On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Physics > Physics, full-time, first cycle programme

Physics, full-time, first cycle programme (S1-FZ)

(in Polish: Fizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • cztery ścieżki kształcenia: fizyka standardowa, fizyka medyczna, neuroinformatyka (dostępne dla wszystkich kandydatów) i fizyka indywidualna (dostępna dla kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 90 punktów rekrutacyjnych);
 • ścieżka fizyka indywidualna charakteryzuje się zaawansowanym poziomem nauczania przedmiotów matematycznych i fizycznych oraz dużą indywidualizacją planu studiów przygotowywanego zgodne z zainteresowaniami studenta pod opieką mentora naukowego; ewentualnego wyboru ścieżki dokonuje się przed rozpoczęciem kształcenia;
 • kształcenie na ścieżce neuroinformatyka przygotowuje do zastosowania metod fizyki w analizie sygnałów i uczeniu maszynowym; jest związane z badaniami naukowymi na pograniczu fizyki, biologii, neurokognitywistyki i sztucznej inteligencji;
 • kształcenie na ścieżce fizyka medyczna przygotowuje do pracy z urządzeniami obrazowej diagnostyki medycznej stosowanej między innymi w onkologii; program studiów fizyki medycznej spełnia wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR);
 • wyboru ścieżki kształcenia dokonuje się przed rozpoczęciem kształcenia; dostęp do niektórych ścieżek jest możliwy na podstawie wyników rekrutacyjnych w ramach limitów miejsc na ścieżkach: fizyka indywidualna – 36 miejsc, minimum 90 punktów rekrutacyjnych, neuroinformatyka – 12 miejsc, fizyka medyczna – 16 miejsc; każda osoba przyjęta na kierunek ma prawo do kształcenia w ramach ścieżki fizyka standardowa;
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych;
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW;
 • praktyki zawodowe w ramach studiów;
 • przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych zgodnie ze standardami kształcenia (tj. po magisterium z fizyki);
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5).

Sylwetka absolwenta

Absolwent

 • ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w fizyce i naukach pokrewnych;
 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych;
 • potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych;
 • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych;
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym;
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych;
 • ma niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych, również kierowniczych rolach;
 • dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, posiadającego wypracowany nawyk ustawicznego samokształcenia;
 • potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, przygotować i wygłaszać referaty, również w języku angielskim.
 • jest gruntownie przygotowana/y do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki UW są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych, badawczych i oświatowych, jak również w sektorze związanym z technologiami informacyjnymi i sztuczną inteligencją, a ze względu na zdobyte w czasie studiów umiejętności twórczego rozwiązywania problemów znajdują zatrudnienie w przemyśle, w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i ubezpieczeniowych, bankach, ośrodkach medycznych, meteorologicznych oraz środkach masowego przekazu.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in physics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Upon the completion of the study program, the graduate achieves the learning outcomes specified in Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of May 8, 2019 on study programs at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 128 as amended d.). The graduate has the following qualifications in terms of knowledge, skills and social competences:
Regarding knowledge, the graduate
- knows and understands the basic laws and concepts of classical and quantum physics, understands their historical development and importance for the progress of exact, natural and technical sciences, understanding the world and human development
- knows and understands the basic components of matter and the interactions that govern them, understands the manifestations of these interactions in physical phenomena on various scales from subatomic to astronomical
- knows and understands the elements of higher mathematics and mathematical methods used in classical mechanics, electrodynamics, statistical physics and quantum mechanics
- knows and understands basic information techniques and numerical methods necessary to solve physical problems, knows selected programming languages, operating systems and basic software used in physics, including selected symbolic packages and numerical libraries
- knows and understands the basic experimental techniques necessary to plan and perform simple physical experiments in the field of classical and quantum physics and has theoretical knowledge necessary to describe and interpret their results
- knows and understands the theoretical principles of operation of basic measurement systems and research equipment used in experiments, is aware of technological, apparatus and methodological limitations in scientific research, knows the elements of the theory of measurement uncertainty as applied to physical experiments
- knows and understands the structure, principles of operation and applications of simple electronic components; knows the basic elements of analog and digital electronics; understands the importance of electronic circuits in modern experimental physics
- knows and understands the basic principles of occupational health and safety, in particular to the extent that allows for safe participation in didactic classes at the physical lab
- knows and understands the basics of legal and ethical conditions related to research and teaching
- knows and understands the basic concepts and principles of industrial property and copyright protection and the need to manage intellectual property resources; can use patent information resources
- knows and understands the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship, using knowledge of physics
Regarding skills, the graduate:
- is able to use the techniques of higher mathematics and the mathematical methods of physics to describe and model basic physical phenomena and processes, can independently recreate theorems and equations describing basic phenomena and laws of nature, can prove these theorems and laws
- is able to plan, conduct and interpret physical experiments of medium complexity, acting independently or in a team
- is able to make a critical analysis of the results of measurements, observations or theoretical calculations with a quantitative assessment of the accuracy of the results
- is able to use numerical methods, use numerical libraries, databases and basic software used in physics, including a selected symbolic package
- is able to present and explain the basic facts about the phenomena and laws of physics in an accessible way and to communicate effectively with both specialists and non-specialists in the field of physics
- is able to learn independently, finding the necessary information in professional literature, databases and other sources, and critically assessing information from unverified sources
- can prepare a study on a specific, given literary problem in the field of physics as well as a study on own research (experimental or theoretical) and present it in writing, orally, as a multimedia presentation or as a poster, both in Polish and English
- can use English at the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing for independent use of basic English-language literature and communication with specialists in the field of physics
- can use modern information and communication technologies, in particular to search for reliable information
Regarding social skills, the graduate:
- is ready for lifelong learning
- is ready to cooperate and work in a group, in various roles
- is ready to properly define priorities in order to achieve the task set by himself or others
- is ready to apply and promote the principles of intellectual honesty in the activities of his own and others, to solve ethical problems in the context of research integrity, to promote the decisive role of the experiment in the verification of physical theories, to use the scientific method in gathering knowledge
- is ready to read scientific and popular science literature in order to deepen and expand knowledge, taking into account the risks of obtaining information from unverified sources, including the Internet

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
cww - Inter-active lecture
kint - E-learning course
lab - Lab
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Second semester, first year of physicsECTSlectclcwwkintlabexam
Mathematics II1149090e
Physics II (Electricity and Magnetism)9456015e
Analysis of Measurements and Preliminary Laboratoryg
Programming31530g
Total:2615018015
Second year of physicsECTSlectclcwwkintlabexam
Mathematics III96060e
Physics III (Oscillations and Waves)74545e
Classical Mechanics74545e
Laboratory of Measurement Techniques445g
Total:2715015045
Third year of physicsECTSlectclcwwkintlabexam
Physics Laboratory for Advanced A12150g
Electrodynamics84560e
Total:204560150

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/