology, linguistics, and literary studies
1.2. is very well versed in the cultural and social realities of the Czech Republic
1.3. knows the key relations between various sections of the cultural system in the Czech Republic, especially the relations between language, history, and literature
1.4. has the basic understanding of the functioning of the public sphere in the Czech Republic and its political and historical background
1.5. can use various sources in the process of studying cultural phenomena typical of a selected area in the Slavic-speaking world and can gather material to verify a proposed hypothesis
1.6. can use the Czech language at the C1 level and can identify and apply various styles of utterance
1.7. can conduct a discussion and make logical points in the Czech language
1.8. can indicate the realisation of cultural paradigms and wider historical phenomena in the context of the Czech Republic
1.9. understands the basics of the system of symbols in the culture of the Czech Republic.
2) ECTS points required for the studies: at least 180, number of terms: 6.
3) Not applicable.
4) Number of points scored by taking:
4.1. classes in core subjects – 31
4.2. practical classes – 74
4.3. free-choice classes – 59.
5) No students’ practice is required in the given programme of studies.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
lek - Foreign language class
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Third year, Croatian studiesECTSlectclkonkintlekexam
Practical Knowledge of Croatian Language8 or 11 or 12240e
Contemporary Social and Political Life in Croatia and its Institutions of Culture760e
Total:760240
Third year, Serbian studiesECTSlectclkonkintlekexam
Practical Knowledge of Serbian Language8 or 11 or 12240e
Contemporary Social and Political Life of Serbia and Institutions of Culture8 or 760e
Total:60240
Third year, Slovenian studiesECTSlectclkonkintlekexam
Practical Knowledge of Slovenian Language8 or 11 or 12e
Contemporary Social and Political Life of Slovenia and Institutions of Culture8 or 7e
Total:
Third year, Slovak studiesECTSlectclkonkintlekexam
Practical Knowledge of Slovakian Language8 or 11 or 12240e
Contemporary Social and Political Life in Slovakia and Institutions of Culture760e
Total:760240

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/