On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

geography (S2-GF)

(in Polish: Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Kierunek GEOGRAFIA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku.
Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

GEOGRAFIA jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Studiadrugiego stopnia na kierunku Geografia służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.
Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz proseminaria, seminaria i konwersatoria. O specyfice studiów decydują zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną tych studiów, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i uczestnictwo studentów w projektach badawczych realizowanych na WGSR. Zaangażowanie studentów w badania naukowe przygotowuje ich do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowanych jest pięć specjalności:

Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja; Geoekologia i geomorfologia; Geografia świata; Hydrologia i klimatologia i Geografia społeczno-ekonomiczna ( specjalność realizowana jest w ramach trzech ścieżek –Geografia człowieka, Geografia turystyki, Studia miejskie).

Wybór specjalności odbywa po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin geografii (w pierwszym semestrze pierwszego roku), poprzez zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

WGSR UW prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów: przyroda, geografia. Jest to dodatkowa oferta, poza programem studiów.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, napisaniu pracy i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwenci uzyskują tytuł magistra na kierunku geografia.

Zajęcia odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w trzech budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i 32 oraz ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty).

Zajęcia terenowe odbywają się (w zależności od tematyki pracy magisterskiej) w różnych regionach Polski i świata, niektóre tego typu zajęcia odbywają się na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka.

Absolwent kierunku GEOGRAFIA posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między działalnością człowieka a komponentami środowiska; zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany zachodzące w środowisku; posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego; posiada wiedzę niezbędną do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa – zachodzących miedzy nimi relacji oraz zmian dokonujących się w różnych regionach świata; jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych; dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego oraz prognozowania zmian i ich wizualizacji. Absolwent ma kompetencje społeczne umożliwiające pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Po ukończeniu studiów możliwe jest kontynuowanie kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktorskich).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • instytucje zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej posiadające jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym,
 • firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych (GIS),
 • wydawnictwa kartograficzne oraz firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej,
 • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
 • agencje promocji,
 • organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową,
 • zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe Polski,
 • szeroko pojęta edukacja,
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • służby geodezyjne,
 • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Geography
Second cycle degree - magister - in Geography, speciality - Geoecology and Geomorphology
Second cycle degree - magister - in Geography, speciality - Geoecology and Scenic Protection
Second cycle degree - magister - in Geography, speciality - Geography of Globalization
Second cycle degree - magister - in Geography, speciality - Geography of the World
Second cycle degree - magister - in geography, speciality - geography of urban areas and tourism
Second cycle degree - magister - in Geography, speciality - Geoinformatics, Cartography, Remote Sensing
Second cycle degree - magister - in Geography, speciality - Hydrology and Climatology
Second cycle degree - magister - in Geography, speciality - Social and Economic Geography

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kt - Field course
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First semester, first year in geography, speciality geoinformatics, cartography, remote sensingECTSlectclkonktexam
Digital Image Processing e
Basic Programming31530g
Geographic photointerpretatione
General cartography32015e
Methods of acquisition of remote sensing informatione
Geographic Information Systems53030e
Master's seminar Ic
Total:116575
First semester, first year in geography, speciality geography of urban areas and tourismECTSlectclkonktexam
Urban Economicsg
Thematic cartographyg
Research methods of socio-economic geographye
Master's seminar Ic
Countryside tourisme
Introduction to urban geographyg
Total:
First semester, first year in geography, speciality geography of globalizationECTSlectclkonktexam
Geography of civilizations230e
Geography of globalization130g
Regional Geography on the intertropical areas53030e
Regional Geography of temperate zone43015e
Statistical methods as a globalization measuresg
Master's seminar Ic
Total:1212045
Second semester, first year in geography, speciality geography of globalizationECTSlectclkonktexam
Economical geography in global context53015e
Globalization versus environment43015e
Fieldwork Methods and Techniques215g
Rural areas330g
Urban Areas330g
Specialisation study I215g
Master's seminar IIc
Total:19606060
First semester, first year in geography, speciality hydrology and climatologyECTSlectclkonktexam
GIS in hydrology and climatology41530e
Dynamic Hydrology41530e
Physical climatology33015e
Research methods in hydrology I31530g
Research methods in climatology I31530g
Master's seminar Ic
Total:1790135
Second semester, first year in geography, speciality hydrology and climatologyECTSlectclkonktexam
Urban climatologye
Research methods in hydrology II31530g
Research methods in climatology II31515g
Hydrological field practics440g
Climatological field practics440g
Master's seminar IIc
Topoclimatology31515g
Total:17456080

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/