Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie > Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FBM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem studiów II stopnia na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie jest zapewnienie studentom zaawansowanej wiedzy w zakresie podstaw nauk ścisłych, fizyki, matematyki, chemii, biologii i technologii informatycznych, obsługi aparatury badawczej, stosowania zaawansowanych metod komputerowych oraz metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biofizycznych i/lub biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych, komunikacji z biologami i z personelem placówek medycznych. Absolwent studiów II stopnia będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym, zbierać i przetwarzać informacje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zyska przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się badaniami biofizycznymi lub biomedycznymi, a więc w placówkach badawczych, badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych, a także w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody, instytucjach medycznych. Dzięki uzyskanej wiedzy oraz nabytym umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie zyskają przygotowanie i motywację do dalszego uczenia się, a w szczególności podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie biofizyki, bioinformatyki, neuroinformatyki, fizyki medycznej lub biofizyki i biochemii widzenia. Działania reformatorskie ulepszające nauczanie, inicjacja kierunków interdyscyplinarnych i związane z tym nowe techniki nauczania, które dostarczają zróżnicowaną ofertę edukacyjną, są zapisane w „Strategii Uniwersytetu Warszawskiego” oraz w „Misji i Strategii Wydziału Fizyki UW”. Nowe programy studiów i zdefiniowane dla nich efekty kształcenia są oparte na prowadzonych na Wydziale badaniach naukowych o wysokiej jakości w zakresie fizyki i nauk interdyscyplinarnych, co zapewnia szerokie otwarcie na otoczenie społeczno-gospodarcze i potrzeby kadrowe gospodarki opartej na wiedzy, a także rozwój różnych form popularyzacji i upowszechniania nauk.

Specjalność: biofizyka molekularna

Celem studiów II stopnia w zakresie biofizyki molekularnej jest zapewnienie studentom harmonijnego, interdyscyplinarnego kształcenia we wszystkich wymienionych dziedzinach nauk przyrodniczych na poziomie ponadlicencjackim, według specjalne w tym celu opracowanego programu studiów. Absolwenci specjalności biofizyka molekularna będą przygotowani do operowania rozszerzoną wiedzą z zakresu biologii, fizyki i chemii. Uzyskują umiejętności obsługi nowoczesnej aparatury badawczej i stosowania związanych z nią metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych, rozwiązywania złożonych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania biomolekuł pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Będą także praktycznie wykorzystywać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznych i diagnostycznych.

Specjalność: fizyka medyczna

Celem studiów II stopnia w zakresie fizyki medycznej jest zapewnienie studentom rozszerzonej (w stosunku do studiów licencjackich) wiedzy i praktyki w podstawowych obszarach fizyki i biologii, pod względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym oraz nauczenia ich interpretacji problemów o charakterze medycznym, zgodnie z metodyką i narzędziami badawczymi nauk ścisłych i przyrodniczych. Dopiero studia II stopnia wprowadzają też zagadnienia radioterapii od strony teoretycznej oraz praktycznej w zakresie planowania i testowania. Absolwent fizyki medycznej będzie miał umiejętność łączenia podstawowych metod i idei z różnych obszarów fizyki, chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny. Ponadto studia magisterskie przygotują wysoko wykwalifikowanych specjalistów ochrony radiologicznej i dozymetrii dla Zakładów Medycyny Nuklearnej i Zakładów Radioterapii, a także dla przemysłu stosującego techniki radiacyjne. Atutem absolwentów „Fizyki medycznej” będzie umiejętność wykorzystania interdyscyplinarnego podejścia do problemu. Znajomość zaawansowanych technik doświadczalnych, obserwacyjnych i numerycznych pozwoli absolwentowi zaplanować i wykonać złożony eksperyment, dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych i modelowania komputerowego wraz z oceną dokładności wyników oraz zinterpretować dane doświadczalne na gruncie teorii i modeli teoretycznych. Dzięki temu absolwent może być cennym pracownikiem nie tylko zespołu naukowego, ale również w wielu innych dziedzinach. Dzięki umiejętności syntezy metod i idei z różnych obszarów będzie potrafił wyszukać w literaturze i zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do rozwiązywanego problemu, oraz klarownie przedstawić wyniki badań w grupach interdyscyplinarnych.

Specjalność: neuroinformatyka

Celem studiów II stopnia w zakresie neuroinformatyki jest zapewnienie studentom rozszerzonego w stosunku do studiów I stopnia wykształcenia w dziedzinie informatyki i statystyki, potrzebnego w klinikach i laboratoriach. W szczególności absolwenci będą wykształceni w dziedzinie pomiaru i analizy sygnałów takich jak EEG, EMG, EKG szeroko stosowanych w diagnostyce klinicznej. Zapoznają się również z technikami takimi jak: neurofeedback czy interfejsy mózg-komputer (BCI), stanowiące jedyną szansę dla pacjentów w ciężkich stadiach chorób neurodegeneracyjnych. Absolwent neuroinformatyki pozna zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz będzie potrafił opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki, pozna techniki programowania oraz korzystania z komputerowych baz danych. Znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznej analizy danych zapewni im szeroki dostęp do rynku pracy. Absolwenci będą cennymi pracownikami potrafiącymi mierzyć i analizować sygnały stosowane w praktyce klinicznej, wykonywać opracowania statystyczne danych medycznych, zestawiać systemy do zyskującego na popularności neurofeedbacku.

Specjalność: projektowanie molekularne i bioinformatyka

Celem studiów II stopnia w zakresie projektowania molekularnego i bioinformatyki jest przygotowanie studentów do operowania rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzą z zakresu biologii, fizyki, chemii, a przede wszystkim informatyki stosowanej. Absolwenci uzyskają wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod projektowania molekularnego i bioinformatyki w biofizyce, chemii, biologii i naukach medycznych. Studia przygotują do prowadzenia wspomaganych komputerowo prac o charakterze interdyscyplinarnym, jak również dobrego rozumienia prac eksperymentalnych i umiejętności komunikowania się z eksperymentatorami i specjalistami z innych dziedzin przyrodniczych i medycznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z zastosowań fizyki w biologii i medycynie
Magisterium z zastosowań fizyki w biologii i medycynie, specjalność: biofizyka molekularna
Magisterium z zastosowań fizyki w biologii i medycynie, specjalność: fizyka medyczna
Magisterium z zastosowań fizyki w biologii i medycynie, specjalność: biofizyka i biochemia widzenia
Magisterium z zastosowań fizyki w biologii i medycynie, specjalność: neuroinformatyka
Magisterium z zastosowań fizyki w biologii i medycynie, specjalność: projektowanie molekularne i bioinformatyka

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

ranking według wyników uzyskanych na wcześniejszym etapie studiów lub egzaminu wstępnego

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów II stopnia

Kierunek: Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie
Specjalność: Biofizyka i Bichemia Widzenia

Czas trwania studiów: 4 semestry
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 120
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 56
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 20
zajęcia modułowe do wyboru 50
Praktyki zawodowe : 3

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• posiada rozszerzoną wiedzę ogólną w wybranych obszarach nauk fizycznych, chemicznych i biologicznych a także w zakresie ich historycznego rozwoju, wzajemnego powiązania i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody; rozumie złożone zjawiska i procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w zakresie specjalności przewidzianej programem studiów; rozumie istotę i znaczenie interdyscyplinarnego podejścia w naukach ścisłych i przyrodniczych oraz możliwości jego szerokiego wykorzystania;
• posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu, w obszarze dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku; rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w dyscyplinach naukowych o profilu medycznym, właściwych dla studiowanego kierunku;
• zna zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny, chemiczny i biologiczny;
• posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych, w obrębie obranej specjalności, a w szczególności zna terminologię z zakresu tych dyscyplin;
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych i modelowania komputerowego wraz z oceną dokładności wyników oraz posiada umiejętność interpretacji danych doświadczalnych na gruncie teorii i modeli teoretycznych;
• potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub obliczeniowych) w formie pisemnego raportu (w języku polskim i angielskim), w formie ustnej (w języku polskim i angielskim), w formie prezentacji multimedialnej, plakatu konferencyjnego; posiada umiejętności niezbędne do opracowania materiału badawczego w formie pracy magisterskiej oraz podstawowe umiejętności przygotowania publikacji naukowej (w języku polskim i angielskim) pod kierunkiem opiekuna naukowego.
• potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• potrafi współdziałać i pracować w grupach, w tym interdyscyplinarnych zespołach zrzeszających pracowników różnych dziedzin i dyscyplin badawczych; jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów;
• ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialności.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Praktyka zawodowa odbywana jest w zakładzie/salonie optycznym lub w gabinecie optometrycznym. Opiekunem studenta powinien być optometrysta, optyk po kursach refrakcji III stopnia lub okulista posiadsjący kwalifikacje w zakresie doboru korekcji sferocylindrycznej oraz korygowania wad widzenia obuocznego. Student pod nadzorem opiekuna podejmuje decyzje oraz wykonuje czynności, które w przyszłości, jako dyplomowany optometrysta, będzie musiał wykonywać samodzielnie.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badanie optometryczne oraz podjąć decyzję dotyczącą doboru szkieł korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych;
• potrafi samodzielnie zaplanować i nadzorować ćwiczenia narządu wzroku wykonywane przez pacjenta w celu wykształcenia lub przywrócenia określonych funkcji wzrokowych;
• postępuje zgodnie z etyką obowiązującą osoby wykonujące zawód paramedyczny.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
prac_mgr - Pracownia magisterska
praktyka - Praktyka
psem - Proseminarium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/