Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia > Biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-BT)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Profil ogólnoakademicki dla studiów I stopnia na kierunku biotechnologia najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji, której celem nadrzędnym jest zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności praktycznych właściwych dla biotechnologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie.

Kształcenie takie pozwala:

  • uzyskać wiedzę o molekularnych podstawach życia i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych, nowoczesnych metod biotechnologicznych;
  • poszerzyć wiedzę o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
  • zdobyć umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie.

1. Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętność zastosowania technik molekularnych i biotechnologicznych.

2. Absolwenci kierunku studiów biotechnologia I stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO.

3. Absolwenci kierunku biotechnologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Głównym celem prowadzenia tych studiów, który realizowany jest wyłącznie na kierunku biotechnologia, jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk podstawowych i aplikacyjnych: biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii ogólnej i przemysłowej, enzymologii, biotechnologii i biologii molekularnej opartych na solidnych podstawach nauk biologicznych (botanika, zoologia) oraz ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, statystyka i informatyka). Istotnym celem jest zdobycie praktycznej umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych.

Cele te są realizowane przez stałe doskonalenie programów nauczania i aktywny udział Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez Uczelnię, organy administracji rządowej i programy międzynarodowe.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku biotechnologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Efekty kształcenia

Studia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim dają szerokie wykształcenie w obszarze studiów przyrodniczych, w zakresie zjawisk i procesów na wszystkich poziomach organizacji przyrody ożywionej. Profil ogólnoakademicki dla studiów I stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji, której celem nadrzędnym jest zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności praktycznych właściwych dla biotechnologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie.
Kształcenie takie pozwala:
- uzyskać wiedzę o molekularnych podstawach życia i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych, nowoczesnych metod biotechnologicznych;
- poszerzyć wiedzę o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
- zdobyć umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie.
Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętność zastosowania technik molekularnych i biotechnologicznych. Absolwenci kierunku studiów Biotechnologia I stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO.
Absolwenci kierunku Biotechnologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Studia trwają 6 semestrów.
Liczba godzin zajęć i punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) – 2700 godzin/180 ECTS

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru.
72 ECTS (40,0%)

Praktyki
Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie krótszym niż 3-4 tygodnie, tj. nie mniej niż 100 godzin, za co otrzymuje 2 punkty ECTS. Praktyki studenckie odbywają się po zakończeniu II roku studiów. Studenci realizują praktyki w różnorodnych placówkach, np. w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, instytutach resortowych, placówkach ochrony zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologiczne, fundacjach ekologicznych itp. Praktyki mogą się odbywać w ramach programów Unii Europejskiej, wymiany zagranicznej, działalności na rzecz Uniwersytetu, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, realizowanych poza Wydziałem, udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, organizacja imprez, organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich (Festiwal Nauki, lekcje w szkołach, warsztaty dla uczniów), udział w akcjach promujących Uniwersytet, czy organizacji życia naukowego Uniwersytetu. Studenckie praktyki mają na celu: poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego; kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki; poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli; doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.
Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk, który podpisuje umowy z instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki, a także dokonuje ostatecznego zaliczenia praktyki.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, biotechnologiaECTSwykćwzal
Matematyka3 lub 445e
Fizyka3 lub 445e
Chemia ogólna63060e
Chemia organiczna63060e
Statystyka3 lub 445zo
Wstęp do biologii115e
Biologia komórki M345e
Informatyka31530 lub 45e
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Razem:19,5139255
Trzeci rok, biotechnologiaECTSwykćwzal
Biofizyka230e
Biologia molekularna63060e
Bioinformatyka8 lub 63060e
Ewolucja230e
Razem:10120120

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/