On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Language and society, full-time, 2nd grade (S2-JIS)

(in Polish: Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem stacjonarne,)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Socjologii na Karowej 18. Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie

Język i Społeczeństwo to interdyscyplinarne studia II stopnia.

JiS kształci specjalistów i specjalistyki, którzy:

 • posiadają pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania oraz specyfice dyskursów społecznych i specjalistycznych,
 • posiadają umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy oraz interpretacji danych i informacji,
 • potrafią zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach społecznych, w tym: zawodowych.

Studia trwają 4 semestry i mają wartość 120 ECTS.

Oryginalność kierunku Język i społeczeństwo wynika z połączenia wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych (wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym) z metodologią stosowanej przez obie nauki oraz z praktyką analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych. W programie studiów ważne jest kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się, co jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed społeczeństwem opartym na wiedzy.

W trakcie studiów studentki i studenci uczą się jak:

 • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną
 • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje
 • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny; badania korpusowe; analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna)
 • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata
 • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (np. z zakresu płci, gospodarki, kultury, reklamy)
 • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu
 • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem
 • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych
 • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium
 • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych
 • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów
 • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych.

Absolwenci i absolwentki JiS mają wszechstronną, wieloaspektową wiedzę teoretyczną, metodologiczną i praktyczną z zakresu komunikowania społecznego i analizy dyskursu, potrafią poddawać ją krytycznej ewaluacji oraz stosować w życiu zawodowym i społecznym. Są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej kreatywnego realizowania zadań związanych z komunikacją w takich obszarach jak:

 • media
 • instytucje kultury
 • ośrodki badania opinii
 • organizacje pożytku publicznego
 • instytucje administracji publicznej
 • agencje reklamowe, marketingowe i brandingowe

Interdyscyplinarny charakter JiS sprawia, że absolwentka/absolwent zdobywa umiejętności pożądane na rynku pracy wymagającym elastyczności, kreatywności i samodzielności.

Zajęcia odbywają się w budynkach Wydziału Socjologii (ul. Karowej 18) oraz Instytutu Lingwityki stosowanej (ul. Dobra 55).

Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie kierunku.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Language and society - interdescyplinary discourse study

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/