Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-PRO)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Kierunek studiów Profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych oraz ich zapobiegania.

Nasza kadra naukowa to specjaliści z zakresu: kryminologii, pedagogiki, psychologii, prawa, socjologii, pracy socjalnej i inni.

Celem studiów I stopnia w IPSiR na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji mających za zadania reagować na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych. Jest to kształcenie specjalistów zajmujących się problematyką przestępczości, uzależnienia od środków odurzających, różnego rodzaju zachowaniami dewiacyjnymi dorosłych i młodzieży, w tym szczególnie nieletnich, oraz dysfunkcjami rodziny. Jest to również kształcenie osób zdolnych do fachowego zajmowania się problematyką migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo, a także zagadnieniami związanymi z marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.

Zadaniem studiów IPSiR jest przekazanie w szerokim zakresie ogólnej wiedzy akademickiej w wyżej wymienionym dziedzinach, jak i wiedzy praktycznej, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych.

W ramach ścieżki edukacyjnej od II roku można wybrać specjalizację zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami:

  • prawno-kryminologiczną,
  • psychosocjologia problemów społecznych,
  • wychowanie resocjalizujące,
  • migracje i integracja kulturowa,
  • rewitalizacja i innowacje społeczne.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia
1. ma podstawową wiedzę o właściwościach nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii, o ich miejscu w systemie nauk, wzajemnych relacjach pomiędzy dyscyplinami szczegółowymi właściwymi dla problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz ich relacjach do innych nauk
2. ma podstawową wiedzę o elementach i różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (oraz procesach ich przeobrażeń) istotnych dla diagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka rozmaitych społecznych zagrożeń, które są przedmiotem oddziaływań zapobiegawczych i naprawczych
3. zna metody badań i etapy procesu badawczego oraz zasady konstruowania narzędzi badawczych i techniki pozyskiwania danych wykorzystywane w badaniach empirycznych i analizach właściwych dla obszaru zainteresowań profilaktyki społecznej i resocjalizacji
4. ma podstawową wiedzę o istocie i treści (oraz ich historycznej ewolucji i modyfikacjach) norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących działanie struktur i instytucji społecznych, w tym instytucji kontroli społecznej działających w zakresie profilaktyki społecznej, readaptacji społecznej i resocjalizacji, zna zawodowe kodeksy etyczne obowiązujące profesjonalistów w dziedzinie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
5. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę z zakresu wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania społecznych problemów oraz ich roli i znaczenia dla ogółu społeczeństwa, a także jednostek, grup i lokalnych społeczności
6. diagnozuje podstawowe uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji oraz krytycznie analizuje i dobiera odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania oraz specjalistyczne procedury
7. potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety projektowanych programów profilaktycznych i naprawczych, uwzględnia w nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami
8. umie weryfikować zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o charakterze zapobiegawczym, wychowawczym, terapeutycznym, pomocowym, integracyjnym, represyjnym itp. do rozwiązywania określonego rodzaju problemów społecznych
9. potrafi wykorzystywać wiedzę wielu dyscyplin do analizy, oceny skuteczności i kosztów rozmaitych społecznych inicjatyw oraz zorganizowanych strategii, metod i form przeciwdziałania społecznym zagrożeniom i problemom
10. potrafi wykorzystywać podstawową interdyscyplinarną wiedzę do formułowania własnych i zespołowych projektów badawczych i zastosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań

II. Wymiar studiów w punktach ECTS i semestrach
180 punktów ECTS, 6 semestrów

III. nie dotyczy

IV. Liczba punktów ECTS
Przedmiotu podstawowe – 169 ECTS
Zajęcia praktyczne – warsztaty 2 ECTS dla wszystkich oraz w zależności od wybranej specjalizacji:
- wychowanie resocjalizujące – 10 ECTS
- psychosocjologia problemów społecznych – 4 ECTS
- migracje i integracja kulturowa – 2 ECTS ności
Zajęcia do wyboru:
- 21 ECTS (seminaria, przedmioty fakultatywne i ogólnouniwersyteckie)
- specjalizacje – 48 ECTS

V. Informacja o praktykach
Praktyka zawodowa 60 godz. – 4 ECTS

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok profilaktyki społecznej i resocjalizacjiECTSwykćwkonkintpraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Pedagogika społeczna41515zo
Podstawowe prawa i wolności człowieka315e
Promocja i profilaktyka zdrowia215zo
Prawo karne21515e
Psychologia faz życiazo
Pedagogika resocjalizacyjna51515e
Psychologiczne koncepcje człowieka31515e
Systemy instytucji profilaktyczno społecznych i resocjalizacyjnych315zo
Socjologia wychowania215zo
Technologia informacyjna215zo
Teoria społeczeństwa i problemów społecznych51515e
Warsztat integracyjno-animacyjnyzo
Wprowadzenie do problematyki służb społecznych415e
Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalneje
Wstęp do nauki o państwie i prawie41515e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6,5
Razem:46,5139105304
Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. wychowanie resocjalizująceECTSwykćwkonkintpraktykazal
Dzieje kultur penalnych41010e
Historia myśli społecznej215zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne310 lub 155e
Polityka społeczna2105e
Psychologia społecznae
Praktyki zawodowe440z
Dzieje kultur penalnyche
Historia myśli społecznejzo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społecznee
Polityka społecznae
Psychologia społecznae
Praktyki zawodowez
3401-I-SEM4
3401-PRI-SP-WR48
3401-WYB-FAK6
Razem:7320201540
Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjalizacja prawno-kryminologicznaECTSwykćwkonkintpraktykazal
Dzieje kultur penalnych41010e
Historia myśli społecznej215zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne310 lub 155e
Polityka społeczna2105e
Psychologia społecznae
Praktyki zawodowe440z
Dzieje kultur penalnyche
Historia myśli społecznejzo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społecznee
Polityka społecznae
Psychologia społecznae
Praktyki zawodowez
3401-I-SEM4
3401-PRI-SP-PK48
3401-WYB-FAK6
Razem:7320201540

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/