Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-PRO)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Studia pierwszego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów. W celu optymalnego przygotowania do konkretnie nakreślonych ról zawodowych student od II roku kontynuuje studia zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami w ramach jednej z czterech specjalizacji: prawno-kryminologicznej, psychosocjologii problemów społecznych, wychowania resocjalizującego lub migracji i integracji kulturowej.

Absolwent studiów posiada wielodyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Potrafi wykorzystywać wiedzę do wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze. Zna formy działań zbiorowych (wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnych itp.) tworzących system społecznej kontroli mający swój udział w kształtowaniu wzorów socjalizacji, a szczególnie resocjalizacji jednostek oraz nadzorujący przebieg procesów uspołeczniania i/lub przeciwdziałający zaburzeniom tych procesów. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych oraz do konstruowania i wdrażania projektów praktycznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Potrafi diagnozować uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji, dobierać odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania, a także właściwie stosować procedury i metody projektowania i wdrażania działań zapobiegających i naprawczych. Podstawowymi umiejętnościami absolwenta są: projektowanie, realizowanie oraz ewaluowanie programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych m.in. w zakładach karnych, poprawczych, placówkach profilaktycznych, instytucjach opieki i pomocy społecznej, ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwent potrafi zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje niezbędne dla kompetentnej realizacji zadań. Jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej i podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia
1. ma podstawową wiedzę o właściwościach nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii, o ich miejscu w systemie nauk, wzajemnych relacjach pomiędzy dyscyplinami szczegółowymi właściwymi dla problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz ich relacjach do innych nauk
2. ma podstawową wiedzę o elementach i różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (oraz procesach ich przeobrażeń) istotnych dla diagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka rozmaitych społecznych zagrożeń, które są przedmiotem oddziaływań zapobiegawczych i naprawczych
3. zna metody badań i etapy procesu badawczego oraz zasady konstruowania narzędzi badawczych i techniki pozyskiwania danych wykorzystywane w badaniach empirycznych i analizach właściwych dla obszaru zainteresowań profilaktyki społecznej i resocjalizacji
4. ma podstawową wiedzę o istocie i treści (oraz ich historycznej ewolucji i modyfikacjach) norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących działanie struktur i instytucji społecznych, w tym instytucji kontroli społecznej działających w zakresie profilaktyki społecznej, readaptacji społecznej i resocjalizacji, zna zawodowe kodeksy etyczne obowiązujące profesjonalistów w dziedzinie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
5. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę z zakresu wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania społecznych problemów oraz ich roli i znaczenia dla ogółu społeczeństwa, a także jednostek, grup i lokalnych społeczności
6. diagnozuje podstawowe uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji oraz krytycznie analizuje i dobiera odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania oraz specjalistyczne procedury
7. potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety projektowanych programów profilaktycznych i naprawczych, uwzględnia w nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami
8. umie weryfikować zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o charakterze zapobiegawczym, wychowawczym, terapeutycznym, pomocowym, integracyjnym, represyjnym itp. do rozwiązywania określonego rodzaju problemów społecznych
9. potrafi wykorzystywać wiedzę wielu dyscyplin do analizy, oceny skuteczności i kosztów rozmaitych społecznych inicjatyw oraz zorganizowanych strategii, metod i form przeciwdziałania społecznym zagrożeniom i problemom
10. potrafi wykorzystywać podstawową interdyscyplinarną wiedzę do formułowania własnych i zespołowych projektów badawczych i zastosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań

II. Wymiar studiów w punktach ECTS i semestrach
180 punktów ECTS, 6 semestrów

III. nie dotyczy

IV. Liczba punktów ECTS
Przedmiotu podstawowe – 169 ECTS
Zajęcia praktyczne – warsztaty 2 ECTS dla wszystkich oraz w zależności od wybranej specjalizacji:
- wychowanie resocjalizujące – 10 ECTS
- psychosocjologia problemów społecznych – 4 ECTS
- migracje i integracja kulturowa – 2 ECTS ności
Zajęcia do wyboru:
- 21 ECTS (seminaria, przedmioty fakultatywne i ogólnouniwersyteckie)
- specjalizacje – 48 ECTS

V. Informacja o praktykach
Praktyka zawodowa 60 godz. – 4 ECTS

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok profilaktyki społecznej i resocjalizacjiECTSwykćwkonkintpraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Pedagogika społeczna41515e
Podstawowe prawa i wolności człowieka315e
Promocja i profilaktyka zdrowia215zo
Prawo karne41515e
Psychologia faz życia3zo
Pedagogika resocjalizacyjna51515e
Psychologiczne koncepcje człowieka31515e
Systemy instytucji profilaktyczno społecznych i resocjalizacyjnych315zo
Socjologia wychowania215zo
Technologia informacyjna215zo
Teoria społeczeństwa i problemów społecznych51515e
Warsztat integracyjno - animacyjnyzo
Wprowadzenie do problematyki służb społecznych415e
Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalnej4e
Wstęp do nauki o państwie i prawie41515e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6,5
Razem:55,513990454
Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. wychowanie resocjalizująceECTSwykćwkonkintpraktykazal
Dzieje kultur penalnych41010e
Historia myśli społecznej215zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne215e
Polityka społeczna3105e
Psychologia społeczna2105e
Praktyki zawodowe440z
Dzieje kultur penalnych4e
Historia myśli społecznej2zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne2e
Polityka społeczna3e
Psychologia społeczna2e
Praktyki zawodowe4z
3401-I-SEM4
3401-PRI-SP-WR48
3401-WYB-FAK6
Razem:9245201540
Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjalizacja prawno-kryminologicznaECTSwykćwkonkintpraktykazal
Dzieje kultur penalnych41010e
Historia myśli społecznej215zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne215e
Polityka społeczna3105e
Psychologia społeczna2105e
Praktyki zawodowe440z
Dzieje kultur penalnych4e
Historia myśli społecznej2zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne2e
Polityka społeczna3e
Psychologia społeczna2e
Praktyki zawodowe4z
3401-I-SEM4
3401-PRI-SP-PK48
3401-WYB-FAK6
Razem:9245201540

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/