Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Ochrona środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-OS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Ochrona środowiska związana jest ściśle z naukami biologicznymi. Profil ogólnoakademicki w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych ma służyć zdobyciu przez studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych dotyczących zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposobu ich prowadzenia. Wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na wynikach badań własnych i literatury naukowej.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska otrzymują dyplom licencjacki. Posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki oraz biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii) oraz nauk o środowisku (ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody). Wiedzę zdobytą w czasie studiów potrafią wykorzystać w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem podstawowych zasad prawnych i etycznych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska. Są także przygotowani do rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci kierunku ochrona środowiska przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Kierunek ochrona środowiska na Wydziale Biologii realizuje program kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych, ukierunkowany przede wszystkim na najnowsze metody i akty prawne w zakresie ochrony przyrody, znacznie szerzej niż kierunki pokrewne realizowane na UW. Studia licencjackie na kierunku ochrona środowiska są zgodne z nowoczesnym podejściem do całokształtu zagadnień związanych z problemami środowiska przyrodniczego, a możliwość prowadzenia zajęć terenowych gwarantuje z jednej strony podwyższenie poziomu umiejętności bezpośredniej obserwacji i oceny stanu środowiska przyrodniczego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku ochrona środowiska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Efekty kształcenia

Studia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim dają szerokie wykształcenie w obszarze studiów przyrodniczych, w zakresie zjawisk i procesów na wszystkich poziomach organizacji przyrody ożywionej. Profil ogólnoakademicki w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych służy zdobywaniu przez studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych dotyczących zarówno treści poszczególnych przedmiotów jak i sposobu ich prowadzenia. Studia na kierunku Ochrona środowiska pozwalają zdobyć umiejętności w oparciu o pogłębiona wiedzę teoretyczną opartą na wynikach badań własnych i literatury naukowej. Ochrona środowiska ściśle wiąże się z naukami przyrodniczymi, w szczególności z ochroną przyrody. Absolwenci kierunku Ochrona środowiska posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki oraz biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii) oraz nauk o środowisku (ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody). Wiedzę zdobytą w czasie studiów potrafią wykorzystać w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem podstawowych zasad prawnych i etycznych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska. Są także przygotowani do rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci kierunku Ochrona Przyrody przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Studia trwają 6 semestrów.
Liczba godzin zajęć i punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) – 2700 godzin/180 ECTS

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru.
72 ECTS (40,0%)

Praktyki
Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie krótszym niż 3-4 tygodnie, tj. nie mniej niż 100 godzin, za co otrzymuje 2 punkty ECTS. Praktyki studenckie odbywają się po zakończeniu II roku studiów. Studenci realizują praktyki w różnorodnych placówkach, np. w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, instytutach resortowych, placówkach ochrony zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologiczne, fundacjach ekologicznych itp. Praktyki mogą się odbywać w ramach programów Unii Europejskiej, wymiany zagranicznej, działalności na rzecz Uniwersytetu, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, realizowanych poza Wydziałem, udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, organizacja imprez, organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich (Festiwal Nauki, lekcje w szkołach, warsztaty dla uczniów), udział w akcjach promujących Uniwersytet, czy organizacji życia naukowego Uniwersytetu.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
z/zo - Zaliczenie lub ocena
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/