On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Physics > Physics, full-time, first cycle programme

Physics, full-time, first cycle programme (S1-FZ)

(in Polish: Fizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program studiów

  • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne
  • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
  • dwie ścieżki kształcenia: ścieżka standardowa (dostępna dla wszystkich studentów) i ścieżka indywidualna (dostępna dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 85 punktów rekrutacyjnych); ścieżka indywidualna charakteryzuje się zaawansowanym poziomem nauczania przedmiotów matematycznych i fizycznych oraz dużą indywidualizacją planu studiów przygotowywanego zgodne z zainteresowaniami studenta pod opieką mentora naukowego
  • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
  • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
  • praktyki zawodowe w ramach studiów
  • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych
  • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Sylwetka absolwenta

Absolwent

  • ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w fizyce i naukach pokrewnych;
  • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych;
  • potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych;
  • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych;
  • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym;
  • potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych;
  • ma niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych, również kierowniczych rolach;
  • dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, posiadającego wypracowany nawyk ustawicznego samokształcenia;
  • potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, przygotować i wygłaszać referaty, również w języku angielskim.
  • jest gruntownie przygotowana/y do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki UW są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych, badawczych i oświatowych, jak również w firmach komputerowych, a ze względu na zdobyte w czasie studiów umiejętności twórczego rozwiązywania problemów znajdują zatrudnienie w przemyśle, w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i ubezpieczeniowych, bankach, ośrodkach medycznych, meteorologicznych oraz środkach masowego przekazu.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in physics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

University of Warsaw
First cycle programme completion diploma

Field of study: Physics

Duration of programme: 6 semesters
ECTS credits obtained: 180
including:
fundamental sciences courses 128
practical (labs, workshops and
numerical methods) 38
modular courses 68
Professional practice: 3

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

• Demonstrates knowledge of basic properties of matter, its fundamental laws, concepts and interactions, from subatomic to intergalactic scales.

• Demonstrates basic knowledge of higher mathematics and mathematical methods in modern physics.

• Demonstrates knowledge of basic IT techniques and numerical methods essential to solve physics problems, as well as selected programming languages, operating systems and basic software, including selected symbolic packages software and numeric libraries;

• Demonstrates knowledge of basic experimental techniques and principles of operation of basic measurement systems and research equipment essential to design and implement simple classical and quantum physics experiments; demonstrates theoretical knowledge essential to describe and interpret the results;

• Demonstrates knowledge of the structure, functions and applications of basic electronics and basic analogue and digital electronic systems used in modern experimental physics.

SKILLS

• Demonstrates an ability to apply advanced mathematical tools and mathematical methods of physics to describe and model basic physical phenomena and processes;

• Demonstrates an ability to design, implement and interpret physical experiments of moderate complexity;

• Uses critical thinking skills to analyse the experimental, observational or theoretical analysis results with quantitative interpretation;

• Demonstrates an ability to use numerical methods, numerical libraries, databases and basic software, including a selected symbolic package.

SOCIAL COMPETENCIES

• Accepts responsibilities for initiating scientific research, experiments or observations; understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills and assumes the responsibility for the outcome; develops entrepreneurial skills.

PROFESSIONAL PRACTICE

Extensive general knowledge and practical skills coupled with creative problem-solving abilities of the students enable them to successfully compete in the job market, including in research and academic institutions, schools as well as industries, IT firms, telecommunications, consulting and insurance companies, financial institutions, medical centres and mass media. Therefore, the students may choose their professional practice venues according to their interests and individual preferences.

On completion of the practice programme the student:

• Creatively uses the acquired competencies to perform a variety of assignments, not limited to the field of physics;

• Correctly defines priorities enabling to complete assigned or self-assigned tasks;

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a team member performing a variety of roles.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
cww - Class-plenary
kint - E-learning course
lab - Lab
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Second semester, first year of physicsECTSlectclcwwkintlabexam
Mathematics II1149090e
Physics II (Electricity and Magnetism)9456015e
Analysis of Measurements and Preliminary Laboratoryg
Programming31530g
Total:2615018015
Second year of physicsECTSlectclcwwkintlabexam
Mathematics III96060e
Physics III (Oscillations and Waves)74545e
Classical Mechanics74545e
Laboratory of Measurement Techniques545g
Total:2815015045
Third year of physicsECTSlectclcwwkintlabexam
Physics Laboratory for Advanced A12150g
Electrodynamics74545e
Total:194545150

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/