On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Slavic Studies > Slavic studies, full-time, first cycle

Slavic studies, full-time, first cycle (S1-SL)

(in Polish: Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Bulgarian, Croatian, Czech, Serbian, Slovak, Slovenian

Studia slawistyczne mają na celu dogłębne poznanie kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego. Po trzech latach absolwentki i absolwenci uzyskują kompetencje językowe na poziomie C1, zdobywając je nie tylko na lektoracie: od drugiego roku niektóre, a od trzeciego wszystkie zajęcia obowiązkowe prowadzone są w języku specjalności. Cechą charakterystyczną warszawskiej slawistyki jest wielodyscyplinowość, a więc łączenie perspektywy kulturoznawczej, językoznawczej
i literaturoznawczej. Kolejnymi jej atutami są: nastawienie na współpracę między kadrą a studentami i studentkami, bogata oferta wyjazdowa oraz możliwość realizacji własnych inicjatyw naukowych i popularyzatorskich przez studentów.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych: w roku akademickim 2022/2023 będzie to

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • bułgarystyka (język i kultura Bułgarii),
  • serbistyka (język i kultura Serbii).

Zajęcia specjalnościowe uzupełniane są o przedmioty wprowadzające w metodologię badań humanistycznych oraz w szersze konteksty regionalne dla danego kraju i języka. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Kampusie Głównym UW, doskonale wyposażonym technologicznie z własnym laboratorium językowym; mieszczą się tam także bogate zbiory dwóch bibliotek slawistycznych: uniwersyteckiej oraz Polskiej Akademii Nauk. Studia mogą być realizowane częściowo za granicą, jako że Instytut podpisał wiele umów w ramach sieci Erasmus i Ceepus z uniwersytetami we wszystkich krajach specjalności oraz korzysta z umów dwustronnych między Polską a krajami specjalności w zakresie wymiany akademickiej,

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Absolwent/ka licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego. Posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego wybranego języka słowiańskiego, jak również zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowaniach politycznych i specyfice oddziaływania. Ponadto potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie diachronicznej. Wszystko to sprawia, że absolwent/ka slawistyki stanie się kompetentną osobą w zakresie wiedzy kulturowej i praktycznej o wybranym kraju słowiańskim.

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i rozszerzyć kompetencje slawistyczne na studiach drugiego stopnia. Absolwenci podejmują pracę w firmach i instytucjach, ukierunkowanych na rynki krajów specjalności, wykorzystując znajomość języka i wiedzę kulturową. Często zatrudniają się też w instytucjach kultury czy fundacjach, gdzie istotną rolę odgrywa doświadczenie humanistyczne, umiejętności analityczne i kreatywność. Czasem wybierają też pracę w kraju specjalności.

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej współpracuje z instytucjami kultury krajów specjalności: Czeskim Centrum oraz Bułgarskim Instytutem Kultury (BIK). Po osiągnięciu odpowiedniej kompetencji językowej studentki/studenci bułgarystyki mogą skorzystać z oferty stażu w BIK przy współpracy z ambasadą Republiki Bułgarii.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Bulgarian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Croatian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Czech studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Serbian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Slovak studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Slovenian studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

A first degree holder:
1.1) has a good understanding of social, political and cultural realities of Czechia in relation to the situation in the region and in Europe
1.2) has knowledge of the principles of analyzing Czech cultural texts from various fields of cultural practice and their interconnectedness
1.3) has factual knowledge of the values of the canon of the main disciplines of art and literature of Czechia
1.4) has anthropological knowledge suitable for interpreting and understanding the past and present culture of Czechia and the region
1.5) is able to interpret the phenomena of contemporary social and political life in Czechia in the context of the situation in the region, with the use of contemporary cultural and linguistic theories and research
1.6) is able to communicate, with the use of various communication channels and techniques, with specialists in the fields of science and scientific disciplines relevant to Slavic studies, in Polish and Czech
1.7) can prepare typical written works in Polish and Czech
1.8) can prepare and defend reasoning based on independently collected, analyzed and integrated information
1.9) can participate in substantive discussions in both Polish and Czech.
2) ECTS requirements: 180 ECTS minimum, duration: 6 semesters
3) Does not apply.
4) ECTS point allocation:
4.1. classes in the field of study: 31
4.2. practical classes: 74
4.3. classes to choose from the curriculum: 59
5) Student practice is not included in the programme.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
lek - Foreign language class
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/