On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Chemistry > Chemistry, full time 3 year programme leading to Bachelor's Degree

Chemistry, full time 3 year programme leading to Bachelor's Degree (S1-CH)

(in Polish: Chemia, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia prowadzone są w języku polskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 6

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 180

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.

Szczegółowy program studiów: tutaj

Program studiów realizowany na kierunku Chemia, pierwszego stopnia, obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki.

W trakcie studiów licencjackich student może w ramach przedmiotów obowiązkowych wybrać indywidualną ścieżkę studiowania. Przedmioty obowiązkowe są proponowane w dwóch wersjach: na poziomie A, który zawiera minimum programowe oraz na poziomie B, który jest programem rozszerzonym. Poza zestawem obowiązkowych przedmiotów, niezbędnych dla wszechstronnego wykształcenia, wiele pozostałych zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych studenci wybierają sami, dbając o uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, przypisanych do każdego przedmiotu i typu zajęć.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemia:

  • posiada rzetelną wiedzę w zakresie ogólnych zagadnień z głównych dziedzin chemii: ogólnej, kwantowej, analitycznej, fizycznej, organicznej, bionieorganicznej, nieorganicznej, spektroskopii molekularnej, krystalografii i analizy struktury związków oraz technologii chemicznej;
  • zna postawy wyższej matematyki oraz fizyki, niezbędne w zaawansowanej edukacji chemicznej;
  • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
  • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
  • potrafi umiejętnie planować i wykonywać podstawowe badania i doświadczenia w dziedzinie chemii, a także posiada umiejętność obserwacji oraz krytycznej oceny własnych wyników i dyskusji błędów pomiarowych;
  • potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze w ramach danej specjalności chemicznej konieczne dla wyjaśnienia postawionego problemu, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych;
  • potrafi korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
  • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
  • jest przygotowany do wyrażania opinii dotyczących kwestii zawodowych oraz argumentowania na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów;
  • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych.

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych i badawczych o profilach chemicznych lub pokrewnych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cykle degree - licencjat - in chemistry

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

1. Understand the role of chemistry in science and the importance of chemistry in the development of civilization.
2. Know basic mathematical formulas and understand the importance of mathematics in science.
3. Know the technical specifications and operating principles of modern instrumentation used in chemical research.
4. Are able to use the laws of chemistry to solve particular problems.
5. Are able to apply mathematical methods to solve selected problems in chemistry and physics.
6. Are able to use basic laws of physics to solve selected problems in chemistry and physics.
7. Are able to use academic sources and apply basic theoretical frameworks to assignments written both in Polish and English.
8. Understand the importance of expanding general and specific knowledge of scientific subjects.
9. Are able to do literature searches both in Polish and other languages.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
lab - Lab
psem - Proseminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/